Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

В сучасному світі безперервне навчання стало запорукою успішної діяльності в будь-якій сфері.
Самоосвіта — це навчання, яке планується та здійснюється самостійно. Особливістю цього процесу у сьогоденні є протиріччя між нагальною потребою підвищення кваліфікації з одного боку, й браком часу на її здійснення — з іншого.
Саме ця суперечність, мабуть, призвела до виникнення нових навчальних засобів, технологій та послуг, розрахованих на короткострокове, але інтенсивне та якісне навчання.
Самоосвіта - риса характеру наполегливих осіб, позбавлених з якихось обставин можливості отримати систематичні знання у відповідному учбовому закладі ( бідність, дискримінація за національною чи релігійною ознакою, географічна віддаленість від освітніх чи культурних центрів, фізичне каліцтво при наявності доброї пам'яті і наполегливості в отриманні знань тощо ).Самоосвіта в цих випадках ще й засіб виховання, загартування характеру, вивірка можливостей дорДосвід свідчить про те, що вдосконалення

По-английски

In the modern world continuous studies became the mortgage of successful activity in any sphere.
Self-education are studies that is planned and comes true independently. The feature of this process in present time is contradiction between the urgent necessity of in-plant training from one side, and by the shortage of time on her realization - from other.
Exactly this contradiction, presumably, resulted in the origin of new educational facilities, technologies and services counted on short-term, but intensive and quality studies.
Self-education - character of the persistent persons deprived from some circumstances of possibility to get systematic knowledge in corresponding educational establishment ( poverty, discrimination on a national or religious sign, geographical remoteness from educational or cultural centers, physical injury at presence of kind memory and persistence in the receipt of knowledge and others like that ) trait.Self-education in these cases yet and means of education, tempering of character, reconciling of possibilities of дорДосвід testifies that perfection