Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

способными к сотрудничеству и состраданию.

Проблемы детей начинаются дома и могут быть решены там же.

Чтобы не отставать от перемен, происходящих в обществе, родителям нужно изменить свой подход к воспитанию. За последние две сотни лет общество совершило исторический скачок, предоставив всем гражданам небывалые личные свободы и человечес кие права. Но, несмотря на то что современное западное общество зиждется на принципах свободы и прав человека, родители по прежнему используют воспитательные методы, доставшиеся нам из темного средневековья.
Для того чтобы вырастить здоровых, способных к сотрудничеству детей, родителям нужно модернизировать свои методы воспитания. Руководители компаний знают, что, если они хотят сохранить конкурентоспособность на рынке, им необходимо постоянно меняться и совершенствоваться. Подобным же образом если родители хотят, чтобы дети могли уверенно чувствовать себя в свободном мире, нужно воспитывать их при помощи наиболее эффективных и современных

По-украински

здатними до співпраці і співчуття.

Проблеми дітей починаються удома і можуть бути вирішені там же.

Щоб не відставати від змін, що відбуваються в суспільстві, батькам треба змінити свій підхід до виховання. За останні дві сотні років суспільство вчинило історичний стрибок, надавши усім громадянам небувалі особисті свободи і человечес кие права. Але, незважаючи на те що сучасне західне суспільство грунтується на принципах свободи і прав людини, батьки по колишньому використовують виховні методи, що дісталися нам з темного середньовіччя.
Для того, щоб виростити здорових, здатних до співпраці дітей, батькам треба модернізувати свої методи виховання. Керівники компаній знають, що, якщо вони хочуть зберегти конкурентоспроможність на ринку, їм необхідно постійно мінятися і удосконалюватися. Подібним же чином якщо батьки хочуть, щоб діти могли упевнено почувати себе у вільному світі, треба виховувати їх за допомогою найбільш ефективних і сучасних