Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

МЕНЕДЖЕР І КЕРУВАННЯ КОМАНДОЮ
Менеджер в організації
Організація складає основу світу менеджерів, вона є причи¬ною того, що обумовлює існування менеджменту. Організація не може існувати без менеджерів за наступними Причинами :
(Mintzberd, 1983):
- менеджери забезпечують виконання організацією її основного призначення,
- менеджери проектують та установлюють взаємодію між окремими операціями і діями, виконуваними в організації;
- менеджери розробляють стратегії поведінки організації в оточенні, що змінюється;
- менеджери забезпечують служіння організації інтересам і их осіб, які контролюють організацію;
- менеджери є основною інформаційною ланкою зв'язку ор¬ганізації з оточенням;
- менеджери несуть формальну відповідальність за резуль¬тати діяльності організації;
- менеджери офіційно представляють організацію в цере¬моніальних заходах.
У сучасній теорії і практиці під менеджментом розуміється процес керівництва (керування) окремим працівником, робочою групою й організацією в

По-русски

МЕНЕДЖЕР И УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ
Менеджер в организации
Организация составляет основу мира менеджеров, она есть причи¬ною того, которое обусловливает существование менеджмента. Организации не может существовать без менеджеров за следующими Причинами:
(Mintzberd, 1983) :
- менеджеры обеспечивают выполнение организацией ее основного назначения,
- менеджеры проектируют и устанавливают взаимодействие между отдельными операциями и действиями, выполняемыми в организации;
- менеджеры разрабатывают стратегии поведения организации в окружении, которое изменяется;
- менеджеры обеспечивают служение организации интересам и их лица, которые контролируют организацию;
- менеджеры являются основным информационным звеном связи ор¬ганізації с окружением;
- менеджеры несут формальную ответственность за резуль¬таять деятельности организации;
- менеджеры официально представляют организацию в цере¬моніальних мероприятиях.
В современной теории и практике под менеджментом понимает процесс руководства (управление) отдельным работником, рабочей группой и организацией в