Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Толерантність означає доброзичливе та терпиме ставлення до чогось чи когось. Основою толерантності є відкритість думки та спілкування, особиста свобода людини. Толерантність означає активну позицію людини, тобто, людина не повиинна бути терпима до всього, наприклад, до порушення прав людини чи маніпуляцій та спекуляцій. Толерантність-це не поблажливість і не мовчазна терплячість, не байдужість і не вседозволеність, це повага, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість спілкування та свобода думки, совісті й переконань-це єдність у різноманітності.

Сьогодні постає завдання виховання особистості, спроможної творчо мислити, вільно орієнтуватись у реаліях сучасного життя. Людина підпадає під спеціально організований вплив, спрямований на засвоєння нею моральних норм і правил, вироблення таких якостей, як патріотизм, національна гідність,толерантність,

По-русски

Толерантность означает доброжелательное и терпимое отношение к чему-то или кого-то. Основой толерантности является открытость мысли и общения, личная свобода человека. Толерантность означает активную позицию человека, то есть, человек не повиинна быть терпимая ко всему, например, к нарушению прав человека или манипуляций и спекуляций. Толерантність-це не снисходительность и не молчаливая терпеливость, не безразличие и не вседозволенность, это уважение, восприятие и понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и самовиявлення человеческой личности. Формированию толерантности способствуют знания, открытость общения и свобода мысли, совести и переконань-це единство в разнообразии.

Сегодня появляется задание воспитания личности, состоятельной творчески мыслить, свободно ориентироваться в реалиях современной жизни. Человек подвергается специально организованному влиянию, направленному на усвоение ею моральных норм и правил, выработки таких качеств, как патриотизм, национальное достоинство, толерантность