Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

АНОТАЦІЯ
Піддубна Н. В. Фінансовий облік, аналіз і аудит грошових коштів у касі та на рахунках в банках. – Рукопис.
Дипломна робота на присвоєння кваліфікації економіста за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за спеціальністю 8.050106 "Облік і аудит". - Тернопільська академія народного господарства, Тернопіль, 2011 рік.
В дипломній роботі досліджені теоретичні основи, методика і організація фінансового обліку, аналізу і аудиту грошових коштів у касі та на рахунку в банках.
В роботі дані пропозиції щодо вдосконалення організації обліку грошових коштів в умовах автоматизації управління. Обґрунтовано необхідність посилення контролю за зберіганням і використанням грошових коштів. Проведено економічний аналіз стану грошових коштів та руху грошових потоків підприємства.
Розглянуто організацію і методику аудиту операцій з грошовими коштами в касі та на рахунках в

По-английски

ANNOTATION

of 1

піддубна of Н. In. Financial account, analysis and audit of monetary resources in a cashdesk and on accounts in banks. it is Manuscript.
Diploma work on the appropriation of qualification of economist after the educationally-qualifying level of master's degree after speciality a 8.050106 "Account and audit". it is the Ternopil academy of national economy, Ternopil, 2011.
In diploma work is investigational theoretical bases, methodology and organization of financial account, analysis and audit of monetary resources in a cashdesk and on an account in banks.
In-process these suggestions in relation to perfection of organization of account of monetary resources in the conditions of automation of management. The necessity of strengthening of control is reasonable after storage and use of monetary resources. The economic analysis of the state of monetary resources and motion of money streams of enterprise is conducted.
organization and methodology of audit of operations are Considered with monetary resources in a cashdesk and on accounts in