Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Управління емоціями

В діловому спілкуванні, особливо в ситуації застою, емоції можуть бути важливішими, ніж сама дискусія. В таких випадках. сто-рони більш схильні до боротьби, ніж до співробітництва у домовленос-ті стосовно спільної проблеми. Люди часто вступають в переговори з усвідомленням, що ставки високі і їх почуттям загрожують. Емоції однієї сторони викликають емоції – в іншої. Страх може викликати гнів і навпаки. Емоції можуть швидко навести ділову розмову у безвихідь.

Для того, щоб емоції не заважали досягненню взаєморозуміння, необхідно дотримуватись таких рекомендацій:

1. Усвідомте свої та чужі почуття.

2. Ставтеся до партнерів як до виразників чиїхось думок.

3. Поділіться своїми відчуттями.

4. Дозвольте партнеру звільнитися від своїх почуттів.

5. Не реагуйте на емоційні прояви.

6. Використовуйте символічні жести.

Може розрядити обстановку і жартівливе зауваження. Але як-що ви не впевнені, що вмієте жартувати, краще цього не робити. Треба поводити себе виважено і не здатися при цьому смішним.

Стримувати емоції – це не означає говорити беземоційно. Мо-ва повинна бути гарною і переконливою. Дехто пишається тим, що “стримує свої емоції”. Психологи ж радять:

– набагато корисніше говорити людям приємні речі, підтриму-вати і підбадьорювати їх, щиро захоплюватися їх досягненнями, чим принижувати їх гідність;

– починати і закінчувати ділову бесіду слід компліментом на адресу співрозмовника;

– ніколи не обзивати і не ображати, краще виразити свої по-чуття: “Мені соромно за Вас”, “Не чекав від Вас такого” тощо; – спілкуючись з людьми, краще називати їх по імені, це при-ємно, як і комплімент. Відмовити настирливому відвідувачеві, не ображаючи його і не почуваючи себе винним, буває нелегко. Коли маємо справу з досвід-ченим маніпулятором, прес відмови перетворюється у виснажливу дискусію. Така відмова може закінчитися грубістю та зіпсованими стосунками.

Важко відмовити, тому що не хочеться образити людину, здатися жорстоким, безсердечним. В таких випадках краще спитати: “Що Вам потрібно?”, – тим самим поклавши край спробам маніпулю-вати почуттями.

Зрозумівши, що необхідно відмовити, треба повторю-вати спокійно і впевнено одне й те ж саме речення: “Я Вас розу-мію...але не можу” чи “Я в цьому зацікавлений”, чи “... це питання не в моїй компетенції” тощо.

По-русски

Управление эмоциями

В деловом общении, особенно в ситуации застоя, эмоции могут быть важнее, чем сама дискуссия. В таких случаях. сто-рони более склонны к борьбе, чем к сотрудничеству в домовленос-ті относительно общей проблемы. Люди часто вступают в переговоры с осознанием, что ставки высоки и их чувством угрожают. Эмоции одной стороны вызывают эмоции - у другой. Страх может вызывать гнев и наоборот. Эмоции могут быстро навести деловой разговор в безвыходное положение.

Для того, чтобы эмоции не мешали достижению взаимопонимания, необходимо придерживаться таких рекомендаций:

1. Осознайте свои и чужие чувства.

2. Относитесь к партнерам как к выразителям чьих-то мыслей.

3. Поделитесь своими ощущениями.

4. Позвольте партнеру освободиться от своих чувств.

5. Не реагируйте на эмоциональные проявления.

6. Используйте символические жесты.

Может разрядить обстановку и шутливое замечание. Но як-що вы не уверены, что умеете шутить, лучше этого не делать. Надо вести сам взвешен и не показаться при этом смешным.

Сдерживать эмоции - это не значит говорить беземоційно. Мо-ва должна быть хорошей и убедительной. Кое-кто гордится тем, которое "сдерживает свои эмоции". Психологи же советуют:

- намного более полезно говорить людям приятные вещи, підтриму-вати и подбадривать их, искренне увлекаться их достижениями, чем унижать их достоинство;

- начинать и заканчивать деловую беседу следует комплиментом в адрес собеседника;

- никогда не обзывать и не обижать, лучше выразить свои по-чуття: "Мне стыдно за Вас", "Не ожидал от Вас такого" и тому подобное; - общаясь с людьми, лучше называть их по имени, это при-ємно, как и комплимент.

Отказать назойливому посетителю, не обижая его и не чувствуя себя виновным, бывает нелегко. Когда имеем дело с досвід-ченим манипулятором, пресс отказа превращается в изнурительную дискуссию. Такой отказ может закончиться грубостью и испорченными отношениями. Трудно отказать, потому что не хочется оскорбить человека, показаться жестоким, бессердечным. В таких случаях лучше спросить: "Что Вам нужно"?, - тем же положив конец попыткам маніпулю-вати чувствами.

Поняв, что необходимо отказать, нужен повторю-вати спокойно и уверено одно и то же предложение: "Я Вас розу-мію...но не могу" или "Я в этом заинтересован", или "... это вопрос не в моей компетенции" и тому подобное.