Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Согласно данной концепции, именно высокий уровень развития эмоционального интеллекта отличает лидеров от других людей, чья деятельность требует развитых когнитивных способностей в сочетании с организаторскими способностями, например, от руководителя академического исследовательского проекта. Под эмоциональным интеллектом понимается интегральная личностная структура, включающая четыре составляющих: самосознание, самоконтроль, социальную чуткость и управленческие навыки.

Под самосознанием Д. Гоулман понимает способность к рефлексии и адекватной оценке индивидом "...характера собственных эмоций, а также осознание своих сильных и слабых сторон, ценностей и мотивов. При этом... люди с сильным самосознанием являются реалистами: они не угнетают себя самокритикой, но не питают несбыточных надежд. Как правило, они честны с собой. Более того, они честны с другими в отношении себя — настолько, что даже могут посмеяться над собственными недостатками".

Развитое самосознание позволяет лидерам эффективно использовать интуицию, под которой понимается "...способность применять при принятии управленческих решений не только технические знания, но и житейскую мудрость.

По-украински

Згідно цієї концепції, саме високий рівень розвитку емоційного інтелекту відрізняє лідерів від інших людей, чия діяльність вимагає розвинених когнітивних здібностей у поєднанні з організаторськими здібностями, наприклад, від керівника академічного дослідницького проекту. Під емоційним інтелектом розуміється інтегральна особова структура, що включає чотири складових : самосвідомість, самоконтроль, соціальну чуйність і управлінські навички.

Під самосвідомістю Д. Гоулман розуміє здатність до рефлексії і адекватної оцінки індивідом "...характеру власних емоцій, а також усвідомлення своїх сильних і слабких сторін, цінностей і мотивів. При цьому... люди з сильною самосвідомістю є реалістами: вони не пригноблюють себе самокритикою, але не живлять нездійсненних надій. Як правило, вони чесні з собою. Більше того, вони чесні з іншими відносно себе - настільки, що навіть можуть посміятися над власними недоліками".

Розвинена самосвідомість дозволяє лідерам ефективно використати інтуїцію, під якою розуміється "...здатність застосовувати при ухваленні управлінських рішень не лише технічні знання, але і життєву мудрість.