Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Текст для переводаДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ" (надалі - Підприємство), засноване на державній власності згідно наказом Міністерства палива та енергетики України від 4І14" листопада 2003 р.

№ 669 і належить до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України (надалі - Орган управління майном) відповідно до УКАЗІВ Президента від 25 липня 2005 року № 1123 „Про заходи щодо вдосконалення державного управління вугільною промисловістю", від 5 жовтня 2005 року № 1417 „Питання Міністерства вугільної промисловості України", постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2005 року 989 „Про ліквідацію відкритого акціонерного товариства „Національна акціонерна компанія "Вугілля України".

1. Найменування та місцезнаходження Підприємства

1.1 Повне найменування Підприємства українською мовою:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ" Скорочене найменування Підприємства українською мовою:

ДІЇ „ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ"

1.2. Повне найменування Підприємства російською мовою:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ „УГОЛЬ УКРАИНЬІ" Скорочене найменування Підприємства російською мовою:

ГП „УГОЛЬ УКРАЙНЬІ"

Місцезнаходження Підприємства:

01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 4.

2. Мета і предмет діяльності 2.1. Підприємство створене з метою:

- удосконалення господарського механізму реалізації вугільної продукції;

- забезпечення балансу попиту та пропозиції вугільної продукції, сталої та економічно ефективної роботи вугільних підприємств, енергогенеруючих компаній, підприємств коксохімічної промисловості та інших споживачів вугільної продукції;

- сприяння оптимізації організаційного оформлення ринку вугілля України;

- сприяння оптимізації постачання вугілля на зовнішні ринки;

- сприяння сзоєчасним та ефективним розрахункам за поставлене вугілля шляхом розробки та запровадження сучасних механізмів розрахунків;

-забезпечення виконання договірних зобов'язань з постачання енергетичного вугілля еиергогенеруючим компаніям України, коксівного вугілля підприємствам коксохімічної промислововсті та іншим споживачам вугільної продукції;

- забезпечення потреб снергоі^«еа«^их компаній та інших споживачів вугільної продукції у

- підвищення конкурентоспротжнЬс'п вугілля на ринку;

- органі зац і я н ау к о В о - д ос л і д н иж *та, ЕКС^ч здїшгаїал ь ко-ко н стоУКТО р с-ьк н х

ТИИ0ИЕНН0 о

рооїт;

-задоволення економічних та соціальних потреб працівників

Підприємства;

-отримання прибутку.

2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:

2.2.1. захист загальнодержавних економічних інтересів в умовах

реформування та розвитку ринку вугільної продукції;

2.2.2. участь у формуванні паливного балансу держави на підставі

вивчення попиту та наявної ресурсної бази;

2.2.3. сприяння розробленню, впровадженню та додержанню стандартів

якості вугілля;

2.2.4. закупівля вугілля у вугледобувних підприємств України;

2.2.5. імпорт вугілля у випадках виникнення на ринку України

дефіциту вугілля певних марок;

2.2.6. постачання вугілля енергогенеруючим компаніям України,

підприємствам коксохімічної промисловості та іншим споживачам вугільної

продукції;

2.2.7. забезпечення своєчасної доставки вугілля енергогенеруючим

компаніям України, підприємствам коксохімічної промисловості та іншим

споживачам вугільної продукції шляхом укладення з транспортними

підприємствами довгострокових договорів про транспорту ваш і я за

оптимізованими маршрутами;

2.2.8. розробка та впровадження системи своєчасних та ефективних

розрахунків за поставлене вугілля;

2.2.9. здійснення усіх видів зовнішньоекономічної діяльності відповідно до

чинного законодавства України;

2.2.10. задоволення потреб на вугільну продукцію на внутрішньому та

зовнішньому ринках;

2.2.11. торгово-посередницька діяльність у здійсненні купівлі-продажу усіх

видів продукції та товарів відповідно до чинного законодавства;

2.2.12. діяльність, пов'язана з отриманням та перерозподілом фінансових

коштів, крім передбачених для обов'язкового соціального страхування,

страхових кас або пенсійних фондів (відповідно до „Порядку розподілу та

перерахування коштів Оптового ринку енергетичного вугілля України (ОРЕВ) з

поточного рахунку Оператора ОРЕВ1');

2.2.13. усі види фінансової діяльності, в тому числі фінансове та грошове

посередництво;

2.2.14. операції з цінними паперами.

Здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним

законодавством України.

інші види діяльності можуть здійснюватися Підприємством Після

внесення змін і доповнень до Статуту в порядку визначеному чинним

законодавством, якщо вони не суперечать М^ЙЩЗ діяльності.

Види діяльності, що потребуїота^рЙЙЬм'Цго дозволу або ліцензії,

здійснюються Підприємством за У^Ьвй^отрр^їда^спеціального дозволу,

ліцензії.

ЗГІШЗОРИГ

ЗАСТ.НАЧ.ЮР.УПР'

ТИМ0ШЕНН0 0 Л

3. Юридичний статус Підприємства

3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України, Галузевої угоди, колективного договору, цього статуту, який затверджується Органом управління майном за участю трудового колективу, рішень Органу управління майном та внутрішніх нормативних актів Підприємства.

3.3. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить аитимонопольному законодавству та іншим нормативно-правовим актам України.

3.4. Створення будь-яких суб'єктів підприємницької діяльності за участю Підприємства здійснюється за погодженням з Органом управління майном відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Підприємство веде самостійний баланс, мас поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, реєстраційний рахунок у Держказначействі, печатку зі своїм найменуванням та зображенням фірмового знаку, а також знак для товарів і послуг, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

3.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

Підприємство не несе відповідальності за зобов'язання держави, Органу управління майном, а Орган управління майном не відповідає за зобов'язання Підприємства.

3.7. Підприємство мас право укладати договори (правочики) у порядку встановленому чинним законодавством та Органом управління майном, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем і третьою особою в господарських судах та судах загальної юрисдикції.

4. Майно Підприємства

4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди, інші необоротні та оборотні активи, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. Підприємство володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном на умовах, встановлених цим Статутом, вчиняючи щодо нього б\:дь які дії. ідо не супамяв№щіннаму законодавству.

4.2. Джерелами формування є :

- майно, передане йому оргЖ^^^т^^^ш-^ж) управління;

- доходи, одержані від

По-русски

Текст для переводаДЕРЖАВНЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УГОЛЬ УКРАИНЫ" (в дальнейшем - Предприятие), основанный на государственной собственности согласно приказом Министерства топлива и энергетики Украины от 4І14" ноября в 2003 г.

№ 669 и принадлежат к сфере управления Министерства угольной промышленности Украины (в дальнейшем - Орган управления имуществом) в соответствии с УКАЗАМИ Президента от 25 июля 2005 года № 1123 "О мероприятиях относительно совершенствования государственного управления угольной промышленностью", от 5 октября 2005 года № 1417 "Вопроса Министерства угольной промышленности Украины", постановления Кабинета Министров Украины от 01 октября 2005 года 989 "О ликвидации открытого акционерного общества "Национальная акционерная компания "Уголь Украины".

1. Наименование и местонахождение Предприятия

1.1 Полное наименование Предприятия украинским языком:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УГЛЯ УКРАИНЫ" Сокращенное наименование Предприятия украинским языком:

ДЕЙСТВИЯ "УГЛЯ УКРАИНЫ"

1.2. Полное наименование Предприятия русским языком:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УГОЛЬ УКРАИНЬІ" Сокращенное наименование Предприятия русским языком:

ГП "УГОЛЬ УКРАЙНЬІ"

Местонахождение Предприятия :

01601, г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 4.

2. Цель и предмет деятельности 2.1. Предприятие создано с целью:

- усовершенствование хозяйственного механизма реализации угольной продукции;

- обеспечение баланса спроса и предложения угольной продукции, постоянной и экономически эффективной работы угольных предприятий, энергогенерирующих компаний, предприятий коксохимической промышленности и других потребителей угольной продукции;

- содействие оптимизации организационного оформления рынка угля Украины;

- содействие оптимизации снабжения угля на внешние рынки;

- содействие сзоєчасним и эффективным расчетам за поставленный уголь путем разработки и ввода современных механизмов расчетов;

-забезпечення выполнение договорных обязательств из снабжения энергетического угля еиергогенеруючим компаниям Украины, коксующегося угля предприятиям коксохимической промислововсті и другим потребителям угольной продукции;

- обеспечение потребностей снергоі^"еа"^их компаний и других потребителей угольной продукции в

- повышение конкурентоспротжнЬс'п угля на рынке;

- органе зац и я н ау к о В о - д ос л и д н иж *и, ЭКС^ч здїшгаїал ь ко-ко н стоУКТО р с-ьк н х

ТИИ0ИЕНН0 о

рооїт;

-задоволення экономических и социальных потребностей работников

Предприятия;

-отримання прибыли.

2.2. Основными направлениями деятельности Предприятия являются:

2.2.1. защита общегосударственных экономических интересов в условиях

реформирования и развития рынка угольной продукции;

2.2.2. участие в формировании топливного баланса государства на основании

изучение спроса и имеющейся ресурсной базы;

2.2.3. содействие разрабатыванию, внедрению и сдержке стандартов

качества угля;

2.2.4. закупка угля у угледобывающих предприятий Украины;

2.2.5. импорт угля в случаях возникновения на рынке Украины

дефициту угля определенных марок;

2.2.6. снабжение угля энергогенерирующим компаниям Украины

предприятиям коксохимической промышленности и другим потребителям угольной

продукции;

2.2.7. обеспечение своевременной доставки угля энергогенерирующим

компаниям Украины, предприятиям коксохимической промышленности и другим

потребителям угольной продукции путем заключения с транспортными

предприятиями долгосрочных договоров о транспорту ваш и я за

оптимизированными маршрутами;

2.2.8. разработка и внедрение системы своевременных и эффективных

расчетов за поставленный уголь;

2.2.9. осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности в соответствии с

действующего законодательства Украины;

2.2.10. удовлетворение потребностей на угольную продукцию на внутреннем и

внешнему рынках;

2.2.11. торгово-посредническая деятельность в осуществлении покупки-продажи всех

видов продукции и товаров в соответствии с действующим законодательством;

2.2.12. деятельность, связанная с получением и перераспределением финансовых

средств, кроме предвиденных для обязательного социального страхования

страховых касс или пенсионных фондов (в соответствии с "Порядком распределения и

перечисление средств Оптового рынка энергетического угля Украины (ОРЕВ) из

текущего счета Оператора ОРЕВ1');

2.2.13. все виды финансовой деятельности, в том числе финансовое и денежное

посредничество;

2.2.14. операции с ценными бумагами.

Осуществление других видов деятельности, не запрещенных действующим

законодательством Украины.

другие виды деятельности могут осуществляться Предприятием После

внесения изменений и дополнений к Уставу в порядке определенному действующим

законодательством, если они не противоречат М^ЙЩЗ деятельности.

Виды деятельности, что потребуїота^рЙЙЬм'Цго разрешения или лицензии

осуществляются Предприятием за В^Ьвй^отрр^еда^специального разрешения

лицензии.

ЗГІШЗОРИГ

ЗАСТ.НАЧ.ЮР. УПР'

ТИМ0ШЕНН0 0 Л

3. Юридический статус Предприятия

3.1. Предприятие является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Предприятие приобретает со дня его государственной регистрации.

3.2. Предприятие осуществляет свою деятельность на основе и в соответствии с действующим законодательством Украины, Отраслевого соглашения, коллективного договора, этого устава, который утверждается Органом управления имуществом при участии трудового коллектива, решений Органа управления имуществом и внутренних нормативных актов Предприятия.

3.3. Участие Предприятия в ассоциациях, корпорациях, концернах и других объединениях осуществляется на добровольных началах, если это не противоречит аитимонопольному законодательству и другим нормативно-правовым актам Украины.

3.4. Создание любых субъектов предпринимательской деятельности при участии Предприятия осуществляется по согласованию с Органом управления имуществом в соответствии с действующим законодательством Украины.

3.5. Предприятие ведет самостоятельный баланс, масс текущие и вкладные (депозитные) счета в учреждениях банков, регистрационный счет в Госказначействе, печать со своим наименованием и изображением фирменного знака, а также знак для товаров и услуг, штампы, фирменные бланки и другие реквизиты.

3.6. Предприятие несет ответственность за своими обязательствами в пределах должного ему имущества согласно действующему законодательству.

Предприятие не несет ответственности за обязательство государства, Органа управления имуществом, а Орган управления имуществом не отвечает за обязательство Предприятия.

3.7. Предприятие масс право заключать договоры (правочики) в порядке установленном действующим законодательством и Органом управления имуществом, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в хозяйственных судах и судах общей юрисдикции.

4. Имущество Предприятия

4.1. Имущество Предприятия представляют основные фонды, другие необоротные и оборотные активы, стоимость которых отображается в самостоятельном балансе Предприятия.

Имущество Предприятия является государственной собственностью и закрепляется за ним на праве хозяйственного ведания. Предприятие владеет, пользуется и распоряжается отмеченным имуществом на условиях, установленных этим Уставом, совершая относительно него бы\:дь какие действия. ідо не супамяв№щіннаму законодательству.

4.2. Источниками формирования являются:

- имущество, переданное ему оргЖ^^^т^^^ш-^ж) управление;

- доходы, полученные от