Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Зародження масового громадсько-політичного руху в другій половині
1980-х рр. починалося з виникнення численних неформальних груп,
об’єднань, організацій, які зароджувалися в республіці, як і повсюдно у
СРСР, уже на початковому етапі «перебудови». якщо на кінець 1986 р. такі
угруповання тільки де-не-де виникали і не мали достатньої сили й ресурсів
для розвитку (їх відразу ж виявляли, проводячи з учасниками руху відповідну
профілактичну роботу), то з 1987 р. кількість неформальних об’єднань
(в т.ч. й таких, що привертали до себе увагу влади) збільшується. Існували
різноманітні причини, які спонукали людей до об’єднання за інтересами:
літератори групувалися з метою захисту своїх авторських прав від «редакційно-
видавничої мафії», що чинила перешкоди публікуванню їхніх творів4;
молодь об’єднувалася під впливом ідей пацифізму5; громадяни, які
усвідомлювали політичну кризу системи, порушення прав людини у СРСР,
шукали своїх однодумців серед населення з метою пропаґанди ідей про

По-английски

An origin of mass public-political movement is in the second half
1980th begun with the origin of numerous informal groups,
associations, organizations that were conceived in a republic, as well as everywhere in
The USSR, already on the initial stage of "alteration". if on an end in 1986 such
groupments only here and there arose up and did not have sufficient force and resources
for development(them it was found out at once, conducting with the participants of motion corresponding
prophylactic work), then from 1987 amount of informal associations
(including and such that brought over to itself attention of power) increases. Existed
various reasons that induced people to the association after interests :
literati formed group with the aim of protection of the authorial rights from "editorially -
publishing maffia" that did obstacle to the publication of their творів4;
young people united under act of ideas of пацифізму5; citizens that
realized the political crisis of the system, violation of human rights in the USSR,
searched the like-minded persons among a population with the aim of propaganda of ideas about