Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Глава 1

1. Імовірність погіршення матеріального становища внаслідок втрати тимчасово або назавжди заробітку або трудового доходу з об’єктивних соціально значущих причин - це:

а) соціальний стан;

б) соціальне положення;

в) соціальний ризик;

г) соціальне страхування.

2. Соціальні ризики:

а) мають винятково суб’єктивний характер;

б) потенційно закономірні для кожної людини;

в) покращують життєдіяльність людини;

г) не відображаються в національному законодавстві.

3. До соціальних показників соціального ризику належать:

а) додатковий дохід;

б) витрати на лікування;

в) втрата працездатності;

г) втрата майна.

4. У соціальному страхуванні подія є невизначеною при:

а) державному пенсійному страхуванні;

б) медичному страхуванні;

в) недержавному пенсійному страхуванні;

г) страхуванні відповідальності.

5. За критерієм організаційно-правової форми соціальні ризики поділяють на:

а) акціонерні;

б) структурні;

в) власні;

г) страхові.

6. He можуть бути визнані безробітними громадяни:

а) яких тільки-но звільнили з роботи;

б) які активно шукають роботу;

в) які вперше шукають роботу і не мають професії;

г) які відмовилися від однієї пропозиції підходящої роботи.

7. Повна втрата працездатності - це:

а) досягнення пенсійного віку;

б) догляд за хворим членом сім'ї;

в) інвалідність;

г) загальне захворювання.

8. Непрацездатними членами сім’ївизнаються:

а) студенти заочної форми навчання;

б) 24-річні студенти денної форми навчання;

в) працюючі діти до 16 років;

г) працюючі пенсіонери.

9. Забезпечення чисельності та структури трудових ресурсів – це функція соціального страхування:

а) захисна;

б) стабілізуюча;

в) перерозподільна;

г) відтворювальна.

10. Страхувальниками за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням є:

а) роботодавці;

б) військовослужбовці;

в) цільові фонди;

г) держава.

11. Часткова втрата працездатності - це:

а) досягнення пенсійного віку;

б) догляд за хворим членом сім'ї;

в) інвалідність;

г) безробіття.

12. У соціальному страхуванні настання страхової події безумовно відбудеться:

а) в пенсійному страхуванні;

б) в медичному страхуванні;

в) в страхуванні від нещасних випадків на виробництві;

г) в страхуванні на випадок безробіття.

13. Імовірність погіршення матеріального становища у зв’язку з додатковими витратами по утриманню дітей та інших членів сім’ї - це:

а) соціальний стан;

б) соціальне положення;

в) соціальний ризик;

г) соціальне страхування.

14. Сприяння вирівнюванню життєвого рівня різних соціальних груп населення, не залучених до трудового процесу, - це функція соціального страхування:

а) захисна;

б) стабілізуюча;

в) захисна;

г) відтворювальна.

15. Страховиками за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням є:

а) роботодавці;

б) страхові брокери;

в) цільові фонди;

г) страхові агенти.

16. Показники необхідного споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг - це:

а) соціальні норми;

б) соціальні умови;

в) соціальні гарантії;

г) соціальні коефіцієнти.

17. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2008 році складає:

а) 7 грн;

б) 17 грн;

в) 27 грн;

г) 37 грн.

18. Витрати на компенсацію втрати доходу у зв’язку з втратою працездатності і додаткові витрати на лікування, реабілітацію - це:

а) економічні показники соціального ризик;

б) соціальні показники соціального ризику;

в) політичні показники соціального ризику

г) фінансові показники соціального ризику.

19. За змістом соціальні ризики поділяють на:

а) внутрішні;

б) безробіття;

в) державні;

г) страхові.

20. До економічних показників фінансового ризику належать:

а) додатковий дохід;

б) витрати на лікування;

в) втрата працездатності;

г) втрата майна.

Глава 2

1. В якому регіоні в Україні вперше почало діяти товариство взаємного страхування фабрикантів та ремісників від нещасних випадків?

а) східному;

б) південному;

в) північному;

г) західному.

2. Яка категорія робітників в Україні з 1924 року була охоплена пенсійним забезпеченням по старості?

а) моряки;

б) військовослужбовці;

в) викладачі;

г) промисловці.

3. 3 якого віку призначались пенсії по старості у Франції?

а) з 69 років;

б) з 65 років;

в) з 59 років;

г) з 60 років.

4. Пенсійна система якої країни є найстарішою?

а) України;

б) Франції;

в) Англії;

г) Італії.

5. В якому році в Україні було законодавчо встановлено пенсійний вік?

а) 1924;

б) 1925;

в) 1928;

г) 1932.

6. Який законопроект започаткував обов’язкове державне соціальне страхування в Німеччині?

а) закон про обов’язкове державне страхування на випадок хвороби;

б) закон про страхування від нещасних випадків на виробництві;

в) закон про страхування при народженні дитини;

г) закон про страхування від безробіття.

7. Який вид соціального страхування вперше було запроваджено в Росії?

а) на випадок хвороби;

б) від нещасних випадків на виробництві;

в) при народженні дитини;

г) від безробіття.

8. В якій країні при сплаті страхових внесків державою враховувалась стать людини?

а) Росії;

б) Франції;

в) Англії;

г) Італії.

9. В якій сфері в Італії утворено перші пенсійні фонди?

а) промислово-фінансовій;

б) сільськогосподарській;

в) кредитно-банківській;

г) інвестиційно-інноваційній.

10. Скільки в 1965 році становив пенсійний вік робітників колгоспу?

а) для чоловіків - 65 і жінок - 60 років;

б) для чоловіків - 60 і жінок - 65 років;

в) для чоловіків - 60 і жінок – 55 років;

г) для чоловіків -55 і жінок – 50 років.

11. В якій країні вперше було застосовано термін «соціальне забезпечення»?

а) Росії;

б) Франції;

в) Англії;

г) Італії.

12. Для кого у Франції передусім було введено режим пенсійного забезпечення?

а) моряків;

б) військовослужбовців;

в) клерків;

г) перукарів.

13. До жовтневого перевороту 1917 року соціальне забезпечення людей похилого віку в Україні будувалось на основі врахування:

а) віку;

б) трудового стажу;

в) втрати працездатності;

г) професії.

14. За кого в Англії держава сплачувала більшу частину страхових внесків на соціальне страхування?

а) жінок;

б) чоловіків;

в) дітей;

г) пенсіонерів.

15. Як називалася допомога, що призначалася з 1903 року в Росії при настанні нещасного випадку на виробництві?

а) стипендія;

б) субсидія;

в) дотація;

г) пенсія.

16. Хто сплачував страхові внески в Росіїу 1919 році:

а) робітники;

б) роботодавці;

в) держава;

г) безробітні.

17. В якому році було прийнято «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»?

а) 1991;

б) 1995;

в) 1998;

г) 2000.

18. 3 якого віку призначались пенсії по старості в Англїї?

а) з 69 років;

б) з 65 років

в) з 59 років;

г) з 60 років.

19. В якій країні було створено Національну касу пенсійного страхування?

а) в Україні;

б) у Франції;

в) в Англії;

г) в Італії.

20. Чи одночасно в Україні набули право на пенсійне забезпечення робітники і колгоспники?

а) так;

б) ні, колгоспники раніше на 30 років;

в) ні, колгоспники пізніше на 30 років;

г) колгоспники взагалі не набули такого права.

Глава 3

По-русски

Глава 1

1. Вероятность ухудшения материального положения в результате потери временно или навсегда заработка или трудового дохода по объективным социально значимым причинам - это:

а) социальное состояние;

б) социальное положение;

в) социальный риск;

г) социальное страхование.

2. Социальные риски:

а) имеют исключительно субъективный характер;

б) потенциально закономерные для каждого человека;

в) улучшают жизнедеятельность человека;

г) не отображаются в национальном законодательстве.

3. К социальным показателям социального риска принадлежат:

а) дополнительный доход;

б) расходы на лечение;

в) потеря работоспособности;

г) потеря имущества.

4. В социальном страховании событие является неопределенным при:

а) государственном пенсионном страховании;

б) медицинском страховании;

в) негосударственном пенсионном страховании;

г) страховании ответственности.

5. По критерию организационно-правовой формы социальные риски разделяют на:

а) акционерные;

б) структурные;

в) собственные;

г) страху.

6. He могут быть признаны безработными граждане:

а) которых только освободили из работы;

б) которые активно ищут работу;

в) которые впервые ищут работу и не имеют профессии;

г) которые отказались от одного предложения подходящей работы.

7. Полная потеря работоспособности - это:

а) достижение пенсионного возраста;

б) присмотр за больным членом семьи;

в) инвалидность;

г) общее заболевание.

8. Неработоспособными членами сім'ївизнаються :

а) студенты заочной формы учебы;

б) 24-летние студенты дневной формы учебы;

в) работающие дети до 16 лет;

г) работающие пенсионеры.

9. Обеспечение численности и структуры трудовых ресурсов - это функция социального страхования :

а) защитная;

б) стабилизирующая;

в) перерозподільна;

г) воспроизводительная.

10. Страхователями за общеобязательным государственным социальным страхованием являются:

а) работодатели;

б) военнослужащие;

в) целевые фонды;

г) государство.

11. Частичная потеря работоспособности - это:

а) достижение пенсионного возраста;

б) присмотр за больным членом семьи;

в) инвалидность;

г) безработица.

12. В социальном страховании наступления страхового события безусловно состоятся:

а) в пенсионном страховании;

б) в медицинском страховании;

в) в страховании от несчастных случаев на производстве;

г) в страховании на случай безработицы.

13. Вероятность ухудшения материального положения в связи с дополнительными расходами по содержанию детей и других членов семьи - это:

а) социальное состояние;

б) социальное положение;

в) социальный риск;

г) социальное страхование.

14. Содействие выравниванию жизненного уровня разных социальных групп населения, не привлеченных к трудовому процессу, - это функция социального страхования :

а) защитная;

б) стабилизирующая;

в) защитная;

г) воспроизводительная.

15. Страховщиками за общеобязательным государственным социальным страхованием являются:

а) работодатели;

б) страховые брокеры;

в) целевые фонды;

г) страховые агенты.

16. Показатели необходимого потребления продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг - это:

а) социальные нормы;

б) социальные условия;

в) социальные гарантии;

г) социальные коэффициенты.

17. Необлагаемый налогом минимум доходов граждан в 2008 году складывает:

а) 7 грн;

б) 17 грн;

в) 27 грн;

г) 37 грн.

18. Расходы на компенсацию потери дохода в связи с потерей работоспособности и дополнительные расходы на лечение, реабилитацию - это:

а) экономические показатели социального риск;

б) социальные показатели социального риска;

в) политические показатели социального риска

г) финансовые показатели социального риска.

19. По содержанию социальные риски разделяют на:

а) внутренние;

б) безработица;

в) государственные;

г) страху.

20. К экономическим показателям финансового риска принадлежат:

а) дополнительный доход;

б) расходы на лечение;

в) потеря работоспособности;

г) потеря имущества.

Глава 2

1. В каком регионе в Украине впервые начало действовать общество взаимного страхования фабрикантов и ремесленников от несчастных случаев?

а) восточному;

б) южному;

в) северному;

г) западному.

2. Какая категория рабочих в Украине с 1924 года была охвачена пенсионным обеспечением по старосте?

а) моряк;

б) военнослужащие;

в) преподаватели;

г) промышленники.

3. 3 какого возраста назначались пенсии по старосте во Франции?

а) с 69 лет;

б) с 65 лет;

в) с 59 лет;

г) с 60 лет.

4. Пенсионная система какой страны является самой старой?

а) Украины;

б) Франции;

в) Англии;

г) Италии.

5. В каком году в Украине был законодательно установлен пенсионный возраст?

а) 1924;

б) 1925;

в) 1928;

г) 1932.

6. Какой законопроект положил начало обязательному государственному социальному страхованию в Германии?

а) закон об обязательном государственном страховании на случай болезни;

б) закон о страховании от несчастных случаев на производстве;

в) закон о страховании при рождении ребенка;

г) закон о страховании от безработицы.

7. Какой вид социального страхования впервые был введен в России?

а) на случай болезни;

б) от несчастных случаев на производстве;

в) при рождении ребенка;

г) от безработицы.

8. В какой стране при уплате страховых взносов государством учитывался пол человека?

а) России;

б) Франции;

в) Англии;

г) Италии.

9. В какой сфере в Италии образованы первые пенсионные фонды?

а) промышленно-финансовой;

б) сельскохозяйственной;

в) кредитно-банковской;

г) инвестиционно-инновационной.

10. Сколько в 1965 году представлял пенсионный возраст рабочих колхоза?

а) для мужчин - 65 и женщин - 60 лет;

б) для мужчин - 60 и женщин - 65 лет;

в) для мужчин - 60 и женщин - 55 лет;

г) для мужчин - 55 и женщин - 50 лет.

11. В какой стране впервые был применен термин "социальное обеспечение"?

а) России;

б) Франции;

в) Англии;

г) Италии.

12. Для кого во Франции прежде всего был введен режим пенсионного обеспечения?

а) моряка;

б) военнослужащих;

в) клерков;

г) парикмахеров.

13. К октябрьскому перевороту 1917 года социальное обеспечение людей преклонных лет в Украине строилось на основе учета:

а) возраста;

б) трудового стажа;

в) потери работоспособности;

г) профессии.

14. При ком в Англии государство платило большую часть страховых взносов на социальное страхование?

а) женщин;

б) мужчин;

в) детей;

г) пенсионеров.

15. Как называлась помощь, которая назначалась с 1903 года в России при наступлении несчастного случая на производстве?

а) стипендия;

б) субсидия;

в) дотация;

г) пенсия.

16. Кто платил страховые взносы в Росіїу 1919 году:

а) рабочие;

б) работодатели;

в) государство;

г) безработные.

17. В каком году были приняты "Основы законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании"?

а) 1991;

б) 1995;

в) 1998;

г) 2000.

18. 3 какого возраста назначались пенсии по старосте в Англїї?

а) с 69 лет;

б) с 65 лет

в) с 59 лет;

г) с 60 лет.

19. В какой стране была создана Национальная касса пенсионного страхования?

а) в Украине;

б) во Франции;

в) в Англии;

г) в Италии.

20. Одновременно ли в Украине приобрели право на пенсионное обеспечение рабочие и колхозники?

а) так;

б) нет, колхозники раньше на 30 лет;

в) нет, колхозники позже на 30 лет;

г) колхозники вообще не приобрели такого права.

Глава 3

1. Организация работы социальных инспекторов принадлежит к полномочиям:

а) Министерства труда и социальной политики;