Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Управління персоналом: поняття і підходи

Здійснення політики, орієнтованої на укріплення товарно-грошових відносин, приводить до необхідності всебічного обліку абсолютно нових умов поєднання працівника, який має робочу силу, із засобами виробництва. Головною продуктивною силою суспільства є трудові ресурси – носії відносин, які створюються в процесі формування, розподілу та використання цих ресурсів. Деякі автори розглядають трудові ресурси як економічну та планово-облікову категорію. Отже, трудові ресурси як економічна категорія являють собою відносини з приводу населення, яке має фізичні та інтелектуальні здібності згідно з умовами відтворення робочої сили. Трудовими ресурсами як планово-обліковою категорією є населення у працездатному віці – як зайняте, так і не зайняте в суспільному виробництві.[1, с.29]
Інші автори дають наступне визначення: трудові ресурси – це частина населення країни, яка має сукупність фізичних

По-русски

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Управления персоналом : понятие и подходы

Осуществления политики, ориентированной на укрепление товарно-денежных отношений, приводит к необходимости всестороннего учета абсолютно новых условий сочетания работника, который имеет рабочую силу, со средствами производства. Главной производительной силой общества являются трудовые ресурсы - носители отношений, которые создаются в процессе формирования, распределения и использования этих ресурсов. Некоторые авторы рассматривают трудовые ресурсы как экономическую и планово-учетную категорию. Следовательно, трудовые ресурсы как экономическая категория являют собой отношения по поводу населения, которое имеет физические и интеллектуальные способности согласно условиям воссоздания рабочей силы. Трудовыми ресурсами как планово-учетной категорией является население в работоспособном возрасте - как занято, так и не занятое в общественном производстве.[1, с.29]
Другие авторы дают следующее определение: трудовые ресурсы - это часть населения страны, которая имеет совокупность физических