Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Це один із позитивних персонажів казки. Бальтазара представлено у творі як “ентузіаста”, романтичного героямрійника, незадоволеного навколишнім його суспільством філістерів, схоластикою університетських лекцій, і який знаходить забуття і відпочинок лише на лоні природи. Говорячи про його часту втечу з міста в тінистий гай, автор буквально співає гімн чарівній і зцілювальній природі. Бальтазар охороняє світ природи і поезії від вторгнення в нього міщанської буденності.

Місто для нього незатишне, і він знаходить щире блаженство наодинці з природою, що усякий раз рятує його від загибелі і дарує надію. Вчитель звертає увагу учнів на те, що тільки Бальтазар не піддається чарам Цахеса, і пропонує знайти цьому підтвердження в тексті твору.

Конфлікт є головним двигуном у будьякому творі. Однак у Гофмана він набуває особливого значення. Зіткнення добра і зла — конфлікт універсальний і іїічііий,’ що є з сенові будьякої форми осмислення світобудови. У “Крихітці Цахес” він переважно романтичний,

По-английски

It one of positive personages of fairy-tale. Бальтазара is presented in work as a "enthusiast", romantic героямрійника, displeased at surrounding his society of філістерів, схоластикою of university lectures, and that finds oblivion and rest only in nature's lap. Speaking about his frequent escape from a city in a shady grove, an author literally sings a hymn magic and to зцілювальній nature. Бальтазар guards the world of nature and poetry from encroachment for him of narrow-minded ordinariness. A city for him is uncomfortable, and he finds sincere beatitude in private with nature, that every time rescues him from death and gives a hope. A teacher pays attention to students that only Бальтазар does not yield to sorceries of Цахеса, and suggests to find to it confirmation in text of work.

Conflicts are a main engine in будьякому work. However in Гофмана he takes on the special significance. Collision of good and evil - a conflict is universal and іїічііий', that is from сенові of будьякої form of comprehension of the universe. In "Tiny of Цахес" he is mainly romantic