Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ПРОЕКТ

Вноситься

Кабінетом Міністрів України

ЮМ. АЗАРОВ

“ ” 2010 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про збір та облік єдиного

соціального внеску

_______________________________

Цей Закон визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, умови та порядок нарахування і сплати єдиного соціального внеску та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку.

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) Державний реєстр соціального страхування — організаційно-технічна система, призначена для накопичення, зберігання та використання інформації про збір та ведення обліку єдиного соціального внеску в порядку та на умовах, визначених законодавством;

2) єдиний соціальний внесок — консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

3) застрахована особа — фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний соціальний внесок;

4) максимальна величина бази нарахування єдиного внеску — максимальна сума доходу застрахованої особи, яка дорівнює п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, та на яку нараховується єдиний внесок;

5) мінімальний страховий внесок — сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлених законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця;

6) недоїмка — сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені цим Законом, обчислена територіальними органами Пенсійного фонду України у випадках, передбачених цим Законом;

7) Пенсійний фонд України (далі — Пенсійний фонд) — орган, уповноважений відповідно до цього Закону вести облік платників єдиного внеску, забезпечувати збір та ведення обліку страхових коштів, контролювати повноту та своєчасність їх сплати, вести Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування та виконувати інші функції, передбачені законом; 8) посвідчення застрахованої особи в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — посвідчення застрахованої особи) — спеціальний документ

у вигляді електронної смарт-картки з візуальними персоніфікованими ознаками, який забезпечує документування, збереження і використання індивідуальної інформації про набуті застрахованою особою права у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування та який може мати інші функції для забезпечення захисту прав застрахованих осіб на отримання коштів

та послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням;

9) страхові кошти — кошти, які формуються за рахунок сплати єдиного внеску та надходжень від фінансових санкцій (штрафів та пені), що застосовуються відповідно до закону;

10) страхувальники — роботодавці та інші особи, які відповідно до цього Закону зобов’язані сплачувати єдиний внесок.

2. Інші терміни використовуються у значенні, визначеному законами про окремі види загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Стаття 2. Сфера правового регулювання цього Закону

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов’язаної із збором та веденням обліку єдиного внеску. Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на зазначені відносини лише у випадках, передбачених цим Законом, або в частині, що не суперечить цьому Закону.

2. Виключно цим Законом визначаються:

принципи збору та ведення обліку єдиного внеску;

платники єдиного внеску;

порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску;

розмір єдиного внеску та пропорції його розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

орган, що здійснює збір та веде облік єдиного внеску, його повноваження та відповідальність;

склад, порядок ведення та використання даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

порядок здійснення державного нагляду за збором та веденням обліку єдиного внеску.

Стаття 3. Принципи збору та ведення обліку єдиного внеску

1. Збір та ведення обліку єдиного внеску здійснюються за принципами:

законодавчого визначення умов і порядку його сплати;

обов’язковості сплати;

законодавчого визначення розміру єдиного внеску та пропорцій його розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

прозорості та публічності діяльності органу, що здійснює збір та веде облік єдиного внеску;

захисту прав та законних інтересів застрахованих осіб;

державного нагляду за збором та веденням обліку єдиного внеску;

відповідальності платників єдиного внеску та органу, що здійснює збір та веде облік єдиного внеску за порушення норм цього Закону, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків.

Розділ II

ПЛАТНИКИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ,

ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Стаття 4. Платники єдиного внеску

1. Платниками єдиного внеску є:

1) роботодавці:

підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за договорами цивільно-правового характеру (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною

особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію їх як підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами;

фізичні особи — підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за договором цивільно-правового характеру (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію їх як підприємців);

фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту);

дипломатичні представництва і консульські установи

По-русски

ПРОЕКТ

Вносится

Кабинетом Министров Украины

ЮМ. АЗАРОВ

" " в 2010 г.

ЗАКОН УКРАИНЫ

О сборе и учете единственного

социального взноса

_______________________________

Данный Закон определяет правовые и организационные принципы обеспечения сбора и учета единственного социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, условия и порядок начисления и уплаты единственного социального взноса и полномочий органа, который осуществляет его сбор и ведение учета.

Раздел И

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов

1. В данном Законе нижеприведены сроки употребляются в таком значении:

1) Государственный реестр социального страхования - организационно-техническая система, предназначенная для накопления, хранения и использования информации о сборе и ведении учета единственного социального взноса в порядке и на условиях, определенных законодательством;

2) единственный социальный взнос - консолидирован страховой взнос, сбор которого осуществляется к системе общеобязательного государственного социального страхования в обязательном порядке и на регулярной основе с целью обеспечения защиты в случаях, предвиденных законодательством, прав застрахованных лиц и членов их семей на получение страховых выплат (услуг) за действующими видами общеобязательного государственного социального страхования;

3) застрахованное лицо - физическое лицо, которое в соответствии с законодательством подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию и платит (платила) та/або за которую платится или платился в установленном законом порядке единственный социальный взнос;

4) максимальная величина базы начисления единственного взноса - максимальная сумма дохода застрахованного лица, которое равняется пятнадцати размерам прожиточного минимума для работоспособных лиц, установленного законом, и на которую насчитывается единственный взнос;

5) минимальный страховой взнос - сумма единственного взноса, который определяется расчетно как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса, установленных законом на месяц, за который насчитывается заработная плата (доход), и подлежит уплате ежемесячно;

6) недоимка - сумма единственного взноса, своевременно не начисленная та/або не оплачена в сроки, установленные данным Законом, вычисленная территориальными органами Пенсионного фонда Украины в случаях, предвиденных данным Законом;

7) Пенсионный фонд Украины (дальше - Пенсионный фонд) - орган, уполномоченный в соответствии с данным Законом вести учет плательщиков единственного взноса, обеспечивать сбор и ведение учета страховых средств, контролировать полноту и своевременность их уплаты, вести Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования и выполнять другие функции, предвиденные законом;

8) удостоверение застрахованной личности в системе общеобязательного государственного социального страхования (дальше - удостоверение застрахованной личности) - специальный документ в виде электронной смарт-картки с визуальными персонифицированными признаками, который обеспечивает документирование, сохранение и использование индивидуальной информации о приобретенных застрахованным лицом права в сфере общеобязательного государственного социального страхования и который может иметь другие функции для обеспечения защиты прав застрахованных лиц на получение средств

но услуг за общеобязательным государственным социальным страхованием;

9) страховые средства - средства, которые формируются за счет уплаты единственного взноса и поступлений от финансовых санкций (штрафов и пени), которые применяются в соответствии с законом;

10) страхователи - работодатели и другие лица, которые в соответствии с данным Законом обязаны платить единственный взнос.

2. Другие термины употребляются в значении, определенном законами об отдельных видах общеобязательного государственного социального страхования.

Статья 2. Сфера правового регулирования данного Закона

1. Действие данного Закона распространяется на отношения, которые возникают во время осуществления деятельности, связанной с сбором и ведением учета единственного взноса. Действие других нормативно-правовых актов может распространяться на отмеченные отношения лишь в случаях, предвиденных данным Законом, или в части, что не противоречит данному Закону.

2. Исключительно данным Законом определяются:

принципы сбора и ведения учета единственного взноса;

плательщики единственного взноса;

порядок начисления, вычисления и уплаты единственного взноса;

размер единственного взноса и пропорции его распределения за видами общеобязательного государственного социального страхования;

орган, который осуществляет сбор и ведет учет единственного взноса, его полномочий и ответственность;

состав, порядок ведения и использования данных Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

порядок осуществления государственного надзора за сбором и ведением учета единственного взноса.

Статья 3. Принципы сбора и ведения учета единственного взноса

1. Сбор и ведение учета единственного взноса осуществляются за принципами:

законодательного определения условий и порядка его уплаты;

обязательности уплаты;

законодательного определения размера единственного взноса и пропорций его распределения за видами общеобязательного государственного социального страхования;

прозрачности и публичности деятельности органа, который осуществляет сбор и ведет учет единственного взноса;

защите прав и законных интересов застрахованных лиц;

государственного надзора за сбором и ведением учета единственного взноса;

ответственности плательщиков единственного взноса и органа, который осуществляет сбор и ведет учет единственного взноса за нарушение норм данного Закона, а также за невыполнение или неподобающее выполнение возложенных на них обязанностей.

Раздел II

ПЛАТЕЛЬЩИКИ ЕДИНСТВЕННОГО ВЗНОСА,

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Статья 4. Плательщики единственного взноса

1. Плательщиками единственного взноса являются:

1) работодатели:

предприятия, учреждения и организации, другие юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Украины, независимо от формы собственности, вида деятельности и ведения хозяйства, которые используют труд физических лиц на условиях трудового договора (контракту) или на других условиях, предвиденных законодательством, за договорами ли гражданско-правового характера (кроме гражданско-правового договора, заключенного с физической

лицом - предпринимателем, если производимые работы (надавані услуги) отвечают видам деятельности, отмеченным в свидетельстве о государственной регистрации их как предпринимателей), в том числе филиалы, представительства, отделения и другие отделены подразделения отмеченных предприятий, учреждений и организаций, других юридических лиц, которые имеют отдельный баланс и самостоятельно ведут расчеты с застрахованными лицами;

физические лица - предприниматели, в частности те, которые используют труд других лиц на условиях трудового договора (контракту) или на других условиях, предвиденных законодательством о труде, по договору ли гражданско-правового характера (кроме гражданско-правового договора, заключенного с физическим лицом - предпринимателем, если производимые работы (надавані услуги) отвечают видам деятельности, отмеченным в свидетельстве о государственной регистрации их как предпринимателей);

физические лица, которые обеспечивают себя работой самостоятельно, и физические лица, которые используют труд других лиц на условиях трудового договора (контракту);

дипломатические представительства и консульские учреждения Украины, филиала, представительства, другие отделены