Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

2.1 Методи аналого-цифрового перетворення голосового та аудіо-сигналів

Эмпирически установлено, что для удовлетворительного воспроизведения речи достаточно 4096 уровней квантования сигнала (12 разрядов АЦП). Такое ра-зрешение диктуется большим динамическим диапазоном сигналов. Но логариф-мическая зависимость чувствительности нашего слуха открывает возможность преобразования 12-битных кодов в 8-битные, что формирует информационный поток в 64 Кбит/c (8 КГц*8 бит). Для этого используется логарифмическое преоб-разование, которое наталкивается на определенные трудности при низких значе-ниях входного сигнала, ведь логарифм для значений меньше 1 имеет отрицатель-ную величину, функция же преобразования должна пройти через нуль.
В США принята методика, когда две логарифмические кривые смещаются в направлении оси ординат (вертикальная ось), в результате получается функция вида y ~ log(1 µx) (µ-зависимость [µ-law]). В Европе используется функция пре-образования вида y ~ Ax в области

По-украински

2.1 Методи аналого-цифрового перетворення голосового та аудіо - сигналів

Емпірично встановлено, що для задовільного відтворення мови достатні 4096 рівнів квантування сигналу (12 розрядів АЦП). Таке ра-зрешение диктується великим динамічним діапазоном сигналів. Але логариф-мическая залежність чутливості нашого слуху відкриває можливість перетворення 12-бітових кодів в 8-бітові, що формує інформаційний потік в 64 Кбит/c (8 КГц*8 біт). Для цього використовується логарифмічне преоб-разование, яке натрапляє на певні труднощі при низьких значе-ниях вхідного сигналу, адже логарифм для значень менше 1 має отрицатель-ную величину, функція ж перетворення повинна пройти через нуль.
У США прийнята методика, коли дві логарифмічні криві зміщуються у напрямі осі ординат (вертикальна вісь), в результаті виходить функція виду y ~ log(µ-зависимость [µ- law]). У Європі використовується функція пре-образования виду y ~ Ax в
<<--- on-line translation is limited --->>