Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Міністерство освіти і науки України

Українська інженерно-педагогічна академія

Кафедра педагогіки і методики професійного навчання

Курсова робота з дисципліни

„Педагогіка вищої школи"

Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно орієнтованого навчання

Слухача групи ЗЕН-ПМ8-2мг(з)

(спеціальність 8.000005)

Дзюби Ірини Олександрівни

Науковий керівник - к.п.н., доц.

Посохова Ірина Степанівна

Харків 2008

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВНЗ

1.1 Сутність і структура самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання

1.2 Педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів в умовах реформування вищої школи

РОЗДІЛ 2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ОСОБИСТІНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

2.1 Самостійна робота студентів як складова підготовки майбутніх вчителів іноземної мови

2.2 Засоби організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни «Педагогіка»

2.3 Методика організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни «Педагогіка»

2.4 Організація та проведення експериментального дослідження методики організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни «Педагогіка» в умовах особистісно орієнтованого навчання

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Навчальний процес у вищій школі відповідно до Болонського процесу, що поступово впроваджується у вищу освіту України, має бути спрямований на підготовку освіченого фахівця, який уміє ініціативно, творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання та застосовувати їх у діяльності.

Успіх підготовки фахівців залежить від багатьох факторів, одним з яких є самостійна робота студентів. В процесі впровадження кредитно-модульної системи навчання у ВНЗ, значна частина навчального матеріалу вноситься на самостійне опрацювання студентами. Тому основним завданням викладача у вищій школі стає не репродуктивне викладання набору готових знань, а організація активної самостійної роботи студентів.

Нині зростає рівень інтелектуальних запитів студентів і водночас з’являються нові технології навчання, з якими має бути обізнаний кожний майбутній фахівець. Молодому спеціалісту, який не навчався у ВНЗ самостійно здобувати знання, буде не просто розвинути в собі ці якості в професійній діяльності.

Щоб виконати завдання, які постали перед вищою школою, потрібно вдосконалювати навчально-виховний процес, розробляти нові методи і форми взаємодії викладача і студента, стимулювати самостійну навчальну діяльність молоді, оскільки саме життя довело, що тільки ті знання, які людина набула самостійно, завдяки власному досвіду, думці й діям, стають справді її здобутком. Тому у вищих навчальних закладах останнім часом спостерігається тенденція до збільшення годин на самостійну роботу.

Оволодіння уміннями та навичками самостійної діяльності є найважливішою умовою здійснення безперервної освіти. Реалізація цієї мети тісно пов’язана з посиленням ролі самостійної роботи в навчальному процесі. Сучасні програми Міністерства освіти і науки України для педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів відводять на самостійну роботу студентів під керівництвом викладача від 1/3 до 2/3 загального обсягу навчального часу.

Це є свідченням того, що самостійна робота важливий резерв підвищення ефективності підготовки спеціалістів. Однак аналіз психолого-педагогічних досліджень, а також методичної літератури і результатів наукових досліджень дозволяє зробити висновок про недостатню готовність більшої частини студентів (близько 50%) до нових для них форм самостійної роботи у вищому навчальному закладі, що виявляється у відсутності необхідних навичок та вмінь, а також необхідної мотивації та уваги до цієї роботи.

Істотні можливості щодо підвищення мотивації надає кредитно-модульна система.

Мотивація студентів до навчальної діяльності буде підвищуватись за таких умов, якщо лекції та самостійна робота не дублюють одне одного. У зв’язку з посиленням ролі самостійної роботи у навчально-пізнавальному процесі актуальною стала проблема раціональної організації самостійної роботи з урахуванням готовності до неї студентів. Вчені й педагоги-практики завжди приділяли багато уваги вивченню різних аспектів, пов’язаних із самостійною роботою. У наукових роботах В.К. Буряка, Б.Г. Єсипової, А.М. Івасишина, В.В. Луценко, П.І.

Підкасистого, Н.О. Шишкіної [12, 21, 47, 53] та інших, досліджувались сутність поняття самостійної роботи, принципи її організації, розглядались різні класифікації, вивчались методи, форми, засоби проведення самостійної роботи, розроблялись методики планування, організації та контролю самостійної роботи. Проблему організації самостійної роботи студентів досліджували М.Г. Гарунов, О.В. Євдокимов, С.Г. Заскалєта, І.А. Шайдур та інші [15, 23, 30]. У роботах К.Б. Бабенко, О.Г. Мороза, В.С.

Тесленка та інших відображені особливості організації самостійної роботи студентів на молодших курсах. Управлінням самостійної роботи студентів у позааудиторний час займалися Л.В. Клименко, В.П. Шпак та інші. Навчання студентів вмінню планувати свою пізнавальну діяльність досліджували А.А. Лошак, О.М. Козак, М.П. Красницький та інші.

Системний підхід в організації самостійної роботи студентів досліджувався в роботах Г.М. Гнитецької, Л.І. Заякиної та інших [58]. Незважаючи на значну кількість досліджень, які присвячені самостійній роботі, проблема організації студентів педагогічних спеціальностей у вищих навчальних закладах в умовах особистіно-орієнтованого навчання майже не розглядалась.

Незважаючи на широкий і багатоплановий характер досліджень, присвячених організації самостійної роботи як учнів, так і студентів, багато питань цієї складної проблеми залишаються поки що не з’ясованими.

Так, у теорії і практиці мають місце великі розходження, пов’язані з трактуванням ключового поняття – «самостійна робота студентів».

Не розкриті достатньою мірою зв’язки і відношення між метою організації самостійної роботи студентів вищого навчального закладу I-III рівнів акредитації і способами її реалізації, не виявлені теоретичні передумови організації самостійної роботи студентів, орієнтованої на їхні індивідуальні особливості, не розроблені практичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, у яких урахувалися б нові ціннісні орієнтації і підходи.

Актуальність проблеми, її недостатня дослідженість щодо індивідуальних особливостей студентів, зумовили вибір теми магістерської роботи: «Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно орієнтованого навчання».

Об’єктом дослідження є самостійна роботи студентів.

Предметом дослідження виступає методика організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та частково експериментально перевірити запровадження методики організації самостійної роботи студентів

По-русски

Министерство образования и науки Украины

Украинская инженерно-педагогическая академия

Кафедра педагогики и методики профессиональной учебы

Курсовая работа по дисциплине

"Педагогика высшей школы"

Организация самостоятельной работы студентов высших учебных заведений в условиях личностно ориентированной учебы

Слушателя группы ЗЕН-ПМ8-2мг(з)

(специальность 8.000005)

Дзюби Ирины Александровны

Научный руководитель - к.п.н., доц.

Посохова Ирина Степановна

Харьков 2008

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ

1.1 Сущность и структура самостоятельной работы студентов в условиях личностно ориентированной учебы

1.2 Педагогические аспекты организации самостоятельной работы студентов в условиях реформирования высшей школы

РАЗДЕЛ 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В условиях ОСОБИСТІНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ УЧЕБЫ

2.1 Самостоятельная работа студентов как составляющая подготовки будущих учителей иностранного языка

2.2 Средства организации самостоятельной работы студентов на примере дисциплины "Педагогика"

2.3 Методика организации самостоятельной работы студентов на примере дисциплины "Педагогика"

2.4 Организация и проведение экспериментального исследования методики организации самостоятельной работы студентов на примере дисциплины "Педагогика" в условиях личностно ориентированной учебы

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ДОПОЛНЕНИЯ

ВСТУПЛЕНИЕ

Учебный процесс в высшей школе в соответствии с Болонського процесса, который постепенно внедряется в высшее образование Украины, должен быть направлен на подготовку образованного специалиста, который умеет инициативно, творчески мыслить, самостоятельно пополнять свои знания и применять их в деятельности.

Успех подготовки специалистов зависит от многих факторов, одним из которых есть самостоятельная работа студентов. В процессе внедрения кредитно-модульной системы обучения в ВУЗЕ, значительная часть учебного материала вносится на самостоятельную проработку студентами. Поэтому основным заданием преподавателя в высшей школе становится не репродуктивное преподавание набора готовых знаний, а организация активной самостоятельной работы студентов.

В настоящее время растет уровень интеллектуальных запросов студентов и в то же время появляются новые технологии учебы, с которыми должен быть осведомлен каждый будущий специалист. Молодому специалисту, который не учился в ВУЗЕ самостоятельно добывать знание, будет не просто развить в себе эти качества в профессиональной деятельности.

Чтобы выполнить задания, которые появились перед высшей школой, нужно совершенствовать учебно-воспитательный процесс, разрабатывать новые методы и формы взаимодействия преподавателя и студента, стимулировать самостоятельную учебную деятельность молодежи, поскольку сама жизнь доказала, что только те знания, которые человек приобрел самостоятельно, благодаря собственному опыту, мысли и действиям становятся действительно ее достижением. Поэтому в высших учебных заведениях в последнее время наблюдается тенденция к увеличению часов на самостоятельную работу.

Овладение умениями и навыками самостоятельной деятельности является важнейшим условием осуществления непрерывного образования.

Реализация этой цели тесно связана с усилением роли самостоятельной работы в учебном процессе. Современные программы Министерства образования и науки Украины для педагогических специальностей высших учебных заведений отводят на самостоятельную работу студентов под руководством преподавателя от 1/3 до 2/3 общего объема учебного времени. Это является свидетельством того, что самостоятельная работа важный резерв повышения эффективности подготовки специалистов.

Однако анализ психолого-педагогічних исследований, а также методической литературы и результатов научных исследований позволяет сделать вывод о недостаточной готовности большей части студентов (близко 50%) к новым для них формам самостоятельной работы в высшем учебном заведении, которое оказывается у отсутствия необходимых навыков и умений, а также необходимой мотивации и внимания к этой работе. Существенные возможности относительно повышения мотивации предоставляет кредитно-модульная система.

Мотивация студентов к учебной деятельности будет повышаться при таких условиях, если лекции и самостоятельная работа не дублируют друг друга.

В связи с усилением роли самостоятельной работы в учебно-познавательном процессе актуальной стала проблема рациональной организации самостоятельной работы с учетом готовности к ней студентов. Ученые и педагоги-практики всегда уделяли много внимания изучению разных аспектов, связанных с самостоятельной работой. В научных работах В.К. Свеклы, Б.Г. Єсипової, А.М. Івасишина, В.В. Луценко, П. И. Підкасистого, Н.О.

Шишкіної [12, 21, 47, 53] но других, исследовались сущность понятия самостоятельной работы, принципы ее организации, рассматривались разные классификации, изучались методы, формы, средства проведения самостоятельной работы, разрабатывались методики планирования, организации и контроля самостоятельной работы.

Проблему организации самостоятельной работы студентов исследовали М. Г. Гарунов, О. В. Евдокимов, С. Г. Заскалєта, І.А. Шайдур и другие [15, 23, 30]. В работах К.Б. Бабенко, О. Г. Мороза, В.С. Тесленка и других отображенные особенности организации самостоятельной работы студентов на младших курсах. Управлением самостоятельной работы студентов в позааудиторний время занимались Л. В. Клименко, В.П. Скворец и другие. Учебу студентов умению планировать свою познавательную деятельность исследовали А.А. Лошак, О. М. Казак, М. П. Красницький и другие.

Системный подход в организации самостоятельной работы студентов исследовался в работах Г.М. Гнитецької, Л. И. Заякиної и других [58].

Невзирая на значительное количество исследований, которые посвящены самостоятельной работе, проблема организации студентов педагогических специальностей в высших учебных заведениях в условиях особистіно-орієнтованого учебы почти не рассматривалась.

Невзирая на широкий и многоплановый характер исследований, посвященных организации самостоятельной работы как учеников, так и студентов, много вопросов этой сложной проблемы остаются пока что не выясненными. Да, в теории и практике имеют место большие расхождения, связанные с трактовкой ключевого понятия, - "самостоятельная работа студентов".

Не раскрыты в достаточной степени связки и отношения между целью организации самостоятельной работы студентов высшего учебного заведения I - III уровней аккредитации и способами ее реализации, не обнаруженные теоретические предпосылки организации самостоятельной работы студентов, ориентированной на их индивидуальные особенности, не разработанные практические рекомендации из организации самостоятельной работы студентов, в которых учлись бы новые ценностные ориентации и подходы.

Актуальность проблемы, ее недостаточная исследованность относительно индивидуальных особенностей студентов, обусловили выбор темы магистерской работы : "Организация самостоятельной работы студентов высших учебных заведений в условиях личностно ориентированной учебы".

Объектом исследования самостоятельна работы студентов.

В качестве предмета исследования выступает методика организации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений.

Цель исследования - теоретически обосновать, разработать и частично экспериментально проверить ввод методики организации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений.