Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ПОСТАНОВА

про відмову в порушенні кримінальної справи

м. Зіньків 17 березня 2011 року

Слідчий прокуратури Зіньківського району Пархоменко А.О., розглянувши матеріали перевірки за заявою Коротченка Олега Леонідовича про розголошення таємниці усиновлення, вчинене Терещенковим О.М. на засіданні комісії у справах дітей Зіньківської РДА,—

ВСТАНОВИВ:

09 березня 2011 року до прокуратури району надійшла заява Коротченка Олега Леонідовича 23.12.1953 року народження, мешканця міста Дружківка Донецької області, у якій заявник просив порушити кримінальну справу відносно першого заступника голови Зіньківської РДА Терещенкова О.М., у зв’язку з тим, що останній, на думку заявника, розголосив на засіданні комісії у справах дітей таємницю усиновлення дитини заявником. Проведеною прокуратурою району перевіркою з’ясовано, що 03.03.

2011 відбулося засідання комісії у справах дітей Зіньківської РДА, на якому вирішувалося питання про усунення перешкод у спілкуванні Коротченка О.Л. з його онуками, у зв’язку з поданням Коротченком О.Л. відповідної заяви, адресованої голові Зіньківської РДА, у якій заявник просив комісію визначити спосіб його участі у вихованні онуків та спілкування з ними. Комісія у справах дітей Зіньківської РДА складалася з її членів: Рись Н.В., Горбачевської Я.В., Олефіра А. І., Деркача М. І.

, Їжаченко Л. В., Сластьон Л. В. Вів засідання перший заступник голови РДА Терещенков О.М., який виконував обов’язки голови комісії у справах дітей, у зв’язку з відсутністю голови РДА, який є головою цієї комісії. Крім того, на засідання були запрошені Коротченко Олег Леонідович (заявник), його дружина — Коротченко Людмила Валентинівна та мати дітей: Коротченка Н.О., Коротченка З.О.— Коротченко Олена Петрівна. Вирішуючи питання про усунення перешкод у спілкуванні Коротченка О.Л.

з його онуками необхідно було з’ясувати питання щодо перешкод у спілкуванні, які існують, причини їх виникнення, а також з’ясувати які родинні зв’язки пов’язують Коротченко О.П., Коротченка Н.О., Коротченка З.О. із Коротченком О.Л., які давали б заявнику право на безпосередню участь у їх вихованні і спілкуванні із ними. Дані питанні і були розглянуті на засіданні комісії, а також досліджувалися дані, які стосуються умов проживання дітей та інші дані, у тому числі і дані про їх батьків. Під час засідання Терещенков О.М. запитав у Коротченка О.

Л. ким приходиться Коротченку О.Л. Коротченко О.О., на що Коротченко О.Л. відповів, що Коротченко О.О. є його усиновленою дитиною. За результатом розгляду заяви Коротченка О.Л., оскільки, дане питання належить до компетенції суду, комісією у справах дітей було рекомендовано Коротченку О.Л. звернутися до суду.

Опитані у ході проведення перевірки члени комісії пояснили, що під час засідання не був відсутній батько дітей, який тривалий час не бере участі у їх вихованні, тому для з’ясування відомостей щодо батька дитини головуючий задав питання заявнику про те, ким йому являється батько дітей, з якими існують перешкоди у спілкуванні — Коротченко О.О., на що заявник відповів, що він є усиновленими сином. Особи, які були запрошені на засідання комісії, у своїх поясненнях підтвердили вказані факти. Згідно ч. 1 ст.

2 Кримінального кодексу України підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений цим Кодексом. Відповідно до теоретичних положень кримінального права як науки, склад злочину включає у себе об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкта, та суб’єктивну сторону. У відповідності до ст. 11 КК України злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія чи бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину.

Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі. Статтею 168 КК України передбачено кримінальну відповідальність за розголошення таємниці усиновлення всупереч волі усиновителя. Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони складу цього злочину є вина, яка характеризується прямим умислом. Згідно ч. 2 ст.

24 КК України прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання. З матеріалів перевірки вбачається, що Терещенков О.М. не поширював і не мав наміру навмисно поширювати відомості про те, що син Коротченка О.Л.

є його усиновленим сином, оскільки вказана інформація не була повідомлена стороннім особам, які не мають ніякого відношення до роботи комісії, не могли з інших джерел отримати дану інформацію, а також не мають професійного обов’язку зберігати відомості, отримані у зв’язку із своєю службовою діяльністю у таємниці.

Дослідження цієї інформації проходило у рамках роботи комісії як органу влади для вирішення питання, яке просив вирішити заявник у своєму зверненні і члени комісії у справах дітей зобов’язані не розголошувати відомості, які їм стали відомі у зв’язку із службовою діяльністю та використовувати цю інформацію лише в межах, необхідних для вирішення звернення Коротченка О.Л. Тому в даному випадку свідомого умисного розголошення таємниці усиновлення у діях Терещенкова О.М.

не вбачається, враховуючи також те, що відомості щодо усиновлення були повідомлені самим же заявником — Коротченком О.Л. Крім того, обов’язковою ознакою об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 168 КК України є діяння, яке виявляється у формі протиправного розголошення таємниці усиновлення, яке полягає у безпричинному розкритті і поширенні відомостей про усиновлення серед невизначеного кола осіб, яким не було про це відомо і не могло бути відомо.

В даному випадку інформація щодо усиновлення не поширювалася серед сторонніх осіб, а використовувалася у рамках роботи комісії у справах дітей Зіньківської РДА, тобто у службовій діяльності комісії як органу державної влади. Члени комісії у справах дітей зобов’язані не розголошувати відомості, які їм стали відомі у зв’язку із службовою діяльністю. До того ж відомості щодо усиновлення були повідомлені самим усиновителем.

Разом з тим, основним безпосереднім об’єктом цього злочину, якому заподіюється шкода даним злочином є інтереси сім`ї та дітей, яких було усиновлено, їх всебічний психічний та соціальний розвиток. Враховуючи, що дані відомості обговорювалися за відсутності усиновленого та не були розголошені стороннім особам чи іншим чином поширені серед осіб, які не мають відношення до роботи комісії, шкода охоронюваним законом суспільним відносинам не заподіяна і не могла бути заподіяна.

На підставі викладеного, враховуючи, що відомості щодо родинних зв’язків заявника із Коротченко О.П. та її дітьми входили до кола обставин, що підлягали з’ясуванню комісією у справах дітей для вирішення звернення Коротченка О.Л. і серед сторонніх осіб

По-русски

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Зіньків 17 марта 2011 года

Следователь прокуратуры Зіньківського района Пархоменко А.О., рассмотрев материалы проверки по заявлению Коротченка Олега Леонидовича о разглашении тайны усыновление, совершенное Терещенковим О. М. на заседании комиссии по делам детей Зіньківської РДА,-

УСТАНОВИЛ:

09 марта 2011 года к прокуратуре района поступило заявление Коротченка Олега Леонидовича в 23.12.1953 году рождения, жителя города Дружківка Донецкой области, в которой заявитель просил возбудить уголовное дело относительно первого заместителя председателя Зіньківської РДА Терещенкова О. М., в связи с тем, что последний, по мнению заявителя, разгласил на заседании комиссии по делам детей тайну усыновления ребенка заявителем.

Проведенной прокуратурой района проверкой выяснено, что 03.03.2011 состоялось заседание комиссии по делам детей Зіньківської РДА, на котором решался вопрос об устранении препятствий в общении Коротченка О. Л. с его внучками, в связи с представлением Коротченком О. Л. соответствующего заявления, адресованного голове Зіньківської РДА, в которой заявитель просил комиссию определить способ его участия в воспитании внуков и общения с ними. Комиссия по делам детей Зіньківської РДА состояла из ее членов: Рысь Н.В., Горбачевської Я.В., Олефіра А. И., Коростели М. И.

Їжаченко Л. В., Сластьон Л. В. Вел заседание первый заместитель председателя РДА Терещенков О. М., который исполнял обязанности председателя комиссии по делам детей, в связи с отсутствием головы РДА, который является председателем этой комиссии. Кроме того, на заседание были приглашены Коротченко Олег Леонидович (заявитель), его жена - Коротченко Людмила Валентиновна и мать детей : Коротченка Н.О., Коротченка З.О.- Коротченко Елена Петровна. Решая вопрос об устранении препятствий в общении Коротченка О. Л.

с его внучками необходимо было выяснить вопрос относительно препятствий в общении, которые существуют, причины их возникновения, а также выяснить какие семейные связки связывают Коротченко О. П., Коротченка Н.О., Коротченка З.О. из Коротченком О. Л., которые давали бы заявителю право на непосредственное участие в их воспитании и общении с ними. Даны вопросе и были рассмотрены на заседании комиссии, а также исследовались данные, которые касаются условий проживания детей и другие данные, в том числе и даны об их родителях. Во время заседания Терещенков О. М. спросил в Коротченка О.

Л. кем приходится Коротченку О. Л. Коротченко О. О., на что Коротченко О. Л. ответил, что Коротченко О. О. есть его усыновленным ребенком. За результатом рассмотрения заявления Коротченка О. Л., поскольку, данный вопрос принадлежит к компетенции суда, комиссией по делам детей было рекомендовано Коротченку О. Л. обратиться в суд.

Опрошенные в ходе проведения проверки члены комиссии объяснили, что во время заседания не было отсутствующего отца детей, который длительное время не берет участия в их воспитании, потому для выяснения сведений относительно отца ребенка председательница задала вопрос заявителю о том, кем ему является отец детей, с которыми существуют препятствия в общении, - Коротченко О. О., на что заявитель ответил, что он является усыновленным сыном. Лица, которые были приглашены на заседание комиссии, в своих объяснениях подтвердили указанные факты.

Согласно ч. 1 ст. 2 Криминального кодекса Украины основанием криминальной ответственности является совершение лицом общественно опасного деяния, которое содержит состав преступления, предвиденный этим Кодексом. В соответствии с теоретическими положениями криминального права как наукой, состав преступления включает у себя объект, объективную сторону, субъекта, и субъективную сторону. В соответствии со ст. 11 КК Украины преступлением предвидено этим Кодексом общественно опасное винное деяние (действие или бездеятельность), совершенное субъектом преступления.

Не является преступлением действие или бездеятельность, которая хотя формально и содержит признаки любого деяния, предвиденного этим Кодексом, но через малозначительность не представляет общественную опасность, то есть не причинила и не могла причинить существенного вреда физическому или юридическому лицу, обществу или государству. Статьей 168 КК Украины предвиден криминальную ответственность за разглашение тайны усыновления вопреки воле усиновителя. Обязательным признаком субъективной стороны состава этого преступления является вина, которая характеризуется прямым умыслом. Согласно ч. 2 в.

24 КК Украины прямым есть умысел, если лицо осознавало общественно опасный характер своего деяния (действию или бездеятельности), предусматривало его общественно опасные последствия и желала их наступления. Из материалов проверки видится, что Терещенков О. М. не распространял и не намеревался преднамеренно распространять сведения о том, что сын Коротченка О. Л.

есть его усыновленным сыном, поскольку указанная информация не была поставлена в известность посторонним лицам, которые не имеют никакого отношения к работе комиссии, не могли из других источников получить данную информацию, а также не имеют профессионального долга хранить сведения, полученные в связи со своей служебной деятельностью в тайне.

Исследование этой информации проходило в рамках работы комиссии как органа власти для решения вопроса, которое просил решить заявитель в своем обращении и члены комиссии по делам детей обязаны не разглашать сведения, которые им стали известны в связи со служебной деятельностью и использовать эту информацию лишь в пределах, необходимых для решения обращения Коротченка О. Л. Потому в данном случае сознательного преднамеренного разглашения тайны усыновления в действиях Терещенкова О. М.

не видится, учитывая также то, что сведения относительно усыновления были поставлены в известность самим же заявителем - Коротченком О. Л.

Кроме того, обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предвиденного в. 168 КК Украины являются деяние, которое оказывается в форме противоправного разглашения тайны усыновления, которое заключается в беспричинном раскрытии и распространении сведений об усыновлении среди неопределенного круга лиц, которым не было об этом известно и не могло быть известно.

В данном случае информация относительно усыновления не распространялась среди посторонних лиц, а использовалась в рамках работы комиссии по делам детей Зіньківської РДА, то есть в служебной деятельности комиссии как органу государственной власти. Члены комиссии по делам детей обязаны не разглашать сведения, которые им стали известны в связи со служебной деятельностью. К тому же сведения относительно усыновления были поставлены в известность самим усиновителем.

Вместе с тем, основным непосредственным объектом этого преступления, которому причиняется вред данным преступлением являются интересы семьи и детей, которых было усыновлено, их всестороннее психическое и социальное развитие. Учитывая, что данные сведения обсуждались при отсутствии усыновленного и не были разглашены посторонним лицам или иным образом распространены среди лиц, которые не имеют отношения к работе комиссии, жаль охоронюваним законом общественным отношениям не причинена и не могла быть причинена.

На основании изложенного, учитывая, что сведения относительно родственных уз заявителя с Коротченко О. П. и ее детьми входили в круг обстоятельств, которые подлежали выяснению комиссией по делам детей для решения обращения Коротченка О. Л. и среди посторонних лиц распространены не были, а также то