Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

2) Эволюция бухгалтерского учета как науки.
В середине XIX столетия в таких странах как Италия, Франция, Швейцария и
Германия родилась подлинная наука - счетоведение.
С начала XIX в. в итальянском учете наметились две тенденции: первая выводила
учет из отношений, возникающих в связи с движением и хранением ценностей
(юридическое направление), и вторая, основанная на учете ценностей
(экономическое направление).
Первая тенденция неразрывно связана с именем Никколо д, Анастасио
(1803 г.), который выдвинул две важные мысли: 1) учет - это регистрация прав и
обязательств собственника и 2) в центре учетной системы стоит счет капитала.
Все факты хоз. жизни должны затрагивать этот счет. Иногда эту систему называли
четвертной, ибо каждая проводка требовала минимум четыре записи. Такой подход
усиливал контрольное значение бух. регистрации, так как на одном счете и притом
главном - Капитал - должны были получаться контрольные итоги, подтверждающие
правильность разноски хоз. операций. Четвертная

По-украински

2) Еволюція бухгалтерського обліку як науки.
В середині XIX століття в таких країнах як Італія, Франція, Швейцарія і
Німеччина народилася справжня наука - счетоведение.
З початку XIX ст. в італійському обліку намітилися дві тенденції: перша виводила
облік із стосунків, що виникають у зв'язку з рухом і зберіганням цінностей
(юридичний напрям), і друга, заснована на обліку цінностей
(економічний напрям).
Перша тенденція нерозривно пов'язана з ім'ям Никколо д, Анастасио
(1803 р.), який висунув дві важливі думки: 1) облік - це реєстрація прав і
зобов'язань власника і 2) в центрі облікової системи стоїть рахунок капіталу.
Усі факти хоз. життя повинні зачіпати цей рахунок. Іноді цю систему називали
четвертною, бо кожна проводка вимагала мінімум чотири записи. Такий підхід
посилював контрольне значення бух. реєстрації, оскільки на одному рахунку і притому
головному - Капітал - повинні були виходити контрольні підсумки, що підтверджують
правильність розноски хоз. операцій. Четвертна