Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Соціальна етика - вчення про соціальних цілях і цінностях сучасного суспільства, або нормативне обґрунтування групових, інституціональних і корпоративних відносин. Соціальна етика включає політичну етику, економічну (або господарську етику), дискурсивну, інституціональну, етику бізнесу.
Соціальна етика початку розвиватися на Заході як реакція на розвиток соціалістичного табору після Другої світової війни й особливо після катастрофи ідеологічного протиборства двох політичних систем. Вона пов'язана із процесами дезінтеграції, що відбуваються в сучасному суспільстві (позначуваними поняттям постмодерн) і спрямована не на боротьбу з ідеологічним супротивником, а на повсякденне будівництво. У цьому змісті соціальна етика сьогодні претендує на роль головної інтегруючої чинності в суспільстві, підданому значної дезінтеграції й атомизації.
Соціальна етика відповідає за те, як діють соціальні інститути і який образ здійснюється опосередковане міжособистісне спілкування. Будь-який соціальний

По-английски

Social ethics is studies about social aims and values of modern society, or normative ground of group, institutional and corporate relations. Social ethics includes political ethics, economic (or economic ethics), discursive, institutional, business ethics.
Social ethics of beginning to develop in the west as a reaction on development of socialistic camp after Second world war and especially after the catastrophe of the ideological opposing of two political systems. She is related to the processes of disintegration, that take place in modern society (marked to the concepts постмодерн) and sent not to the fight against an ideological opponent, but on everyday building. In this maintenance social ethics today applies on the role of main integrating action in society, to the national of considerable disintegration and атомизації.

a 1

Social ethics is responsible for that, how social institutes and what character operate the mediated interpersonality commonunication comes true. Any social