Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Національне багатство безпосередньо пов’язане з виробництвом національного продукту і його відтворенням. Воно зростає і збільшується насамперед за рахунок національного продукту, який відтворюється на розширеній основі.
Національне багатство — це сукупність матеріальних благ, нагромаджених суспільством за всю його історію. Іншими словами, національне багатство — це все те, чим володіє країна сьогодні — все матеріальне багатство суспільства. Таке тлумачення національного багатства дається в сучасній економічній літературі та статистиці. Але дискусії щодо визначення національного багатства і його структури тривають.
Сучасна економічна теорія все частіше критикує тезу про матеріальний зміст багатства і висловлюється за його уточнення і доповнення новими елементами. Це пов’язане з тим, що в наш час у розвинутих країнах відбувається посилення гуманістичних тенденцій у теорії і практиці господарювання. Розвиток суспільства розглядається в єдності матеріальних, духовних, етнічних і

По-русски

Национальное богатство непосредственно связано с производством национального продукта и его воссозданием. Оно растет и увеличивается в первую очередь за счет национального продукта, который воссоздается на расширенной основе.
Национальное богатство - это совокупность материальных благ, накопленных обществом за всю его историю. Другими словами, национальное богатство - это все то, чем владеет страна сегодня - все материальное богатство общества. Такое толкование национального богатства дается в современной экономической литературе и статистике. Но дискуссии относительно определения национального богатства и его структуры длятся.
Современная экономическая теория все чаще критикует тезис о материальном содержании богатства и высказывается за его уточнение и дополнение новыми элементами. Это связано с тем, что в наше время в развитых странах происходит усиление гуманистических тенденций в теории и практике ведения хозяйства. Развитие общества рассматривается в единстве материальных, духовных, этнических и