Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

30 вересня 2011 року, 13:05

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України

щодо особливості здійснення діяльності з перевезення пасажирів на таксі та автомобілями на замовлення

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2011 р., № 11, ст. 69; № 18, ст. 128):

1) у статті 1:

у частині першій:

доповнити абзацом сьомим у такій редакції:

«автомобіль на замовлення – легковий автомобіль, призначений для надання послуг з перевезень пасажирів та їх багажу в індивідуальному порядку, згідно з попередньо укладеним письмовим договором між замовником послуги та автомобільним перевізником;».

У зв’язку з цим абзаци сьомий – шістдесят п’ятий вважати відповідно абзацами восьмим – шістдесят шостим;

абзац вісімнадцятий після слів «юридична особа» доповнити словами «зареєстрована у встановленому законодавством порядку»;

абзац дев’ятнадцятий після слів «суб’єкт господарювання» доповнити словами «зареєстрований у встановленому законодавством порядку», слова «чи за власний кошт» виключити та після слів «праці найманих водіїв» доповнити словами «та використовує власний транспортний засіб або транспорт, придбаний на умовах лізингу;»;

доповнити абзацом двадцять третім такого змісту:

«вартість перевезення на таксі – сукупність значень плати за замовлення автомобіля та тарифу відстані перевезення».

У зв’язку з цим абзаци двадцять третій – шістдесят п’ятий вважати відповідно абзацами двадцять п’ятим – шістдесят сьомим;

абзац двадцять п’ятий викласти у такій редакції:

«внутрішні перевезення – перевезення пасажирів та/чи вантажів територією України без перетину державного кордону;»;

після абзацу двадцять сьомого доповнити новими абзацами такого змісту:

«диспетчер – особа, яка здійснює диспетчерське управління рухом транспортних засобів шляхом оперативного інформування водіїв про необхідність надання послуг з перевезення пасажирів та (або) вантажів, а також здійснення оперативного контролю за ходом надання таких послуг;

договір про надання інформаційно-диспетчерських послуг – договір, що укладається між інформаційно-диспетчерською службою та автомобільним перевізником та (або) автомобільним самозайнятим перевізником в письмовій формі, для надання інформаційно-диспетчерських послуг при здійсненні перевезень пасажирів та їх багажу на таксі;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять восьмий – шістдесят п’ятий вважати відповідно абзацами тридцять другим – шістдесят дев’ятим;

після абзацу тридцять четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:

«інформаційно-диспетчерські послуги (диспетчерське управління рухом транспортних засобів) – це діяльність з прийняття від замовника транспортних послуг інформації про потребу в перевезенні на таксі, опрацювання такої інформації та передача її автомобільним перевізникам, автомобільним самозайнятим перевізникам чи водіям таксі, інформування замовника транспортних послуг про транспортний засіб, умови надання послуг, їх вартість або спосіб визначення такої вартості, умови розрахунку за надані послуги, а, також, діяльність з реалізації

комплексу заходів, направлених на управління рухом транспортних засобів (координування руху транспортних засобів з моменту отримання замовлення до моменту його виконання, здійснення оперативного контролю за процесом виконання замовлення), та здійснення інших передбачених законодавством функцій, що надаються на підставі договірних відносин, що визначені у статті 42 цього Закону;

інформаційно-диспетчерська служба (станція, пункт, центр, тощо) – суб’єкт господарювання, що надає інформаційно-диспетчерські послуги згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України, та несе відповідальність за невиконання умов договору з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі та надання достовірної і своєчасної інформації про послугу;

картка на здійснення діяльності інформаційно-диспетчерської служби (картка ІДС) – документ, який надає право суб’єкту господарювання, надавати інформаційно-диспетчерські послуги у відповідній адміністративно-територіальній одиниці автомобільним перевізникам, автомобільним самозайнятим перевізникам, які здійснюють діяльність у сфері перевезень пасажирів та їх багажу на таксі, що оформлюється та видається вказаному суб’єкту господарювання органом, який здійснює видачу карток у відповідній адміністративно-територіальній одиниці,

згідно з вимогами цього Закону;

картка на надання послуг з перевезень пасажирів та їх багажу на таксі (картка таксі) – документ, який надає право здійснювати перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, що видається автомобільному перевізнику, автомобільному самозайнятому перевізнику, органом, який здійснює видачу карток у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, та передбачає отримання замовлення у цій адміністративно-територіальній одиниці, згідно з вимогами цього Закону;

картка на надання послуг з перевезень пасажирів автомобілем на замовлення (картка автомобіля на замовлення) – документ, який надає право здійснювати перевезення пасажирів автомобілями на замовлення, що видається автомобільному перевізнику органом, який здійснює видачу карток у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, згідно з вимогами цього Закону;».

У зв’язку з цим абзаци тридцять п’ятий – шістдесят п’ятий вважати відповідно абзацами сорок четвертим – сімдесят четвертим;

після абзацу тридцять п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«комерційний автомобіль – транспортний засіб, який використовується автомобільним перевізником, автомобільним самозайнятим перевізником для перевезення пасажирів та їх багажу, або вантажу на комерційній основі та у випадках, передбачених законодавством, може мати відмітні елементи (ознаки), відповідно до вимог чинного законодавства (рекламну інформацію, світлові конструкції з відповідною інформацією, графічну або іншу композиційну інформацію);».

У зв’язку з цим, абзаци тридцять шостий – шістдесят п’ятий вважати відповідно абзацами сорок шостим – сімдесят п’ятим;

доповнити абзацом тридцять сьомим такого змісту:

«мережа стоянок таксі – територіально визначена сукупність спеціально обладнаних стоянок таксі, на яких перебувають таксі під час очікування, посадки пасажира, завантаження багажу та безкоштовно використовується у відповідній адміністративно-територіальній одиниці на рівних умовах усіма автомобільними перевізниками, автомобільними самозайнятими перевізниками, які отримали картку таксі;»;

у зв’язку з цим, абзаци тридцять сьомий – шістдесят п’ятий вважати відповідно абзацами сорок восьмим – сімдесят шостим;

після абзацу сорок другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«орган, що здійснює видачу карток – Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, виконавчий орган міської ради відповідного міста обласного значення, або виконавчий орган селищної, міської ради у відповідному населеному

По-русски

30 сентября 2011 года, 13:05

ЗАКОН УКРАИНЫ

О внесении изменений к некоторым законам Украины

Верховная Рада Украины п о с т а н о в л я есть:

I. Внести изменения к таким законодательным актам Украины :

1. В Законе Украины "Об автомобильном транспорте" (Ведомости Верховной Рады Украины, в 2006 г., № 32, ст. 273; в 2009 г., № 10-11, ст. 137; в 2011 г., № 11, ст. 69; № 18, ст. 128) :

1) в статье 1:

в части первой :

дополнить абзацем седьмым в такой редакции:

"автомобиль на заказ - легковой автомобиль, предназначенный для предоставления услуг по перевозкам пассажиров и их багажу в индивидуальном порядке, согласно предварительно заключенному письменному договору между заказчиком услуги и автомобильным перевозчиком;".

В связи с этим абзацы седьмой - шестьдесят пятый считать соответственно абзацами восьмым - шестьдесят шестым;

абзац восемнадцатый после слов "юридическое лицо" дополнить словами "зарегистрирована в установленном законодательством порядке";

абзац девятнадцатый после слов "субъект ведения" хозяйства дополнить словами "зарегистрирован в установленном законодательством порядке", слова "за собственные средства" ли исключить и после слов "труда наемных водителей" дополнить словами "и использует собственное транспортное средство или транспорт, приобретенный на условиях лизинга;";

дополнить абзацем двадцать третьим такого содержания:

"стоимость перевозки на таксе - совокупность значений платы за заказ автомобиля и тарифа расстояния перевозки".

В связи с этим абзацы двадцать третий - шестьдесят пятый считать соответственно абзацами двадцать пятым - шестьдесят седьмым;

абзац двадцать пятый изложить в такой редакции:

"внутренние перевозки - перевозка пассажиров и/грузов ли территорией Украины без пересечения государственной границы;";

после абзаца двадцать седьмого дополнить новыми абзацами такого содержания :

"диспетчер - лицо, которое осуществляет диспетчерское управление движением транспортных средств путем оперативного информирования водителей о необходимости предоставления услуг по перевозке пассажиров и (или) грузам, а также осуществлению оперативного контроля за ходом предоставления таких услуг;

договор о предоставлении информационно-диспетчерских услуг - договор, который заключается между информационно-диспетчерской службой и автомобильным перевозчиком и (или) автомобильным самозайнятим перевозчиком в письменной форме, для предоставления информационно-диспетчерских услуг при осуществлении перевозок пассажиров и их багажа на таксе;".

В связи с этим абзацы двадцать восьмой - шестьдесят пятый считать соответственно абзацами тридцать вторым - шестьдесят девятым;

после абзаца тридцать четвертого дополнить новыми абзацами такого содержания :

"информационно-диспетчерские услуги (диспетчерское управление движением транспортных средств) - это деятельность из принятия от заказчика транспортных услуг информации о потребности в перевозке на таксе, проработка такой информации и передача ее автомобильным перевозчикам, автомобильным самозайнятим перевозчикам или водителям такси, информирования заказчика транспортных услуг о транспортном средстве, условиях предоставления услуг, их стоимости или способе определения такой стоимости, условия расчета за оказанные услуги, а, также, деятельность из реализации

комплексу мероприятий, направленных на управление движением транспортных средств (координирование движения транспортных средств с момента получения заказа к моменту его выполнения, осуществления оперативного контроля за процессом выполнения заказа), и осуществление других предвиденных законодательством функций, которые предоставляются на основании договорных отношений, которые определены в статье 42 данного Закона;

информационно-диспетчерская служба (станция, пункт, центр, и тому подобное) - субъект ведения хозяйства, которое оказывает информационно-диспетчерские услуги согласно порядку, установленному Кабинету Министров Украины, и несет ответственность за невыполнение условий договора из перевозки пассажиров и их багажа на такси и предоставление достоверной и своевременной информации об услуге;

карточка на осуществление деятельности информационно-диспетчерской службы (карточка ІДС) - документ, который предоставляет право субъекту ведения хозяйства, оказывать информационно-диспетчерские услуги в соответствующей административно-территориальной единице автомобильным перевозчикам, автомобильным самозайнятим перевозчикам, которые осуществляют деятельность в сфере перевозок пассажиров и их багажа на таксе, которая оформляется и выдается указанному субъекту ведения хозяйства органом, который осуществляет выдачу карточек в соответствующей административно-территориальной единице,

согласно требованиям данного Закона;

карточка на предоставление услуг по перевозкам пассажиров и их багажу на такси (карточка такси) - документ, который предоставляет право осуществлять перевозки пассажиров и их багажа на таксе, которая выдается автомобильному перевозчику, автомобильному самозайнятому перевозчику, органом, который осуществляет выдачу карточек в соответствующей административно-территориальной единице, и предусматривает получение заказа в этой административно-территориальной единице, согласно требованиям данного Закона;

карточка на предоставление услуг по перевозкам пассажиров автомобилем на заказ (карточка автомобиля на заказ) - документ, который предоставляет право осуществлять перевозку пассажиров автомобилями на заказ, который кажется автомобильному перевозчику органом, который осуществляет выдачу карточек в соответствующей административно-территориальной единице, согласно требованиям данного Закона;".

В связи с этим абзацы тридцать пятый - шестьдесят пятый считать соответственно абзацами сорок четвертым - семьдесят четвертым;

после абзаца тридцать пятого дополнить новым абзацем такого содержания :

"коммерческий автомобиль - транспортное средство, которое используется автомобильным перевозчиком, автомобильным самозайнятим перевозчиком для перевозки пассажиров и их багажа, или гружу на коммерческой основе и в случаях, предвиденных законодательством, может иметь отличительные элементы (признаки), в соответствии с требованиями действующего законодательства (рекламную информацию, световые конструкции с соответствующей информацией, графическую или другую композиционную информацию);".

В связи с этим, абзацы тридцать шестой - шестьдесят пятый считать соответственно абзацами сорок шестым - семьдесят пятым;

дополнить абзацем тридцать седьмым такого содержания:

"сеть стоянок такси - территориально определенная совокупность специально оборудованных стоянок такси, на которых находятся такси во время ожидания, посадки пассажира, загрузки багажа и бесплатно используется в соответствующей административно-территориальной единице на равных условиях всеми автомобильными перевозчиками, автомобильными самозайнятими перевозчиками, которые получили карточку такси;";

в связи с этим, абзацы тридцать седьмой - шестьдесят пятый считать соответственно абзацами сорок восьмым - семьдесят шестым;

после абзаца сорок второго дополнить новым абзацем такого содержания :

"орган, который осуществляет выдачу карточек, - Киевская и Севастопольская городские государственные администрации, исполнительный орган городского совета соответствующего города областного значения, или исполнительный орган поселкового, городского совета в соответствующем населенном