Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
дисципліни
“МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ І ДОСЛІДЖЕННЯОПЕРАЦІЙ”
(для бакалаврів)
Київ
ДП «Видавничий дім «Персонал»
2009
Підготовлено професором кафедри прикладної математики
та програмування І. В. Бейком
Затверджено на засіданні кафедри прикладної математики
та програмування (протокол № 8 від 03.04.08)
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом
Бейко І. В. Навчальна програма дисципліни “Методи оптимізації і дослідження операцій” (для бакалаврів). — К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. — 14 с.
Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни “Методи оптимізації і дослідження операцій”, перелік тем практичнх занять, питання для самоконтролю, а також список літератури.
© Міжрегіональна Академія
управління персоналом (МАУП), 2009
© ДП «Видавничий дім «Персонал», 2009
3
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма курсу “Методи оптимізації і дослідження операцій” охоплює теорію і практичні

По-русски

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
"МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ И ДОСЛІДЖЕННЯОПЕРАЦІЙ"
(для бакалавров)
Киев
ДП "Издательский дом "Персонал"
Подготовленно профессором кафедры прикладной математики
но программирование І. В. Бейком
Утверждено на заседании кафедры прикладной математики
но программирование(протокол № 8 от 03.04.08)
Одобрено Ученым советом Межрегиональной Академии управления персоналом
Бейко І. В. Учебная программа дисциплины "Методы оптимизации и исследования операций"(для бакалавров). - К.: ДП "Вид. дом "Персонал", 2009. - 14 с.
Учебная программа содержит объяснительную записку, тематический план, содержание дисциплины "Методы оптимизации и исследования операций", перечень тем практичнх занятий, вопроса для самоконтроля, а также список литературы.
© Межрегиональная Академия
управление персоналом(МАУП), 2009
© ДП "Издательский дом "Персонал", 2009


ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа курса "Методы оптимизации и исследования операций" охватывает теорию и практические