Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Орендар має право на викуп об'єкта оренди, якщо таке правопередбачено договором оренди.

Умови викупу орендованого державного (комунального) майна (цілісного майнового комплексу) визначаються відповідно до закону.

Орендар має право у будь-який час відмовитися відздійснення передбаченого в договорі права на викуп об'єкта оренди. Приватизація цілісних майнових комплексів, зданих воренду, здійснюється у випадках і порядку, передбачених законом.

(Статтю 290 виключено на підставі Закону N 1509-VI від 11.06.2009)

Стаття 291. Припинення договору оренди

Одностороння відмова від договору оренди не допускається.

Договір оренди припиняється у разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

викупу (приватизації) об'єкта оренди;

ліквідації суб'єкта господарювання-орендаря;

загибелі (знищення) об'єкта оренди.

Договір оренди може бути розірваний за згодою сторін. Навимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний з підстав, передбачених Цивільним кодексом України для розірвання договору найму, в порядку, встановленому статтею 188 цього Кодексу.

По-русски

Арендатор имеет право на выкуп объекта аренды, если такое правопередбачено договором аренды.

Условия выкупа арендованного государственного (коммунального) имущества (целостного имущественного комплекса) определяются в соответствии с законом.

Арендатор имеет право в любое время отказаться відздійснення предвиденного в договоре права на выкуп объекта аренды. Приватизация целостных имущественных комплексов, сданных воренду, осуществляется в случаях и порядке, предвиденных законом.

(Статья 290 исключена на основании Закона N 1509 - VI от 11.06.2009)

Статья 291. Прекращение договора аренды

Одностороннего отказа от договора аренды не допускается.

Договор аренды прекращается в разе:

окончание срока, на который он был заключен;

выкупу (приватизации) объекта аренды;

ликвидации субъекта ведения-арендатора;

гибели (уничтожение) объекта аренды.

Договор аренды может быть разорван при согласии сторон. Навимогу одной из сторон договор аренды может быть досрочно разорван из оснований, предвиденных Гражданским кодексом Украины для расторжения договора найма, в порядке, установленном статьей 188 этого Кодекса.