Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ПІДСУМКОВИЙ ЗАПИТ. ЗАПИТ ДІЇ

Підсумковий запит

Запити дозволяють не тільки вибирати записи з таблиць, а й обчислювати різні статистичні параметри. Наприклад, можна підрахувати сумарну кількість товарів вивести ціну першого і останнього товару з кожним, включених до таблиці Товари. Щоб побудувати такий запит в режимі конструктора, виконайте наступні дії.

1. У вікні бази даних натисніть на кнопці Запити.

2. Двічі натисніть на значку Створення запиту в режимі конструктора (Create Query In Design View).

3. У вікні діалогу (рис. 6.1) виділіть рядок Товари.

4. 4. Натисканням на кнопці Додати додайте обрану таблицю у верхню область конструктора запиту.

5. 5. Виділіть пункт Список і знову натисніть на кнопці Додати.

6. 6. Натисканням на кнопці Закрити закрийте вікно діалогу Додавання таблиці (Show Table). Списки полів двох таблиць, з'єднані лінією зв'язку, з'являться у вікні конструктора.

7. 7. Натисніть на кнопці Групові операції (Totals) панелі інструментів. У бланку запиту з'явиться додатковий рядок Групова операція: (Total), що дозволяє виконувати статистичні операції зі значеннями конкретних полів.

Рис. 6.1. Додавання таблиці

8. Перетягніть поле Найменування в клітинку Поле (Field) першого стовпця конструктора.

9. У ту ж клітинку другого стовпця перетягніть поле Тип таблиці Товари.

10. У третій, четвертий і п'ятий стовпці бланка запиту перетягніть поле Ціна таблиці Список (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Запит з груповими операціями

11. У списку осередку Групова операція (Total) третього стовпця бланка запиту виберіть пункт Min.

12. В тій же комірці четвертого стовпця виберіть пункт Мах.

13. У п'ятому стовпці задайте групову операцію Count. Групові операції побудованого запиту оброблять всі записи таблиці Список, відповідні конкретному товару з таблиці Товари, і замість самих даних таблиці Список виведуть у відповідне поле результату запиту лише значення величини, що обчислюється за певною формулою. Доступні групові операції перераховані в табл. 6.1.

Таблиця 6.1. Групові операції

Назва Функція

Умова (Where) Режим завдання умови відбору для поля, але якому не виконується угруповання. Access автоматично робить таке поле прихованим

Вираз (Expression) Обчислюване поле, значення якого розраховується за складною формулою

Group By Поле, що визначає групу записів, за якою обчислюються статистичні параметри. До однієї групи відносяться всі записи, для яких значення поля з режимом Group By (Угрупування) однакові

Last Останнє значення в групі

First Перше значення в групі

Var Варіація значень поля

StDev Стандартне відхилення величин нуля від середнього

Count Кількість записів, Відповідне нулі яких не містить величини Null

Мах Максимальне значення

Min Мінімальне значення

Avg Середнє значення поля

Sum Сума значень поля за всіма записами 14. Натисніть на кнопці Вигляд, щоб виконати запит. З'явиться таблиця з п'ятьма стовпчиками. Два перших стовпці містять код та найменування товару. За ним виконується угруповання, тобто розрахунок значень інших полів запиту виконується для записів таблиці Список, зіставляються з одним товаром. Як вже говорилося вище, відповідність контакту таблиці Список і товару з таблиці Товари визначається полями Код_Товари, за допомогою яких здійснюється зв'язок цих двох таблиць.

Третій і четвертий стовпці запиту виводять відповідно Тип першого (функція Min) і останнього (функція Мах) товару з даними товарами. П'ятий стовпець містить кількість записів у таблиці Список (функція Count), відповідних. даному товару, тобто число аналогічних йому товарів.

Єдиний недолік побудованого запиту - це незрозумілі імена стовпців, їх потрібно скорегувати.

15. Натисканням на кнопці Вид поверніться в конструктор запиту.

16. У осередку Поле третього стовпця замініть ім'я Тип на текст Тип товару: Тип. Права частина цього виразу, розташована правіше двокрапки, як і раніше задає ім'я поля, а ліва визначає назву стовпця результату запиту. Таким чином, будь-якому стовпці запиту можна призначити довільне ім'я.

17. У осередку Поле четвертого стовпця введіть Корпус останнього товару: Корпус.

18. У першому рядку п'ятого стовпчика бланка запита введіть Ціна товарів: Ціна.

19. Знову натисніть на кнопці Вид.

20. Закрийте запит.

21. Для збереження змін структури натисніть на кнопці Так.

22. У вікні діалогу Збереження (Save As) Введіть ім'я Підсумковий запит і натисніть на кнопці ОК.

Запит дії

До цих пір ви стикалися із запитами, які виконують вибірку даних і деякі обчислення. Однак запити можуть застосовуватися також для додавання, видалення і оновлення групи записів таблиці. Такі запити є потужним інструментом перетворення даних, вони називаються запитами дії. Припустимо, що з якихось причин вам знадобилося скоригувати ціну товарів, замінивши у всіх записах таблиці. Подібну операцію важко виконати вручну, - якщо в таблиці міститься кілька тисяч записів. Запит дії дозволяє швидко вирішити поставлене завдання.

1. У вікні бази даних натисніть на кнопці Таблиці.

2. Виділіть таблицю Список, дані якої потрібно оновити.

3. У палітрі кнопки Новий об'єкт (New Object) виберіть пункт Запит (Query). Відкриється вікно діалогу Новий запит (New Query), показане на рис. 6.3. Подібне вікно відкривається і при натисканні на кнопці Створити (New) вікна бази даних. Воно дозволяє вибрати найбільш зручний спосіб створення об'єкта.

4. Двічі натисніть на рядку Конструктор (Design View). Таблиця Список, виділена у вікні бази даних на кроці 2, автоматично з'явиться у вікні конструктора запитів.

5. Перетягніть до бланку запиту полі Ціна, значення якого потрібно оновлювати.

Рис. 6.3. Створення запиту

6. У палітрі кнопки Тип запиту (Query Type) виберіть пункт Оновлення (Update Query). Опис усіх можливих варіантів запитів, пропонованих програмою Access, наведено в табл. 6.2. Структура бланка запиту видозмінюється відповідно до типу запиту. У бланку обраного варіанту запиту на оновлення з'являється поле Оновлення (Update To), в яке потрібно ввести нове значення поля. Щоб змінити місяць дати з листопада на грудень, досить додати до дати 30 днів.

7. Введіть у клітинку Оновлення (Update To) формулу [Цена] 15.

8. Закрийте запит, зберігши його під ім'ям Оновлення.

9. У вікні бази даних натисніть на кнопці Запити.

Таблиця 6.2. Варіанти запитів

Тип Опис

Вибірка (Select); Вибірка даних в таблицю результату запиту на основі зазначених умов відбору

Перехресний

(Crosstab) Результат запиту виводить статистичні значення (суму, кількість або середнє) для одного з полів таблиці в залежності від двох параметрів інших полів таблиці, Які задають заголовки рядків і стовпців результату перехресного запиту

Створення таблиці (Make-Table) Створення нової таблиці в поточній або в іншій базі даних на базі інформації з наявних таблиць

Оновлення (Update) Оновлення даних таблиці

Додавання (Append) Додавання набору записів у таблицю

Видалення (Delete) Видалення записів таблиці відповідно із зазначеним

По-русски

ИТОГОВЫЙ ЗАПРОС. ЗАПРОС ДЕЙСТВИЯ

Итоговый запрос

Запросы позволяют не только выбирать записи из таблиц, но и вычислять разные статистические параметры. Например, можно подсчитать суммарное количество товаров вывести цену первого и последнего товара с каждым, включенных к таблице Товары. Чтобы построить такой запрос в режиме конструктора, произведите следующие действия.

1. В окне базы данных нажмите на кнопке Запить.

2. Дважды нажмите на значке Создание запроса в режиме конструктора (Create Query In Design View).

3. В окне диалога (рис. 6.1) выделите строку Товары.

4. 4. Нажатием на кнопке Прибавить добавляйте избранную таблицу в верхнюю область конструктора запроса.

5. 5. Выделите пункт Список и опять нажмите на кнопке Прибавить.

6. 6. Нажатием на кнопке Закрыть закройте окно диалога Добавления таблице (Show Table). Списки полей двух таблиц, соединенные линией связи, появятся в окне конструктора.

7. 7. Нажмите на кнопке Групповые операции (Totals) панели инструментов. В бланке запроса появится дополнительная строка Групповая операция: (Total), что позволяет выполнять статистические операции со значениями конкретных полей.

Рис. 6.1. Добавление таблице

8. Перетяните поле Наименования в клеточку Поле (Field) первого столбца конструктора.

9. В ту же клеточку второго столбца перетяните поле Тип таблицы Товары.

10. В третий, четвертый и пятый столбцы бланка запроса перетяните поле Цена таблицы Список (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Запрос с групповыми операциями

11. В списке ячейки Групповая операция (Total) третьего столбца бланка запроса выберите пункт Min.

12. В той же ячейке четвертого столбца выберите пункт Мах.

13. В пятом столбце задайте групповую операцию Count. Групповые операции построенного запроса обработают все записи таблицы Список, соответствующие конкретному товару из таблицы Товары, и вместо самих данных таблице Список выведут в соответствующее поле результата запроса лишь значения величины, которая вычисляется по определенной формуле. Доступные групповые операции перечислены в табл. 6.1.

Таблица 6.1. Групповые операции

Название Функция

Условие (Where) Режим задания условия отбору для поля, но которому не выполняется группировка. Access автоматически делает такое поле скрытым

Выражение (Expression) Вычисляемое поле, значение которого рассчитывается за сложной формулой

Group By Полет, что определяет группу записей, за которой вычисляются статистические параметры. К одной группе относятся все записи, для которых значения поля с режимом Group By (Группировка) одинаковы

Last Последнее значение в группе

First Первое значение в группе

Var Вариация значений поля

StDev Стандартное отклонение величин нуля от среднего

Count Количество записей, Соответствующее нули которых не содержит величины Null

Мах Максимальное значение

Min Минимальное значение

Avg Среднее значение поля

Sum Сумма значений поля за всеми записями

14. Нажмите на кнопке Вид, чтобы выполнить запрос. Появится таблица с пятью столбиками. Два первых столбца содержат код и наименование товара. За ним выполняется группировка, то есть расчет значений других полей запроса выполняется для записей таблицы Список, сопоставляются с одним товаром. Как уже говорилось выше, соответствие контакта таблицы Список и товару из таблицы Товары определяется полями Код_Товары, с помощью которых осуществляется связок этих двух таблиц.

Третий и четвертый столбцы запроса выводят соответственно Тип первого (функция Min) и последнего (функция Мах) товара с данными товарами. Пятый столбец содержит количество записей в таблице Список (функция Count), соответствующих. данному товару, то есть число аналогичных ему товаров.

Единственный недостаток построенного запроса - это непонятные имена столбцов, их нужно скорректировать.

15. Нажатием на кнопке Вид вернитесь в конструктор запроса.

16. В ячейке Поле третьего столбца замените имя Тип на текст Тип товара : Тип. Правая часть этого выражения, расположенная правее двоеточие, как и раньше задает имя поля, а левая определяет название столбца результата запроса. Таким образом, любом столбце запроса можно назначить произвольное имя.

17. В ячейке Поле четвертого столбца введите Корпус последнего товара : Корпус.

18. В первой строке пятого столбика бланка запитая введите Цена товаров : Цена.

19. Опять нажмите на кнопке Вид.

20. Закройте запрос.

21. Для сохранения изменений структуры нажмите на кнопке Так.

22. В окне диалога Сохранения (Save As) Введите имя Итоговый запрос и нажмите на кнопке ОК.

Запрос действия

До сих пор вы сталкивались с запросами, которые выполняют выборку данных и некоторые вычисления. Однако запросы могут применяться также для добавления, удаления и обновления группы записей таблицы. Такие запросы являются мощным инструментом превращения данных, они называются запросами действия. Допустимо, что по каким-то причинам вам понадобилось откорректировать цену товаров, заменив во всех записях таблицы. Подобную операцию трудно выполнить вручную, - если в таблице содержится несколько тысяч записей. Запрос действия позволяет быстро решить поставленное задание.

1. В окне базы данных нажмите на кнопке Таблицы.

2. Выделите таблицу Список, данные которой нужно обновить.

3. В палитре кнопки Новый объект (New Object) выберите пункт Запрос (Query). Откроется окно диалога Новый запрос (New Query), показанное на рис. 6.3. Подобное окно открывается и при нажатии на кнопке Создать (New) окна базы данных. Оно позволяет выбрать наиболее удобный способ создания объекта.

4. Дважды нажмите на строке Конструктор (Design View). Таблица Список, выделенная в окне базы данных на шаге 2, автоматически появится в окне конструктора запросов.

5. Перетяните к бланку запроса поле Цена, значение которого нужно обновлять.

Рис. 6.3. Создание запроса

6. В палитре кнопки Тип запроса (Query Type) выберите пункт Обновления (Update Query). Описание всех возможных вариантов запросов, предлагаемых программой Access, приведено в табл. 6.2. Структура бланка запроса видоизменяется в соответствии с типу запроса. В бланке избранного варианта запроса на обновление появляется поле Обновления (Update To), в которое нужно ввести новое значение поля. Чтобы изменить месяц даты с ноября на декабрь, достаточно прибавить к дате 30 дней.

7. Введите в клеточку Обновления (Update To) формулу [Цена] 15.

8. Закройте запрос, сохранив его под именем Обновления.

9. В окне базы данных нажмите на кнопке Запить.

Таблица 6.2. Варианты запросов

Тип Описание

Выборка (Select); Выборка данных в таблицу результата запроса на основе отмеченных условий отбора

Перекрестный

(Crosstab) Результат запроса выводит статистические значения (сумму, количество или среднее) для одного из полей таблицы в зависимости от двух параметров других полей таблицы, Которые задают заглавия строк и столбцов результата перекрестного запроса

Создание таблицы (Make - Table) Создания новой таблицы в текущей или в другой базе данных на базе информации из имеющихся таблиц

Обновление (Update) Обновления данных таблицы

Добавление (Append) Добавления набору записей в таблицу

Удаление (Delete) Удаления записей таблицы соответственно с отмеченным критерием