Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Основною формою компенсації заподіяної шкоди потерпілої особи є відшкодування збитків. Можливість використовувати відшкодування збитків як засобу захисту порушених прав виникає у громадян і юридичних осіб із самого факту невиконання обов'язку, порушення цивільних прав, тобто незалежно від того, чи є вказівка в тій чи іншій нормі ЦК про таке право. Слід зазначити, що до ЦК включено низку норм, які розташовані в різних книгах та регулюють відносини, що виникають при відшкодуванні збитків (див. ст. 16, 92, 119, 123 та Ін., ст. 403, 623, 624 та ін.). Таким чином, відшкодування збитків має характер універсального засобу захисту цивільних прав. Одночасно відшкодування збитків є мірою відповідності. Тому є принциповим з'ясування правових підстав покладення на винну особу зазначеної майнової відповідальності. Слід відрізняти обов'язок боржника відшкодувати збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання, що випливає з договору (ст. 611, 623 ЦК), від відшкодування

По-русски

Основной формой компенсации причиненного вреда потерпевшего лица является возмещение убытков. Возможность использовать возмещение убытков как средству защиты нарушенных прав возникает у граждан и юридических лиц из самого факта невыполнения обязанности, нарушения гражданских прав, то есть независимо от того, или есть указание в той или другой норме ЦК о таком праве. Следует отметить, что к ЦК включен ряд норм, которые расположены в разных книгах и регулируют отношения, которые возникают при возмещении убытков(см. ст. 16, 92, 119, 123 и др., ст. 403, 623, 624 и др.). Таким образом, возмещение убытков имеет характер универсального средства защиты гражданских прав. Одновременно возмещение убытков является мерой соответствия. Поэтому является принципиальным выяснение правовых оснований возложения на винное лицо отмеченной имущественной ответственности. Следует отличать обязанность должника возместить убытки, нанесенные невыполнением или неподобающим выполнением обязательства, которое выплывает из договора(ст. 611, 623 ЦК), от возмещения