Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-английски

A. Literal equivalence - the case when everything is translated literally, omitting the parts which are impossible to translate, used in draft poetry or technical translation.
Contextual equivalence - the author renders every single unit of the contents and preserves the norms of the target language).
Adequate equivalence - the author renders all the meaningful units and preserves the original language means (units of translation)
Functional/dynamic equivalence - trying to achieve the same reaction of the public. It may be denotative, syntactic, connotative, and pragmatic.
B. Vocabulary - Syntactic - Formal - Denotative equivalence

По-украински

A. еквівалентність друкарської Помилки - випадок, коли все переводиться буквально, нехтуючи частини, які неможливі перевести, використовував в призовній поезії або технічному перекладі.
Контекстуальна еквівалентність - автор робить кожну єдину одиницю вмісту і зберігає норми вихідної мови).
Адекватна еквівалентність - автор робить усі значимі одиниці і зберігає оригінальні язикові засоби(одиниці перекладу)
Функціональна/динамічна еквівалентність - пробуючи досягти тієї ж реакції громадськості. Вона, можливо, означає, синтаксична, така, що містить додаткове значення, і прагматичний.
B. Словник - Синтаксичний - Formal - еквівалентність, що Означає