Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Примеры решения задач
1. Верны ли следующие утверждения?
1.1. Понятие альтернативной ценности составляет одну из важ¬нейших концептуальных основ неоклассической микроэкономики.
Да Нет
1.2. Принцип рациональности в неоклассической теории озна¬чает, что человек должен заботиться только об удовлетворении своих потребностей.
Да Нет
1.3. "Если хочешь сделать человека счастливым, не прибавляй ему вещей, а убавляй желания". Это изречение противоречит прин¬ципам экономического мышления.
Да Нет
1.4. Принцип рационального ведения хозяйства предполагает минимизацию издержек или максимизацию полезности.
Да Нет
1.5. Экономическая мотивация субъектов традиционного хо¬зяйства существенно отличается от мотивации в рамках рыночной экономики.
Да Нет
1.6. Модель кругооборота ресурсов/продуктов и дохода в рам¬ках чистого капитализма объясняет формирование рыночных цен. Да Нет
1.7. Переход от индустриального к постиндустриальному об¬ществу связан с изменением роли ресурсов в

По-украински

Приклади рішення завдань
1. чи Вірні наступні твердження?
1.1. Поняття альтернативної цінності складає одну з важ¬нейших концептуальних основ неокласичної мікроекономіки.
Та ні
1.2. Принцип раціональності в неокласичній теорії озна¬сподівається, що людина повинна піклуватися тільки про задоволення своїх потреб.
Та ні
1.3. "Якщо хочеш зробити людину щасливою, не додай йому речей, а збавляй бажання". Цей вислів суперечить прин¬ципам економічного мислення.
Та ні
1.4. Принцип раціонального господарювання припускає мінімізацію витрат або максимізацію корисності.
Та ні
1.5. Економічна мотивація суб'єктів традиційного хо¬зяйства істотно відрізняється від мотивації у рамках ринкової економіки.
Та ні
1.6. Модель кругообігу ресурсів/продуктів і доходу в рам¬ках чистого капіталізму пояснює формування ринкових цін. Та ні
1.7. Перехід від індустріального до постіндустріального про¬ществу пов'язаний зі зміною ролі ресурсів в