Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

коли говоримо „ толерантна людина „ ми маємо на увазі щось більш глибоке в людині, і перед усім вихованість, внутрішню інтелігентність. А це означає бути уважним до інших, тактовними, скромними. Бути толерантною, ввічливою, витриманою людиною не так-то легкою. Тут потрібна і самодисципліна і готовність іноді поступитись власними вигодами, звичками. Найголовніше – це почуття поваги до інших людей, до колективу, відповідальність за свої вчинки перед суспільством. Поступитися місцем у переповненому автобусі літній людині, це значить самому відчути незручність. Та без вагань це зробить кожна вихована, толерантна людина. Толерантність – це не тільки ввічливість і привітність, але й людяність. Це бути серед людей людиною. Для нього насамперед потрібно мати такі внутрішні якості як: щирість, доброта, милосердя. Несподіваний життєвий конфлікт толерантна людина розв’яже швидше з гумором, ніж з досадою. Зовнішня культура, поведінка людини не відділені глухою стіною від її внутрішнього,

По-английски

when talk " tolerant man " we mean something deeper in a man, and before everything breeding, internal intelligentsia. And it means to be attentive to other, tactful, modest. To be a tolerant, polite, self-possessed man not so easy. Here needed and самодисципліна and willingness sometimes to yield own benefits, habits. More main all is sense of respect to other people, to the collective, responsibility for the acts before society. To give place in the overcrowded bus to the senior, it means to feel inconvenience. But without vibrations it will do tolerant everybody educated. Tolerance is not only politeness and affability but also humaneness. It to be among people by a man. For him it is first of all needed to have such internal internalss as: sincerity, kindness, mercy. An unexpected vital conflict a tolerant man will untie quicker with a humour, than with vexation. An external culture, behavior of man, is not separated by a blank wall from her internal