Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Тема: Концепція проекту та його життєвий цикл

Питання:
1. Поняття, сутність та основні складові проектного аналізу.
2. Поняття інвестиційного проекту, його основні ознаки та класифікація.
3. Середовище проекту та учасники інвестиційного проекту.
4. Життєвий цикл проекту, його стадії, фази та етапи.

1. Поняття, сутність та основні складові проектного аналізу

Створення високоефективної економіки країни і забезпечення її соціальних пріоритетів неможливе без функціонування відповідного інвестиційно-фінансового середовища. Ефективність використання капітальних вкладень і фінансових інвестицій залежить від впливу значної кількості різноманітних організаційно-економічних, технічних і фінансових чинників. Це вимагає ретельного обґрунтування розробки і оцінки кожного проекту новостворюваного підприємства, технології, комплексу чи об'єкта, їх реконструкції або модернізації, тобто виконання проектного аналізу.
Виділення проектного аналізу в окремий напрямок прикладної науки було зумовлено

По-русски

Тема: Концепция проекта и его жизненный цикл

Вопроса:
1. Понятие, сущность и основные составляющие проектного анализа.
2. Понятие инвестиционного проекта, его основные признаки и классификация.
3. Среда проекта и участники инвестиционного проекта.
4. Жизненный цикл проекта, его стадии, фазы и этапы.

1. Понятие, сущность и основные составляющие проектного анализа

Создания высокоэффективной экономики страны и обеспечения ее социальных приоритетов невозможно без функционирования соответствующей инвестиционно-финансовой среды. Эффективность использования капитальных вложений и финансовых инвестиций зависит от влияния значительного количества разнообразных организационно-экономических, технических и финансовых факторов. Это требует тщательного обоснования разработки и оценки каждого проекта вновь создаваемого предприятия, технологии, комплекса или объекта, их реконструкции или модернизации, то есть выполнение проектного анализа.
Выделение проектного анализа в отдельное направление прикладной науки было предопределено