Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

ХРИСТИЯНСЬКІ МОРАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ ПЕДАГОГІВ КЛАСИКІВ.
Марія Фляк,
кандидат філософських наук,
доцен кафедри соціальної
педагогіки та корекційної освіти
Дрогобицького педагогічного університету
імені Івана Франка
м.Самбір
Проблема морального виховання дітей у наш час стоїть дуже гостро. Адже зростання правопорушень і злочинності, наркоманія, алкоголізм і проституція морально знекровлюють кожну державу і суспільство вцілому.Автор аргументує, що звернення до багатої скарбниці педагогів класиків є потребою сучасного виховання у соціумі та в Україні зокрема.

Моральний рівень сучасного молодого покоління насторожує, чи навіть лякає – що принесе нам майбутнє. Потреба орієнтирів виховання є домінуючою в сучасному суспільстві. «Наша мета – комунізм» відійшло у небуття, як будь-яка аморфна сутність. В системі виховання це місце зайняли епізодичні, спонтанні, регіональні цілі. Настав час остаточного окреслення виховного ідеалу, який конче потрібен не тільки сучасній

По-русски

ХРИСТИАНСКИЕ МОРАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДСТВА ПЕДАГОГОВ КЛАССИКОВ.
Мария Фляк,
кандидат философских наук,
доцен кафедры социальной
педагогики и коррекционного образования
Дрогобычского педагогического университета
имени Ивана Франко
м.Самбір
Проблема морального воспитания детей в наше время стоит очень остро. Ведь рост правонарушений и преступности, наркомания, алкоголизм и проституция морально обескровливают каждое государство и общество вцілому.Автор аргументирует, что обращение к богатой казне педагогов классиков является потребностью современного воспитания в социуме и в Украине в частности.

Моральный уровень современного молодого поколения настораживает, или даже пугает - что принесет нам будущее. Потребность ориентиров воспитания доминирует в современном обществе. "Наша цель - коммунизм" отошло в небытие, как любая аморфная сущность. В системе воспитания это место заняли эпизодические, спонтанные, региональные цели. Наступило время окончательного очерчивания воспитательного идеала, который очень нужен не только современной