Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

ответственностью. Сам не проявляет никакой активности: его основное стремление - как можно меньше работать, стремление к минимизации усилий.
2. Инструментальный тип мотивации - «инструментально мотивированный работник» - в работе ценит только заработок в виде денег или иных благ, работает с большой отдачей на любой работе, если его труд справедливо и высоко оплачивается. Работа для такого работника имеет ценность не сама по себе, а как средство получения материальных благ.
3. Профессиональный тип мотивации - «профессионально мотивированный работник» - видит в работе возможность реализовать свои знания и умения, для него важна интересная, содержательная работа, возможность проявить себя, доказать себе и окружающим, что он способен на решение задач, которые не каждому под силу. Таких работников отличает развитое профессиональное достоинство и самоуважение.
4. Патриотический тип мотивации - «работник-патриот» - преданный своему делу, коллективу, обществу, стране. Старается хорошо

По-украински

відповідальністю. Сам не проявляє ніякої активності: його основне прагнення - якомога менше працювати, прагнення до мінімізації зусиль.
2. Інструментальний тип мотивації - "інструментальний мотивований працівник" - в роботі цінує тільки заробіток у вигляді грошей або інших благ, працює з великою віддачею на будь-якій роботі, якщо його праця справедливо і високо оплачується. Робота для такого працівника має цінність не сама по собі, а як засіб отримання матеріальних благ.
3. Професійний тип мотивації - "професійно мотивований працівник" - бачить в роботі можливість реалізувати свої знання і уміння, для нього важлива цікава, змістовна робота, можливість проявити себе, довести собі і що оточує, що він здатний на рішення завдань, які не кожному під силу. Таких працівників відрізняє розвинена професійна гідність і самоповага.
4. Патріотичний тип мотивації - "працівник-патріот" - відданий своїй справі, колективу, суспільству, країні. Старається добре