Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Карл Генрих Маркс
Капитал


http://fictionbook.ru

Аннотация

Данная книга является классическим произведением экономической науки, написанным с позиций трудовой теории стоимости. В ней автор определил понятие стоимости как выражение общественно необходимого труда для производства товаров, дал яркую характеристику капиталистического общества XIX века. Труд К.Маркса является завершением классической политической экономии, он оказал глобальное воздействие на ход исторического процесса в XX веке.

Карл Генрих Маркс
Капитал

Книга первая: процесс производства капитала

Предисловие к первому изданию

Труд, первый том которого я предлагаю вниманию публики, составляет продолжение опубликованного в 1859 г. моего сочинения “К критике политической экономии”. Длительный перерыв между началом и продолжением вызван многолетней болезнью, которая все снова и снова прерывала мою работу.
Содержание более раннего сочинения, упомянутого выше, резюмировано в первой главе этого тома. Я сделал это не

По-украински

Карл Генріх Маркс
Капитал


http://fictionbook.ru

Анотація

Ця книга є класичним твором економічної науки, написаним з позицій трудової теорії вартості. У ній автор визначив поняття вартості як вираження суспільно необхідної праці для виробництва товарів, дав яскраву характеристику капіталістичного суспільства XIX століття. Праця До.Маркса є завершенням класичної політичної економії, він зробив глобальну дію на хід історичного процесу в XX столітті.

Карл Генріх Маркс
Капитал

Книга перша : процес виробництва капіталу

Передмова до першого видання

Праця, перша том якого я пропоную увазі публіки, складає продовження опублікованого в 1859 р. мого твору "До критики політичної економії". Тривала перерва між початком і продовженням викликана багаторічною хворобою, яка усе знову і знову переривала мою роботу.
Зміст більше раннього твору, згаданого вище, резюмований в першій главі цього тому. Я зробив це не