Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

У межах своєї основної діяльності Совєтське УВГ фінансується з Державного бюджету України та керується такими нормативними документами:

— Бюджетним кодексом України від 21.06.2001 р. № 2542-ІІІ;

— Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік;

— Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV;

— Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22.02.2000 р. № 1490-ІІІ (із змінами та доповненнями);

— постановою КМУ «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 р. № 228;

— наказом Держказначейства України «Про затвердження Порядку касового виконання державного бюджету за видатками» від 25.05.2004 р. № 89;

— наказом Держказначейства України «Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України» від 09.08.2004 р. № 136;

наказом Головного управління Держказначейства України, Мінфіну України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ» від 10.12.99 р. № 114, зареєстрованим у Мін’юсті України 20 грудня 1999 року за № 890/4183 (із змінами);

— наказом Держказначейства України «Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ» від 10.07.2000 р. № 61, зареєстрованим у Мін’юсті України 14 серпня 2000 року за № 497/4718 (із змінами);

— наказом Держказначейства України «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання» від 27.07.2000 р. № 68, зареєстрованим у Мін’юсті України 31 серпня 2000 року за № 570/4791, із застосуванням машинної обробки документів з використанням комп’ютерних програм бухгалтерського обліку;

— наказом Держказначейства України «Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання» від 06.10.2000 р. № 100, зареєстрованим у Мін’юсті України 25 жовтня 2000 року за № 747/4968 (із змінами);

— наказом Держказначейства України «Про затвердження Інструкції щодо обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ» від 26.12.2003 р. № 242;

— наказом Держказначейства України «Про затвердження Інструкції щодо обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ» від 17.07.2000 р. № 64, (у редакції наказу Державного казначейства України від 21 лютого 2005 р. № 30), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 березня 2005 р. № 300/10580;

— наказом Головного управління Держказначейства України, Держкомстату України «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, та Інструкції щодо їх складання» від 02.12.97 р. № 125/70;

— наказом Головного управління Держказначейства України «Про затвердження Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу» від 30.10.98 р. № 90;

— наказом Державного казначейства «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та Інструкції про їх складання» від 18.12.2000 р. № 130;

— Інструкцією про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій з централізованої поставки матеріальних цінностей, затвердженою наказом Держказначейства України від 16.12.2001 р. № 232;

— наказом Держказначейства «Про затвердження Порядку відображення в обліку операцій в Іноземній валюті» від 27.05.2005 р. № 96;

— наказом Держказначейства України «Про затвердження Порядку списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув» від 08.05.2001 р. N 73;

— наказом Держводгоспу від 29.01.2008 р. № 8 «Про затвердження Інструкції про списання об’єктів державної власності, бюджетних установ, організацій підприємств, які належать до сфери управління Держводгоспу»

— іншими нормативними документами.

Бухгалтерський облік в Совєтському УВГ ведеться бухгалтерією у відповідності з Законом України від 16.07.99 року № 996-ХIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Основним фінансовим документом управління є кошторис доходів і видатків, який підтверджує повноваження на отримання доходів та здійснення видатків та який визначає обсяг та напрями коштів для виконання відповідних функцій.

Облік виконання кошторису ведется за планом рахунків, затвердженим наказом Головного управління Держказначейства України, Мінфіну України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ» від 10.12.99 р. № 114 та відповідно до Інструкції по кореспонденції субрахунків бухгалтерському обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженої наказом Держказначейства 10.07.2000 № 61.

Бухгалтерський облік виконання кошторису видатків здійснюється за меморіально-ордерною формою, згідно з наказом Держказначейства України «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання» від 27.07.2000 р. № 68, зареєстрованим у Мін’юсті України 31 серпня 2000 року за № 570/4791.

Усі меморіальні ордери реєструються у книзі «Журнал-головна». Дані аналітичного та синтетичного обліку відповідають один одному та книги «Журнал-Головна», яка виведена станом на 01.07.2008 року.

Діяльність управління відображається на єдиному балансі.(баланс додаэться).

2.1. Основні засоби.

До основних засобів належать матеріальні активи, що використовуються установою багато разів і безперервно у процесі виконання нею основних функцій, надання послуг, очікуваний строк корисної експлуатації яких становить понад один рік і вартості яких без ПДВ та інших платежів перевищує 1000 грн. за одиницю (комплект).

Аналітичний облік основних засобів ведеться в бухгалтерії на інвентарних картках обліку основних засобів у бюджетних установах—ф. № 03-6 (бюджет). У картці аналітичного обліку додатково зазначається джерело фінансування, за рахунок якого було придбано цей об'єкт.

Основним засобам привласнені інвентарні номери, які нанесені на всі інвентарні об'єкти для по об'єктного обліку необоротних активів по місцезнаходженню ведеться інвентарний список основних засобів ф. ОС -11. За місцем зберігання основні засоби знаходяться на відповідальному зберіганні у матеріально відповідальних осіб. Дані обліку у матеріально відповідальних осіб відповідают даним обліку бухгалтерії.

Станом на 01.07.2008 на балансі управління водного господарства в Совєтському районі рахується основних засобів на загальну суму 23781250,23 грн., в тому числі:

- по

По-русски

В пределах своей основной деятельности Совєтське УВГ финансируется из Государственного бюджета Украины и руководствуется такими нормативными документами:

- Бюджетным кодексом Украины от 21.06.2001 г. № 2542-ІІІ;

- Законом Украины "О Государственном бюджете Украины" на соответствующий год;

- Законом Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" от 16.07.99 г. № 996 - XIV;

- Законом Украины "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства" от 22.02.2000 г. № 1490-ІІІ(с изменениями и дополнениями);

- постановлением КМУ "Об утверждении Порядка складывания, рассмотрения, утверждения и основных требований к выполнению смет бюджетных учреждений" от 28.02.2002 г. № 228;

- приказом Госказначейства Украины "Об утверждении Порядка кассового выполнения государственного бюджета за расходами" от 25.05.2004 г. № 89;

- приказом Госказначейства Украины "Об утверждении Порядка учета обязательств распорядителей бюджетных средств в органах Государственного казначейства Украины" от 09.08.2004 г. № 136;

приказом Главного управления Госказначейства Украины, Минфина Украины "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Порядке применения Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений" от 10.12.99 г. № 114, зарегистрированным в Минюсте Украины 20 декабря 1999 года за № 890/4183(с изменениями);

- приказом Госказначейства Украины "Об утверждении Инструкции о корреспонденции субсчетов бухгалтерского учета для отражения основных хозяйственных операций бюджетных учреждений" от 10.07.2000 г. № 61, зарегистрированным в Минюсте Украины 14 августа 2000 года за № 497/4718(с изменениями);

- приказом Госказначейства Украины "Об утверждении Инструкции о формах мемориальных ордеров бюджетных учреждений и порядке их складывания" от 27.07.2000 г. № 68, зарегистрированным в Минюсте Украины 31 августа 2000 года за № 570/4791, с применением машинной обработки документов с использованием компьютерных программ бухгалтерского учета;

- приказом Госказначейства Украины "Об утверждении форм карточек и книг аналитического учета бюджетных учреждений и порядка их складывания" от 06.10.2000 г. № 100, зарегистрированным в Минюсте Украины 25 октября 2000 года за № 747/4968(с изменениями);

- приказом Госказначейства Украины "Об утверждении Инструкции относительно учета средств, расчетов и других активов бюджетных учреждений" от 26.12.2003 г. № 242;

- приказом Госказначейства Украины "Об утверждении Инструкции относительно учета основных средств и других необоротных активов бюджетных учреждений" от 17.07.2000 г. № 64,(в редакции приказа Государственного казначейства Украины от 21 февраля в 2005 г. № 30) зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 15 марта в 2005 г. № 300/10580;

- приказом Главного управления Госказначейства Украины, Госкомстата Украины "Об утверждении типичных форм из учета и списания основных средств, которые принадлежат учреждениям, которые удерживаются за счет государственного или местных бюджетов, и Инструкции относительно их складывания" от 02.12.97 г. № 125/70;

- приказом Главного управления Госказначейства Украины "Об утверждении Инструкции из инвентаризации основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, денежных средств и документов, расчетов и других статей баланса" от 30.10.98 г. № 90;

- приказом Государственного казначейства "Об утверждении типичных форм учета и списания запасов бюджетных учреждений и Инструкции об их складывании" от 18.12.2000 г. № 130;

- Инструкцией о порядке отражения в учете бюджетных учреждений операций по централизованной поставке материальных ценностей, утвержденной приказом Госказначейства Украины от 16.12.2001 г. № 232;

- приказом Госказначейства "Об утверждении Порядка отражения в учете операций в Иностранной валюте" от 27.05.2005 г. № 96;

- приказом Госказначейства Украины "Об утверждении Порядка списания кредиторской задолженности бюджетных учреждений, срок исковой давности которой миновал" от 08.05.2001 г. N 73;

- приказом Держводгоспу от 29.01.2008 г. № 8 "Об утверждении Инструкции о списании объектов государственной собственности, бюджетных учреждений, организаций предприятий, которые принадлежат к сфере управления Держводгоспу"

- другими нормативными документами.

Бухгалтерский учет в Совєтському УВГ ведется бухгалтерией в соответствии с Законом Украины от 16.07.99 года № 996 - ХIV "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

Основным финансовым документом управления является смета доходов и расходов, которая подтверждает полномочия на получение доходов и осуществление расходов и который определяет объем и направления средств для выполнения соответствующих функций.

Учет выполнения сметы ведется по плану счетов, утвержденным приказом Главного управления Госказначейства Украины, Минфина Украины "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Порядке применения Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений" от 10.12.99 г. № 114 и в соответствии с Инструкцией по корреспонденции субсчетов бухгалтерскому учету для отражения основных хозяйственных операций бюджетных учреждений, утвержденной приказом Госказначейства 10.07.2000 № 61.

Бухгалтерский учет выполнения сметы расходов осуществляется за мемориально-ордерной формой, согласно приказу Госказначейства Украины "Об утверждении Инструкции о формах мемориальных ордеров бюджетных учреждений и порядке их складывания" от 27.07.2000 г. № 68, зарегистрированным в Минюсте Украины 31 августа 2000 года за № 570/4791.

Все мемориальные ордера регистрируются в книге "Журнал-головна". Данные аналитического и синтетического учета отвечают друг другу и книги "Журнал-Головна", которая выведена состоянием на в 01.07.2008 году.

Деятельность управления отображается на единственном балансе.(баланс додаэться).

2.1. Основные средства.

К основным средствам принадлежат материальные активы, которые используются учреждением многократно и непрерывно в процессе выполнения ею основных функций, предоставления услуг, ожидаемый срок полезной эксплуатации которых представляет сверх одного года и стоимости которых без НДС и других платежей превышает 1000 грн. за единицу(комплект).

Аналитический учет основных средств ведется в бухгалтерии на инвентарных карточках учета основных средств в бюджетных установах-ф. № 03-6(бюджет). В карточке аналитического учета дополнительно отмечается источник финансирования, за счет которого был приобретен этот объект.

Основным средствам присвоены инвентарные номера, которые нанесены на все инвентарные объекты для по объектного учету необоротных активов по местонахождению ведется инвентарный список основных средств ф. ОС - 11. По месту хранения основные средства находятся на ответственном хранении у материально ответственных лиц. Данные учета у материально ответственных лиц відповідают данным учета бухгалтерии.

Состоянием на 01.07.2008 на балансе управления водного хозяйства в Совєтському районе считается основных средств на общую сумму 23781250,23 грн., в том числе :

- по субсчету 101 "Земельные участки" -