Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

История политической и правовой мысли позволяет понять, как в борьбе и столкновении различных воззрений и позиций одновременно шел процесс развития познания природы государства и права, углубления представлений о свободе, справедливости и праве, законе и законности, о надлежащем общественном и государственном устройстве, о правах и свободах человека, формах и принципах взаимоотношений личности и власти и т.д.
В истории Западной Европы Средние века заняли громадную, более чем тысячелетнюю эпоху (V – XVI вв.). Экономический строй, взаимоотношения классов, государственные порядки и правовые институты, духовный климат средневекового общества являлись теми факторами, которые оказывали воздействие на содержание, дифференциацию, социальную направленность политико-юридических идей западноевропейского средневековья. Три крупных исторических этапа включает в себя эта эволюция. Первый – раннефеодальный (конец V- середина XI в.) ; феодализм только еще консолидируется и упрочивается как

По-украински

Історія політичної і правової думки дозволяє зрозуміти, як у боротьбі і зіткненні різних переконань і позицій одночасно йшов процес розвитку пізнання природи держави і права, поглиблення уявлень про свободу, справедливість і право, закон і законність, про належний громадський і державний устрій, про права і свободи людини, форми і принципи взаємовідносин особи і влади і так далі
В історії Західної Європи Середні віки зайняли величезну, більш ніж тисячолітню епоху (V - XVI вв.). Економічний лад, взаємовідносини класів, державні порядки і правові інститути, духовний клімат середньовічного суспільства були тими чинниками, які чинили дію на зміст, диференціацію, соціальну спрямованість політико-юридичних ідей західноєвропейського середньовіччя. Три великі історичні етапи включає ця еволюція. Перший - ранньофеодальний (кінець V - середина XI ст.); феодалізм тільки ще консолідується і зміцнюється як