Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Міжнародне товариство визнало той факт, що глобальні перетворення у біосфері сягнули граничних масштабів. Неприборкане прагнення суспільства до задоволення все зростаючих потреб прийшло у протиріччя з можливостями природи до самовідновлення і сталого розвитку.
Зпустелювання, озонові «дірки», стихійні лиха, кислотні дощі, непередбачувані зміни клімату є переконливим сигналом розбалансування природної системи і її прагнення перейти в новий стійкий стан із більш низькими якісними характеристиками.
Усе це стало основою для прийняття у 1992 р. міжнародною спільнотою на форумі у Ріо-де-Жанейро відомого документу «Порядок денний на XXI сторіччя». В ньому викладені загальні принципи розвитку економіки при жорстких екологічних обмеженнях, що забезпечить функціонування природних систем у сталому режимі на невизначено довгий проміжок часу (тобто на весь час існування життя на Землі).
Виходячи з цього, проблема сталого розвитку зводиться до вибору такого шляху розвитку цивілізації, котрий би

По-английски

International society admitted circumstance that the global converting into a biosphere attained maximum scales. Indomitable aspiring of society to pleasure all growing necessities came in contradiction with possibilities of nature to відновлення and steady development.
Зпустелювання, ozone "holes", natural calamities, acid rains, unforeseeable changes of climate are the convincing signal of розбалансування of the natural system and her aspiration to pass to the new proof state with more subzero quality descriptions.
All of it became basis for an acceptance in 1992 by an international association on a forum in Rio de Janeiro of the known document "Order-paper on XXI of century". In him general principles of development of economy are expounded at hard ecological limitations, that will provide functioning of the natural systems in the permanent mode on the indefinitely long interval of time (id est on all time of existence of life on Earth).
Coming from it, the problem of steady development is taken to the choice of such way of development of civilization, that