Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

работники должны проходить обязательные медицинские осмотры, а также списков профессий и должностей, в соответствии с которыми, на основании действующего законодательства, работникам предоставляются компенсации и льготы за тяжелые, вредные или опасные условия труда; при разработке и пересмотре инструкций по охране труда, стандартов предприятия системы стандартов безопасности труда; по организации инструктажа, обучения и проверки знаний работников по охране труда.

9. Проводит вводные инструктажи по охране труда со всеми вновь принимаемыми на работу, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику.

10. Участвует в составлении раздела "Охрана труда" коллективного договора, в расследовании случаев производственного травматизма, профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний, изучает их причины, анализирует эффективность проводимых мероприятий по их предупреждению.

11. Осуществляет контроль за организацией хранения, выдачи,

По-украински

працівники повинні проходити обов'язкові медичні огляди, а також списків професій і посад, відповідно до яких, на підставі чинного законодавства, працівникам надаються компенсації і пільги за важкі, шкідливі або небезпечні умови праці; при розробці і перегляді інструкцій по охороні праці, стандартів підприємства системи стандартів безпеки праці; по організації інструктажу, навчання і перевірки знань працівників по охороні праці.
9. Проводить ввідні інструктажі по охороні праці з усіма що знову приймаються на роботу, відряджаються, вчаться і студентами, що прибули на виробниче навчання або практику.
10. Бере участь в складанні розділу "Охорона праці" колективного договору, в розслідуванні випадків виробничого травматизму, професійних і виробничо-обумовлених захворювань, вивчає їх причини, аналізує ефективність заходів, що проводяться, з їх попередження.
11. Здійснює контроль за організацією зберігання, видачі