Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

на розмір нерозподіленого і невикористаного прибутку за результатами попереднього фінансового року і зменшується на розмір відрахувань у офіційні резерви, які формуються згідно з чинним законодавством (резервний фонд та загальний резерв). Решта суми розподіляється на виплату дивідендів власникам і на капіталізацію банку. Сума чистого прибутку, що залишається для розвитку банківського бізнесу, називається нерозподіленим прибутком.
Протягом року прибуток, як правило, розподіляється у вигляді авансу на основі встановлених зборами акціонерів (пайовиків)

По-русски

на размер нераспределенной и неиспользованной прибыли по результатам предыдущего финансового года и уменьшается на размер отчислений в официальные резервы, которые формируются согласно действующему законодательству(резервный фонд и общий резерв). Остальная сумма распределяется на выплату дивидендов владельцам и на капитализацию банка. Сумма чистой прибыли, которая остается для развития банковского бизнеса, называется нераспределенной прибылью.
На протяжении года прибыль, как правило, распределяется в виде аванса на основе установленных собраниями акционеров(пайщиков)