Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Теоретической основой советской Дипломатия является марксистско-ленинское понимание международной обстановки, законов общественного развития, законов классовой борьбы, марксистский анализ соотношения внутренних и международных сил с учётом национальных и исторических особенностей развития каждой страны.

?нитета, невмешательства во внутренние дела, уважения территориальной целостности; верность взятым на себя обязательствам; уважение принципа равноправия и самоопределения наций; широкое сотрудничество в целях развития и укрепления независимости государств; осуществление принципов мира и мирного сосуществования с государствами другой социально-экономической системы; помощь и защита интересов государств, возникших в результате национально-освободительного движения; борьба против империализма и колониализма во всех его проявлениях.

По-украински

Теоретичною основою радянської Дипломатія являється марксистсько-ленінське розуміння міжнародного стану, законів громадського розвитку, законів класової боротьби, марксистський аналіз співвідношення внутрішніх і міжнародних сил з урахуванням національних і історичних особливостей розвитку кожної країни.

нитета, невтручання у внутрішні справи, поваги територіальної цілісності; вірність узятим на себе зобов'язанням; повага принципу рівноправ'я і самовизначення націй; широка співпраця в цілях розвитку і зміцнення незалежності держав; здійснення принципів світу і мирного співіснування з державами іншої соціально-економічної системи; допомога і захист інтересів держав, що виникли в результаті національно-визвольного руху; боротьба проти імперіалізму і колоніалізму в усіх його проявах.