Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Зміна структури оклюзійної поверхні зубних рядів унаслідок утрати перших постійних молярів

Перші постійні моляри відіграють важливу роль у розвитку та функціонуванні зубощелепної системи. З їх прорізування починається формування постійного прикусу, положення перших мол ярів визначає співвідношення зубних рядів (ключ оклюзії за Енглем) і висоту центральної оклюзії, їх оклюзійна поверхня є направляючою площиною для артикуляційних рухів нижньої щелепи, особливо в період змінного прикусу, шостий зуб є функціональним центром жування.

У той же час саме перші моляри серед усіх постійних зубів є найбільш завчасно схильні до каріозного ураження. Згідно з даними диспансерних досліджень останніх років, частота видалення перших молярів у віці 16–20 років складає до 70 % серед інших зубів постійного прикусу. У зв’язку з цим проблема втрати шостих зубів залишається актуальною в сучасній стоматології.

Оскільки відомо, що втрата навіть одного зуба викликає ряд змін у зубощелепній системі, ми поставили перед собою мету дослідити зміни структури оклюзійної поверхні зубних рядів унаслідок видалення різної кількості шостих зубів.

Характер змін структури оклюзійної поверхні зубних рядів оцінювали за такими параметрами:

• наявність зміни положення зубів поряд з дефектом зубного ряду;

• деформації оклюзійної поверхні зубних рядів;

• аномалії будови зубних рядів (порушення їх форми, симетрії, довжини);

• порушення співвідношення верхнього та нижнього зубних рядів у положенні центральної оклюзії (характер перекриття верхніми зубами нижніх, співпадіння середніх ліній зубних рядів, співвідношення антагоністів);

• оклюзійні співвідношення зубних рядів у центричній, бокових і передній оклюзіях (характер оклюзійних контактів, наявність і тип супраконтактів);

• наявність ознак функціонального перевантаження окремих зубів (фасетки передчасного стирання, тріщини, сколи, ерозії емалі, клиноподібні дефекти пришийкової ділянки, локальні запальні процеси в пародонті).

Для цього проводились обстеження порожнини рота, оклюзіографія, вимірювання діагностичних моделей (за методами Нанса, Герлаха, Пона), вивчення оклюзійних співвідношень в артикуляторі, комп’ютерна ортопантомографія щелеп.

У залежності від кількості видалених шостих зубів обстежені були розподілені на чотири групи:

• перша група – особи з відсутністю одного з перших молярів (23 особи);

• друга група – особи з відсутністю двох перших молярів (28 осіб); містила три підгрупи:

• підгрупа А – з видаленням двох шостих зубів на одній щелепі (15 осіб);

• підгрупа В – з видаленням двох шостих зубів на протилежних щелепах з одного боку (5 осіб);

• підгрупа С – особи з видаленням двох шостих зубів на різних боках протилежних щелеп (8 осіб);

• третя група – особи з видаленням трьох перших молярів (13 осіб);

• четверта група – особи з видаленням чотирьох перших молярів (12 осіб).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Усього було обстежено 76 осіб у віці 18–45 років з відсутністю 1–4-х шостих зубів, раніше не протезованих, із прикусом першого класу за Енглем, без генералізованих форм ураження пародонту.

При проведенні об’єктивного дослідження у групах пацієнтів були отримані такі результати.

Перша група (особи з відсутністю одного з перших молярів, 23)

Виявлено у 57 % випадків дефект зубного ряду на нижній щелепі, у 43 % – на верхній.

При обстеженні порожнини рота у 48 % обстежених (11 осіб) відмічено зміну положення зубів, розташованих поряд із дефектом зубного ряду.

Для нижніх молярів властиві такі типи зміщення, як мезіальний нахил, рідше – корпусне зміщення, для верхніх – мезіальний нахил або зубоальвеолярне подовження, часто в поєднанні з поворотами; для премолярів – корпусне зміщення в поєднанні з ротаціями або дистальні нахили.

Деформація оклюзійної поверхні зубних рядів наявна у 28 % (6 осіб) групи; виявлено 7 випадків зміщення центральної лінії зубного ряду в бік дефекту; у 3-х випадках – глибоке різцеве перекриття в ділянці фронтальних зубів.

У 39 % (9 осіб) групи виявлено фасетки підвищеного стирання на контактуючих поверхнях опірних бугрів премолярів поряд із дефектом зубного ряду; у 46 % (10 осіб) присутні ознаки підвищеного стирання опірних бугрів бічних зубів із протилежної від дефекту сторони, що свідчить про формування однобічного типу жування. 20 % (4 особи) групи мають клиноподібні дефекти ікол і премолярів на боці дефекту зубного ряду. Локалізованих запальних процесів у пародонті не виявлено.

За результатами вимірювання діагностичних моделей, у 17-ти випадках виявлено вкорочення зубного ряду з боку дефекту, величина вкорочення становила від 1 до 6 мм порівняно з довжиною протилежного бічного сегмента (за Герлахом). При вимірюванні довжини зубних рядів за методикою Нанса при порівнянні довжини правої та лівої половини зубного ряду при наявності однобічного дефекту отримано різницю в межах 1–5 мм.

При дослідженні артикуляційно-оклюзійних співвідношень в артикуляторі виявлено, що в осіб з відсутністю одного з перших молярів є тенденція до збільшення площини оклюзійних контактів на премолярах з боку дефекту, при формуванні однобічного типу жування за рахунок стирання опірних поверхонь бічних зубів відбувається зростання площини оклюзійних контактів і на протилежному від дефекту боці щелепи.

У 43 % (10) осіб групи виявлено поодинокі центричні супраконтакти на премолярах і молярах біля дефекту зубного ряду, у 9 % (2 особи) – балансуючі супраконтакти на других молярах у бічних оклюзіях.

Висновки для першої групи

При втраті одного шостого зуба на щелепі відбувається одностороннє вкорочення зубного ряду з боку дефекту за рахунок зміщення сусідніх із дефектом зубів. Деформація оклюзійної площини відбувається за рахунок нахилів і висунення зубів у бік дефекту й має вигляд вигину, особливо виражена при втраті нижнього шостого зуба.

Наявність фасеток підвищеного стирання на опірних горбиках премолярів перед дефектом, збільшення площини оклюзійних контактів і таких явищ, як тріщини емалі, клиноподібні дефекти, свідчить про те, що вони перебувають у стані функціонального перевантаження і, ймовірно, приймають на себе функцію втраченого шостого зуба. Для однобічної втрати шостого зуба у великій кількості випадків є характерним формування однобічного типу жування на протилежному від дефекту боці щелепи.

Друга група (особи з відсутністю двох шостих зубів; усього 28 осіб)

Розподілена на три підгрупи:

Підгрупа А (видалення двох перших молярів на одній щелепі – 15 осіб), дефекти на нижній щелепі – 73 % (11 осіб), на верхній – 27 % (4 особи).

Підгрупа В (видалення двох перших молярів на одному боці протилежних щелеп – 5 осіб).

Підгрупа С (видалення двох перших молярів на різних боках протилежних щелеп – 8 осіб).

При обстеженні відмічено зміну положення зубів, розташованих поряд із дефектами зубного ряду, у 71 % (20 обстежених) другої групи.

Деформація оклюзійної поверхні зубних рядів наявна у 64 % (18 осіб) другої групи.

Співвідношення зубних рядів у кожній з підгруп має свої характерні особливості:

Підгрупа А – 47 % (7 осіб) –

По-русски

Изменение структуры окклюзионной поверхности зубных рядов вследствие потери первого постоянного моляра

Первый постоянный моляр играет важную роль в развитии и функционировании зубощелепної системы. С их прорізування начинается формирование постоянного прикуса, положения первых мол яров определяет соотношение зубных рядов (ключ окклюзии за Енглем) и высоту центральной окклюзии, их окклюзионная поверхность является направляющей плоскостью для артикуляційних движений нижней челюсти, особенно в период переменного прикуса, шестой зуб является функциональным центром жевания.

В то же время именно первый моляр среди всех постоянных зубов наиболее заблаговременно склонен к кариозному поражению. Согласно данным диспансерных исследований последних лет, частота удаления первого моляра в возрасте 16-20 лет складывает до 70 % среди других зубов постоянного прикуса. В связи с этим проблема потери шестых зубов остается актуальной в современной стоматологии.

Поскольку известно, что потеря даже одного зуба вызывает ряд изменений в зубощелепній системе, мы поставили перед собой мету исследовать изменения структуры окклюзионной поверхности зубных рядов вследствие удаления разного количества шестых зубов.

Характер изменений структуры окклюзионной поверхности зубных рядов оценивали по таким параметрам:

- наличие изменения положения зубов рядом с дефектом зубного ряда;

- деформации окклюзионной поверхности зубных рядов;

- аномалии строения зубных рядов (нарушение их формы, симметрии, длины);

- нарушение соотношения верхнего и нижнее зубных рядов в положении центральной окклюзии (характер перекрытия верхними зубами нижних, совпадение средних линий зубных рядов, соотношения антагонистов);

- окклюзионные соотношения зубных рядов в центричной, боковых и передний окклюзиях (характер окклюзионных контактов, наличие и тип супраконтактів);

- наличие признаков функциональной перегрузки отдельных зубов (фасетки преждевременного стирания, трещины, сколи, эрозии эмали, клинообразные дефекты пришийкової участка, локальные воспалительные процессы в пародонте).

Для этого проводились обследования полости рта, оклюзіографія, измерение диагностических моделей (за методами Нанса, Герлаха, Пона), изучения окклюзионных соотношений в артикуляторе, компьютерная ортопантомографія челюстей.

В зависимости от количества удаленных шестых зубов обследованные были распределены на четыре группы:

- первая группа - лица с отсутствием одного из первого моляра (23 лица);

- вторая группа - лица с отсутствием двух первого моляра (28 лиц); содержала три подгруппы:

- подгруппа А - с удалением двух шестых зубов на одной челюсти (15 лиц);

- подгруппа В - с удалением двух шестых зубов на противоположных челюстях с одной стороны (5 лиц);

- подгруппа С - лица с удалением двух шестых зубов на разных сторонах противоположных челюстей (8 лиц);

- третья группа - лица с удалением трех первого моляра (13 лиц);

- четвертая группа - лица с удалением четырех первого моляра (12 лиц).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

Все было обследовано 76 лиц в возрасте 18-45 лет с отсутствием 1-4-х шестых зубов, ранее не протезируемых, с прикусом первого класса за Енглем, без генерализуемых форм поражения пародонта.

При проведении объективного исследования в группах пациентов были получены такие результаты.

Первая группа (лица с отсутствием одного из первого моляра, 23)

Обнаружен в 57 % случаев дефект зубного ряда на нижней челюсти, в 43 % -на верхней.

При обследовании полости рта в 48 % обследованных (11 лиц) отмечено изменение положения зубов, расположенных рядом с дефектом зубного ряда.

Для нижнего моляра свойственны такие типы смещения, как мезіальний наклон, реже - корпусное смещение, для верхних - мезіальний наклон или зубоальвеолярне удлинение, часто в сочетании с поворотами; для премоляра - корпусное смещение в сочетании с ротациями или дистальные наклоны.

Деформация окклюзионной поверхности зубных рядов имеется у 28 % (6 лиц) группы; обнаружено 7 случаев смещения центральной линии зубного ряда в сторону дефекта; в 3-х случаях - глубокое резцовое перекрытие в участке фронтальных зубов.

У 39 % (9 лиц) группы обнаружены фасетки повышенного стирания на контактирующих поверхностях опірних бугров премоляра рядом с дефектом зубного ряда; в 46 % (10 лиц) присутствующие признаки повышенного стирания опірних бугров боковых зубов из противоположной от дефекта стороны, которая свидетельствует о формировании одностороннего типа жевания. 20 % (4 лица) группы имеют клинообразные дефекты ікол и премоляра на стороне дефекта зубного ряда. Локализованных воспалительных процессов в пародонте не обнаружено.

По результатам измерения диагностических моделей, в 17-ти случаях обнаружено укорачивание зубного ряда со стороны дефекта, величина укорачивания представляла от 1 до 6 мм сравнительно с длиной противоположного бокового сегмента (за Герлахом). При измерении длины зубных рядов по методике Нанса при сравнении длины правой и левой половины зубного ряда при наличии одностороннего дефекта получена разница в пределах 1-5 мм

При исследовании артикуляційно-оклюзійних соотношений в артикуляторе обнаружено, что у лиц с отсутствием одного из первого моляра есть тенденция к увеличению плоскости окклюзионных контактов на премоляре со стороны дефекта, при формировании одностороннего типа жевания за счет стирания опірних поверхностей боковых зубов происходит рост плоскости окклюзионных контактов и на противоположной от дефекта стороне челюсти.

У 43 % (10) лиц группы обнаружено одиночные центричные супраконтакти на премоляре и моляре около дефекта зубного ряда, в 9 % (2 лица) - балансирующие супраконтакти на втором моляре в боковых окклюзиях.

Выводы для первой группы

При потере одного шестого зуба на челюсти происходит одностороннее укорачивание зубного ряда со стороны дефекта за счет смещения соседних с дефектом зубов. Деформация окклюзионной плоскости происходит за счет наклонов и выдвижения зубов в сторону дефекта и имеет вид изгиба, особенно выраженная при потере нижнего шестого зуба.

Наличие фасеток повышенного стирания на опірних горбах премоляра перед дефектом, увеличения плоскости окклюзионных контактов и таких явлений, как трещины эмали, клинообразные дефекты свидетельствует о том, что они находятся в состоянии функциональной перегрузки и, вероятно, принимают на себя функцию потерянного шестого зуба. Для односторонней потери шестого зуба в большом количестве случаев является характерным формирование одностороннего типа жевания на противоположной от дефекта стороне челюсти.

Вторая группа (лица с отсутствием двух шестых зубов; всего 28 лиц)

Распределена на три подгруппы:

Подгруппа А, дефекты на нижней челюсти - 73 % (11 лиц), на верхней - 27 % (4 лица).

Подгруппа В (удаление двух первого моляра на одной стороне противоположных челюстей - 5 лиц).

Подгруппа С (удаление двух первого моляра на разных сторонах противоположных челюстей - 8 лиц).

При обследовании отмечено изменение положения зубов, расположенных рядом с дефектами зубного ряда, у 71 % (20 обследованных) второй группы.

Деформация окклюзионной поверхности зубных рядов имеется у 64 % (18 лиц) второй группы.

Соотношение зубных рядов в каждой из подгрупп имеет свои характерные особенности:

Подгруппа А - 47 % (7 лиц) -