Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Конституція України, як основний закон держави, встановлює одну із найважливіших гарантій права сторони на судовий захист, а саме: право оскарження судових рішень (ст. 129).
З прийняттям та введенням у дію з 01 січня 2005 року нового Цивільного процесуального кодексу України, було введено у практичне застосування заочний розгляд справи судом за результатами якого ухвалюється заочне рішення суду.
Багатьом практикуючим юристам відомо, що існують нормативно-правові акти, зміст яких в тій чи іншій мірі запозичено із законодавства інших країн. Особливо це стосується країн із однаковою системою права. Так, не є новиною те, що законодавство України в деяких сферах регулювання є максимально ідентичним до аналогічних актів Російської Федерації, навіть не зважаючи на те, що маємо дві кардинально різні системи державного та адміністративно-територіального устрою. Мабуть, також, дається взнаки і довготривала приналежність наших країн до однієї держави.
Оскільки, я обрав для аналізу деякі

По-русски

Конституция Украины, как основной закон государства, устанавливает одну из важнейших гарантий права стороны на судебную защиту, а именно: право обжалования судебных решений (ст. 129).
С принятием и введением в действие по 01 январю 2005 года нового Гражданского процессуального кодекса Украины, было введено в практическое приложение заочное разбирательство дела судорог по результатам которого принимается заочное решение суда.
Многим практикующим юристам известно, что существуют нормативно-правовые акты, содержание которых в той или иной мере заимствованно из законодательства других стран. Особенно это касается стран с одинаковой системой права. Да, нет внове то, что законодательство Украины в некоторых сферах регулирования является максимально идентичным к аналогичным актам Российской Федерации, даже не принимая во внимание то, что имеем две кардинально разных системы государственного и административно-территориального строя. По-видимому, также, сказывается и долговременная принадлежность наших стран к одному государству.
Поскольку, я избрал для анализа некоторые