Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Актуальність теми дослідження. Результатом праці мільйонів робітників, селян та інтелігенції є певна сукупність створених матеріальних і духовних благ. Залежно від типу суспільства відбувається розподіл працюючих у сферах і галузях народного господарства, створюється різна кількість матеріальних і нематеріальних благ. Тип суспільства визначає також основні принципи розподілу, перерозподілу, обміну і споживання створених благ. Показник суспільного багатства як національного вперше був визначений у XVII ст. У.

Петті як сума нагромаджених матеріальних цінностей. Подальші спроби статистичного дослідження національного багатства належать до XIX ст., а з 1853 р. його виміри стають темою міжнародних статистичних конгресів. Марксистська економічна школа обґрунтовувала необхідність обчислення сукупного суспільного продукту (ССП) як основного показника розвитку національної економіки.

Протягом кількох десятиліть у нашій країні домінувало марксистське уявлення, що продуктивною є тільки праця зайнятих у сфері матеріального виробництва і що тільки така праця створює ССП. Інші ж сфери економіки – сфера послуг, духовне виробництво, управління – були віднесені до невиробничої сфери, а праця в них визначалася як непродуктивна, котра не створює ССП.

Вважалося також, що працівники невиробничої сфери тільки споживають ССП.

Такі якісні характеристики продуктивної та непродуктивної праці були природними для економіки XVII-XIX ст., оскільки сфера послуг перебувала в зародковому стані. Однак таке трактування не відповідає реаліям сучасної економіки з розвинутою сферою послуг.

В сучасному світі в розвинених країнах людей зайнятих в сфері послуг стає більше, тому що в результаті розвитку НТП з’явилися такі технології, де не потрібна праця людей для створення ССП.

Україна вже більш як 10 років розбудовує ринкову економіку. За цей час вона пережила глибокий спад виробництва, стабілізацію, а з 2000 р. переживає поступовий вихід з прірви економічної кризи.

Як же оцінити стан економіки України за роки її незалежності? Для цього варто проаналізувати динаміку таких показників, як реальний ВВП, рівень безробіття, експорт, імпорт, доходи та видатки бюджету, рівень мінімальної, середньої зарплати та прожиткового мінімуму тощо.

Таким чином, практична значимість вказаних проблем і об`єктивна необхідність вивчення динаміки основних макроекономічних показників в Україні зумовили актуальність теми дослідження курсової роботи, мету і завдання, предмет та об`єкт дослідження.

Об'єктом дослідження курсової роботи виступає проблема вивчення економіки України з точки зору визначення і розрахунку основних її макроекономічних показників.

Предметом дослідження курсової роботи є аналіз динаміки основних макроекономічних показників в Україні.

Метою роботи є дослідження аналізу динаміки основних макроекономічних показників в Україні.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

1. Дослідити теоретичні засади обчислення основних макроекономічних показників.

2. Дослідити проблеми аналізу динаміки основних макроекономічних показників в Україні за роки незалежності.

3. Проаналізувати сучасний стан динаміки макропоказників в Україні.

4. Дати прогноз економічного розвитку країни.

По-русски

Актуальность темы исследования. Результатом труда миллионов рабочих, крестьян и интеллигенции является определенная совокупность созданных материальных и духовных благ. В зависимости от типа общества происходит распределение работающих в сферах и отраслях народного хозяйства, создается разное количество материальных и нематериальных благ. Тип общества определяет также основные принципы распределения, перераспределения, обмена и потребления созданных благ.

Показатель общественного богатства как национального впервые был определен в XVII ст. В. Пэтти как сумма накопленных материальных ценностей. Дальнейшие попытки статистического исследования национального богатства принадлежат к XIX ст., а с 1853 г. его измерения становятся темой международных статистических конгрессов.

Марксистская экономическая школа обосновывала необходимость вычисления совокупного общественного продукта (ССП) как основного показателя развития национальной экономики. В течение нескольких десятилетий в нашей стране доминировало марксистское представление, что производительным является только труд занятых в сфере материального производства и что только такой труд создает ССП. Другие же сферы экономики - сфера услуг, духовное производство, управление - были отнесены к непроизводственной сфере, а труд в них определялся как непродуктивная, которая не создает ССП.

Считалось также, что работники непроизводственной сферы только потребляют ССП.

Такие качественные характеристики производительного и непродуктивного труда были естественными для экономики XVII - XIX ст., поскольку сфера услуг находилась в зародышевом состоянии. Однако такая трактовка не отвечает реалиям современной экономики с развитой сферой услуг.

В современном мире в развитых странах людей занятых в сфере услуг становится больше, потому что в результате развития НТП появились такие технологии, где не нужный труд людей для создания ССП.

Украина уже более чем 10 лет развивает рыночную экономику. За это время она пережила глубокий спад производства, стабилизацию, а с 2000 г. переживает постепенный выход из бездны экономического кризиса.

Как же оценить состояние экономики Украины за годы ее независимости? Для этого стоит проанализировать динамику таких показателей, как реальный ВВП, уровень безработицы, экспорт, импорт, доходы и расходы бюджета, уровень минимальной, средней зарплаты и прожиточного минимума и тому подобное.

Таким образом, практическая значимость указанных проблем и объективная необходимость изучения динамики основных макроэкономических показателей в Украине обусловили актуальность темы исследования курсовой работы, мету и задание, предмет и объект исследования.

В качестве объекта исследования курсовой работы выступает проблема изучения экономики Украины с точки зрения определения и расчета основных ее макроэкономических показателей.

Предметом исследования курсовой работы является анализ динамики основных макроэкономических показателей в Украине.

Целью работы является исследование анализа динамики основных макроэкономических показателей в Украине.

Цель работы предусматривает выполнение таких заданий :

1. Исследовать теоретические принципы вычисления основных макроэкономических показателей.

2. Исследовать проблемы анализа динамики основных макроэкономических показателей в Украине за годы независимости.

3. Проанализировать современное состояние динамики макропоказателей в Украине.

4. Дать прогноз экономического развития страны.

undefined