Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Зустріч повітряного судна, установка повітряного судна на місце стоянки, виру-лювання з місця стоянки

8.2.1. При зустрічі, установці ПС на місце стоянки і вирулюванні можуть мати мі-сце такі основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори :

- повітряні судна, спецтранспорт, самохідні машини і механізми, що рухаються;

- струмені вихлопних газів, що витікають із великими швидкостями при запуску і випробуванні авіадвигунів; випадкові предмети (камені, пісок і т.п.), що потрапляють у ці струмені;

- підвищений рівень шуму при працюючих силових установках повітряного судна;

- підвищена запиленість повітря на аеродромах із грунтовим покриттям;

- підвищена або знижена відносна вологість повітря;

- підвищена яскравість (виблискування) світла; пульсація світлового потоку.

8.2.2. Перед посадкою ПС, відповідальний за виконання робіт з зустрічі, повинен підготувати місце стоянки, погоджене з диспетчерською службою аеропорту :

а) перевірити стан місця стоянки, виділеного для прийому повітряного судна; уста-ткування місця стоянки, відсутність на ньому засобів і предметів, що заважають зарулю-ванні (установці) повітряного судна;

б) підготувати до використання необхідні засоби наземного обслуговування і при-стосування.

8.2.3. При рулінні командир ПС повинен стежити за тим, щоб повітряна або газова струмінь від силових установок ПС не направлялася на інші ПС, аеродромне устаткування і споруди, що знаходяться на відстані менше 100 м. Командиру ПС забороняється зарулю-вати на місце стоянки, якщо відсутня особа, відповідальна за зустріч повітряного судна.

8.2.4. При зустрічі літака з газотурбінними двигунами або вертольота, особа, яка зустрічає повинна знаходитися в поле зору командира ПС на відстані не менше 25 м від нього, а при зустрічі літака з поршневими двигунами - на відстані не менше 10 м, подаючи при цьому встановлені команди і сигнали.

8.2.5. Рух авіаційного персоналу, спецтранспорту, самохідних машин і механізмів перед повітряним судном, що рулює, забороняється.

8.2.6. Після установки ПС на місце стоянки, вимикання двигунів і припинення обе-ртання повітряних гвинтів, повітряне судно повинно бути негайно заземлене за допомогою спеціального пристрою, а під колеса основних опор повинні бути встановлені упорні колод-ки.

Установка упорних колодок під колеса основних опор до вимикання двигунів і по-вної зупинки повітряних суден категорично забороняється.

Забороняється встановлювати під колеса основних опор упорні колодки, констру-кція яких не відповідає передбаченої для ПС даного типу і, які не мають тросів для їх при-бирання.

8.2.7. Перед вирулюванням ПС з місця стоянки повинне бути прибрано все аеро-дромне устаткування, що застосовується при технічному обслуговуванні і заважає вирулю-ванню.

8.2.8. Перед вирулювання упорні колодки з-під коліс шасі ПС повинні бути при-брані до запуску двигунів, за командою командира повітряного судна. Колеса шасі при прибиранні колодок повинні бути загальмовані.

8.2.9. Починати руління місця стоянки командир ПС може тільки після дозволу служби руху і відповідального за випуск повітряного судна.

8.2.10. Відповідальний за випуск ПС, повинен переконатися в тому, що ніяких пе-решкод немає і безпека вирулювання забезпечена. При цьому він стає зліва перед ПС так, щоб бути в зоровому зв'язку з командиром ПС і дає дозвіл на вирулювання встановленими сигналами.

8.2.11. Руління повинно виконуватися з усіма запобіжними заходами, щоб уникну-ти ушкодження ПС і авіаційного персоналу.

8.2.12. Руління ПС, у нічний час або при обмеженій видимості, повинно прова-диться при включених аеронавігаційних вогнях і рульових фарах. При необхідності, допус-кається періодичне використання посадкових фар з урахуванням обмеження тривалості їх роботи на землі, щоб уникнути перегріву. Імпульсні вогні вдень і вночі повинні бути вклю-чені від моменту запуску до моменту вимикання двигунів.

По-русски

Встреча воздушного судна, установка воздушного судна на место стоянки, виру-лювання с места стоянки

8.2.1. При встрече, установке ПАРСЕК на место стоянки и выруливании могут иметь мі-сце такие основные опасные и вредные производственные факторы:

- воздушные суда, спецтранспорт, самоходные машины и механизмы, которые двигаются;

- струи выхлопных газов, которые вытекают с большими скоростями при запуске и испытании авиадвигателей; случайные предметы (камни, песок и тому подобное), которые попадают в эти струи;

- повышенный уровень шума при работающих силовых установках воздушного судна;

- повышена запиленість воздух на аэродромах с грунтовым покрытием;

- повышенная или сниженная относительная влажность воздуха;

- повышенная яркость (бликование) светла; пульсация светового потока.

8.2.2. Перед посадкой ПАРСЕК, ответственный за выполнение работ из встречи, должен подготовить место стоянки, согласованное с диспетчерской службой аэропорта, :

а) проверить состояние места стоянки, выделенного для приема воздушного судна; уста-ткування места стоянки, отсутствие на нем средств и предметов, которые мешают зарулю-ванні (установке) воздушного судна;

б) подготовить к использованию необходимые средства наземного обслуживания и при-стосування.

8.2.3. При рулежке командир ПАРСЕК должен следить за тем, чтобы воздушная или газовая струя от силовых установок ПАРСЕК не направлялась на другие ПАРСЕК, аэродромное оборудование и сооружения, которые находятся на расстоянии менее 100 м. Командиру ПАРСЕК запрещается зарулю-вати на место стоянки, если отсутствующее лицо, ответственное за встречу воздушного судна.

8.2.4. При встрече самолета с газотурбинными двигателями или вертолета, лицо, которое встречает должна находиться в поле зрения командира ПАРСЕК на расстоянии не менее 25 м от него, а при встрече самолета с поршневыми двигателями - на расстоянии не менее 10 м, подавая при этом установленные команды и сигналы.

8.2.5. Рух авиационного персонала, спецтранспорта, самоходных машин и механизмов, перед воздушным судном, которое рулит, запрещается.

8.2.6. После установки ПАРСЕК на место стоянки, выключения двигателей и прекращения обе-ртання воздушных винтов, воздушное судно должно быть немедленно заземлено с помощью специального устройства, а под колеса основных опор должны быть установлены упорные колод-ки.

Установка упорных колодок под колеса основных опор к выключению двигателей и по-вної остановке воздушных судов категорически запрещается.

Запрещается устанавливать под колеса основных опор упорные колодки, констру-кція которых не отвечает предвиденной для ПАРСЕК данного типа и, которые не имеют тросов для их при-бирання.

8.2.7. Перед выруливанием ПАРСЕК с места стоянки должно быть убрано все аеро-дромне оборудование, которое применяется при техническом обслуживании и мешает вирулю-ванню.

8.2.8. Перед выруливание упорные колодки из-под колес шасси ПАРСЕК должны быть при-брані к запуску двигателей, за командой командира воздушного судна. Колеса шасси при уборке колодок должны быть заторможены.

8.2.9. Начинать рулежку места стоянки командир ПАРСЕК может только после разрешения службы движения и ответственного за выпуск воздушного судна.

8.2.10. Ответственный за выпуск ПАРСЕК, должен убедиться в том, что никаких пе-решкод нет и безопасность выруливания обеспечена. При этом он становится слева перед ПАРСЕК так, чтобы быть в зрительной связи с командиром ПАРСЕК и дает разрешение на выруливание установленными сигналами.

8.2.11. Рулежка должна выполняться со всеми мерами предосторожностей, чтобы уникну-ти повреждение ПАРСЕК и авиационного персонала.

8.2.12. Рулежка ПАРСЕК, в ночное время или при ограниченной видимости, должно прова-диться при включенных аэронавигационных огнях и рулевых фарах. При необходимости, допус-кається периодическое использование посадочных фар с учетом ограничения длительности их работы на земле, во избежание перегрева. Импульсные огни днем и ночью должны быть вклю-чені от момента запуска к моменту выключения двигателей.