Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Пристрій для фільтрації відноситься до технологічного устаткування виготовлення виробів з полімерних

матеріалів, та їх вторинної переробки екструзійним методом та методом литва. Також може бути використаний

(при відповідних фільтруючих елементах) для фільтрації газоподібних, рідких, в'язкотекучих та пастоподібних

матеріалів, де є виробничою необхідністю фільтрація під тиском, без переривання та зберіганням стабільності

технологічного процесу при заміні фільтруючого елемента та уникнення гідравлічного удару при зміні режимів

роботи пристрою.

Відома конструкція пристрою для фільтрації розплаву полімерних матеріалів [SU 1288091 А1, 07.02.1987] і

заміни відпрацьованих фільтруючих сит з приводом пересувного блоку уручну, пневматично або гідравлічно.

Недоліком вказаної конструкції є переривання технологічного процесу при зміні фільтруючих сит (зупинка

машин).

Відома також конструкція пристрою для фільтрації розплаву полімерних матеріалів [RU, №2213007, 7 В29С

47/68, 20.05.2003].

Пристрій містить корпус, пересувний блок із змінними фільтруючими ситами, систему пересування вказаного

блоку розплавом полімеру, що знаходиться під тиском екструзії, і перехідні фланці для кріплення корпусу на

екструдері і формуючої головки на корпусі, причому система пересування блоку із змінними фільтруючими

ситами включає встановлені з двох сторін корпусу циліндри з поршнями, сполучені з каналами формуючої

головки перехідного фланця за допомогою каналів із запірними клапанами. Циліндри мають запірні шибери, а

корпус - знімні заглушки для доступу до фільтруючих елементів.

Цей пристрій, як найбільш близький по функціональному призначенню і технічному результату, що

досягається, прийнятий мною за прототип.

Недоліками відомого пристрою за прототипом є:

- великі габаритні розміри;

- велика матеріаломіскість;

- необхідність високоточної механічної обробки пересувних вузлів в місцях ущільнення з нерухомими

деталями для запобігання витоку розплаву під високим тиском;

- велике енергоспоживання - необхідність встановлення великої кількості нагрівальних елементів;

- ускладнений доступ при обслуговуванні (обмеження простору нагрітими екструдером та корпусом пристрою

при заміні фільтруючих елементів);

- неможливість фільтрації розплаву через обидва фільтруючих елемента одночасно;

- наявність чотирьох регулюючих пристроїв (2 крана і 2 шибера). В основу корисної моделі поставлено

завдання створити таку конструкцію пристрою для фільтрації полімерних матеріалів, яка б дозволила підвищити

технологічне досконалення процесу фільтрації, а саме:

- зменшити габаритні розміри пристрою;

- його матеріаломіскість;

- знизити затрати електроенергії на обігрів корпусу завдяки компактності пристрою (в експериментальній

моделі два нагрівальних елементи - зверху та знизу корпусу);

- забезпечити вільний доступ до заміни фільтруючих елементів;

- забезпечити можливість заміни обох фільтруючих елементів з однієї сторони технологічної лінії;

- уникнути високоточної механічної обробки деталей пристрою, шляхом виключення пересувних вузлів, де

можливе витікання розплаву назовні через ущільнення;

- спростити керування режимами роботи пристрою, шляхом зменшення кількості регулюючих пристроїв.

Ця задача вирішується наступним чином: у пристрою для фільтрації, що містить корпус, приєднувальні

фланці, решітки, фільтруючі елементи, нагрівальні елементи та різьбові заглушки, корисної моделі, він додатково

містить: принаймні, один установочний гвинт з шийкою, на якій розташований розподільний, двухсторонній,

самовстановлюваний, трьохпозиційний, з можливістю вільного переміщення в межах шийки клапан, принаймні,

два канали транспортування фільтруємого матеріалу до решіток з фільтруючими елементами; принаймні, два

самовстановлюваних опозитних з розпірною пружиною клапана та їх корпус.

Співставляльний аналіз показує, що спільними конструктивними елементами пропонуємого пристрою та

пристрою для фільтрації полімерних матеріалів [російський патент №2213007] є:

- корпус;

- приєднувальні фланці;

- решітки;

- фільтруючі елементи;

- нагрівальні елементи;

- різьбові заглушки.

Відмінними вузлами в пропонуємому пристрої є:

- установочний гвинт з шийкою, на якій розташований розподільний, двухсторонній, самоцентруємий,

трьохпозиційний, з можливістю вільного переміщення в межах шийки, клапан;

- принаймні, два канали транспортування розплаву полімерного матеріалу до решіток з фільтруючими

елементами;

- принаймні, два самовстанавлюющихся, опозитних з розпорною пружиною клапана та їх корпус.

Причинно-наслідковий зв'язок між достатніми у всіх випадках істотними ознаками запропонованого рішення і

отриманими підсумковими технічними результатами забезпечують нові технічні якості, дозволяючи в сполученні з

відомими ознаками отримати технічні результати, означені в постановці задачі.

За наявними у заявника відомостями, запропонована сукупність ознак, що характеризують суть корисної

моделі, невідома з рівня техніки, тобто, корисна модель відповідає критерію "новизни".

Пристрій пояснюється кресленнями, де показаний:

- фіг.1 - загальний вигляд пристрою у розрізі;

- фіг.2 - вигляд установочного гвинта з шийкою, на якій розташований розподільний, двухсторонній,

самоцентруємий, трьохпозиційний, з можливістю вільного переміщення в межах шийки, клапан, при відкритому

перепускному каналі;

- фіг.3 - вигляд розташування самовстановлюваних, опозитних з розпірною пружиною клапанів в середньому

положенні;

- фіг.4 - вигляд розташування самовстанавлюваних, опозитних з розпірною пружиною клапанів без тиску

розпалава.

Пропонуємий пристрій складається з корпусу 1; приєднувальних фланців 2, 3; установочного гвинта 4. з

шийкою, на якій розташований розподільний, двухсторонній, самоцентруємий, трьохпозиційний, з можливістю

вільного переміщення в межах шийки, клапан 5; розподільчих каналів 6, 7; різьбових заглушок 8, 9; клапанів скиду

тиску 10, 11, маючих різьбове з'єднання з різьбовими заглушками ; решіток з фільтруючими елементами 12,13;

самовстанавлюваних, опозитних з розпірною пружиною клапанів 14; їх корпусу 16, із збірним колектором 17 та

випускного каналу 18, з'єднаного із збірним колектором; екструдера 19; профільної головки 20. Пунктирною лінією

вказано напрям руху розплаву.

Працює пристрій наступним чином: розплав, який подається під тиском з екструдера (термопластавтомата),

за допомогою установочного гвинта 4 з клапаном 5, направляється до каналу 6. Далі розплав потрапляє до

фільтруючого елемента, який знаходиться на решітці 12, при цьому різьбова заглушка 8 закриває вихід розплаву

із корпусу. Після фільтрації через фільтруючий елемент розплав під тиском відкриває клапан 14, зжимаючи

розпірну пружину, і потрапляє в кільцевий збірний колектор 17, і далі потрапляє в випускний канал 18. При цьому,

розплав не подається до решітки 13, тому що з боку подачі розплаву від екструдера йому закриває доступ клапан

5, а з боку збірного колектора - клапан 14, закритий під тиском розплаву з решітки 12. Якщо перед цим,

фільтрація здійснювалась через решітку 13, то для заміни на ній фільтруючого

По-русски

Устройство для фильтрации относится к технологическому оборудованию изготовления изделий из полимерных

материалов, и их вторичной переработки екструзійним методом и методом литья. Также может быть использован

(при соответствующих фильтрующих элементах) для фильтрации газообразных, жидких, вязкотекучих и пастообразных

материалов, где является производственной необходимостью фильтрация под давлением, без прерывания и хранением стабильности

технологического процесса при замене фильтрующего элемента и избежания гидравлического удара при изменении режимов

работы устройства.

Известная конструкция устройства для фильтрации расплава полимерных материалов [SU 1288091 А1, 07.02.1987] и

замены отработанных фильтрующих сит с поводом передвижного блока вручную, пневматически или гидравлически.

Недостатком указанной конструкции является прерывание технологического процесса при изменении фильтрующих сит (остановка

машин).

Известна также конструкция устройства для фильтрации расплава полимерных материалов [RU, №2213007, 7 В29С

47/68, 20.05.2003].

Устройство содержит корпус, передвижной блок с переменными фильтрующими ситами, систему передвижения указанного

блоку расплавом полимера, который находится под давлением экструзии, и переходные фланцы для крепления корпуса на

экструдере и формирующей головки на корпусе, причем система передвижения блока с переменными фильтрующими

ситами включает установленные из двух сторон корпуса цилиндры с поршнями, соединенные с каналами формирующей

головки переходного фланца с помощью каналов с запірними клапанами. Цилиндры имеют запірні шибери, а

корпус - съемные заглушки для доступа к фильтрующим элементам.

Это устройство, как наиболее близкий по функциональному назначению и техническому результату, что

достигается, принятый мной за прототип.

Недостатками известного устройства за прототипом являются:

- большие габаритные размеры;

- большая матеріаломіскість;

- необходимость высокоточной механической обработки передвижных узлов в местах уплотнения с неподвижными

деталями для предотвращения истока расплава под высоким давлением;

- большое энергопотребление - необходимость установления большого количества нагревательных элементов;

- усложненный доступ при обслуживании (ограничения пространства нагретыми экструдером и корпусом устройства

при замене фильтрующих элементов);

- невозможность фильтрации расплава через оба фильтрующих элемента одновременно;

- наличие четырех регулирующих устройств(2 крана и 2 шибера). В основу полезной модели поставлено

задание создать такую конструкцию устройства для фильтрации полимерных материалов, которая бы позволила повысить

технологическое досконалення процессу фильтрации, а именно:

- уменьшить габаритные размеры устройства;

- его матеріаломіскість;

- снизить затраты электроэнергии на обогрев корпуса благодаря компактности устройства (в экспериментальной

модели два нагревательных элемента - сверху и снизу корпусу);

- обеспечить свободный доступ к замене фильтрующих элементов;

- обеспечить возможность замены обоих фильтрующих элементов с одной стороны технологической линии;

- избежать высокоточной механической обработки деталей устройства, путем исключения передвижных узлов, где

возможное истекание расплава наружу через уплотнение;

- упростить управление режимами работы устройства, путем уменьшения количеству регулирующих устройств.

Эта задача решается следующим образом: у устройства для фильтрации, которая содержит корпус, присоединительные

фланцы, решетки, фильтрующие элементы, нагревательные элементы и резьбовые заглушки, полезной модели, он дополнительно

содержит: по крайней мере, один установочный винт с шейкой, на которой расположен распределительный, двухсторонній

самовстановлюваний, трехпозиционный, с возможностью свободного перемещения в пределах шейки клапан, по крайней мере

два канала транспортировки фільтруємого материала к решеткам с фильтрующими элементами; по крайней мере, два

самовстановлюваних опозитних с розпірною пружиной клапана и их корпус.

Співставляльний анализ показывает, что общими конструктивными элементами пропонуємого устройства и

пристрою для фильтрации полимерных материалов [русский патент №2213007] есть:

- корпус;

- присоединительные фланцы;

- решетки;

- фильтрующие элементы;

- нагревательные элементы;

- резьбовые заглушки.

Отличными узлами в пропонуємому устройстве являются:

- установочный винт с шейкой, на которой расположен распределительный, двухсторонній, самоцентруємий

трехпозиционный, с возможностью свободного перемещения в пределах шейки, клапан;

- по крайней мере, два канала транспортировки расплава полимерного материала к решеткам с фильтрующими

элементами;

- по крайней мере, два самовстанавлюющихся, опозитних с розпорною пружиной клапана и их корпус.

Причинно-следственная связь между достаточными во всех случаях существенными признаками предложенного решения и

полученными итоговыми техническими результатами обеспечивают новые технические качества, позволяя в сообщении с

известными признаками получить технические результаты, отмеченные в постановке задачи.

По имеющимся у заявителя сведениям, предложенная совокупность признаков, которые характеризуют суть полезной

модели, неизвестная из уровня техники, то есть, полезная модель отвечает критерию "новизны".

Устройство объясняется чертежами, где показан:

- фиг.1 - общий вид устройства в разрезе;

- фиг.2 - вид установочного винта с шейкой, на которой расположен распределительный, двухсторонній

самоцентруємий, трехпозиционный, с возможностью свободного перемещения в пределах шейки, клапан, при открытом

перепускном канале;

- фиг.3 - вид расположения самовстановлюваних, опозитних с розпірною пружиной клапанов в среднем

положении;

- фиг.4 - вид расположения самовстанавлюваних, опозитних с розпірною пружиной клапанов без давления

розпалава.

Пропонуємий устройство состоит из корпуса 1; присоединительных фланцев 2, 3; установочного винта 4. из

шейкой, на которой расположен распределительный, двухсторонній, самоцентруємий, трехпозиционный, с возможностью

свободного перемещения в пределах шейки, клапан 5; распределительных каналов 6, 7; резьбовых заглушек 8, 9; клапанов сброса

давлению 10, 11, маючих резьбовое соединение с резьбовыми заглушками ; решеток с фильтрующими элементами 12,13;

самовстанавлюваних, опозитних с розпірною пружиной клапанов 14; их корпусу 16, с сборным коллектором 17 и

выпускного канала 18, соединенного с сборным коллектором; экструдера 19; профильной головки 20. Пунктирной линией

указано направление движения расплава.

Работает устройство следующим образом: расплав, который подается под давлением из экструдера(термопластавтомата)

с помощью установочного винта 4 с клапаном 5, направляется к каналу 6. Дальше расплав попадает к

фильтрующего элемента, который находится на решетке 12, при этом резьбовая заглушка 8 закрывает выход расплава

из корпуса. После фильтрации через фильтрующий элемент расплав под давлением открывает клапан 14, зжимаючи

розпірну пружину, и попадает в кольцевой сборный коллектор 17, и дальше попадает в выпускной канал 18. При этом

расплав не подается к решетке 13, потому что со стороны подачи расплава от экструдера ему закрывает доступ клапан

5, а со стороны сборного коллектора - клапан 14, закрытый под давлением расплава из решетки 12. Если перед этим

фильтрация осуществлялась через решетку 13, то для замены на ней фильтрующего