Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Державні символи України

В ст. 20 Конституції України передбачено, що державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України. Державні символи затверджуються Верховною Радою України. Основою державних символів є державний суверенітет. Державні символи є складовою частиною більш широкого поняття «державні атрибути», до числа яких входять також сто¬лиця держави, офіційна назва держави, державна мова, державна печатка, національні пісні, почесні значки, державні штандарти.

Державний Герб — це закріплений у законодавстві офіцій¬ний умовний знак.

В Конституції сказано, що великий Державний Герб України встановлюється з ураху¬ванням малого Державного Герба України та герба Війська За¬порізького законом, що приймається не менш як двома трети¬нами від конституційного складу Верховної Ради України. Го¬ловним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний герб України).

Зображення Державного Герба розміщується на пе¬чатках органів державної влади, державного управління, судо¬вих органів, грошових знаках і знаках поштової оплати, службо¬вих посвідченнях, штампах, бланках державних установ тощо. Державний Гімн — це закріплена в законодавстві країни му¬зично-поетична емблема держави, яка через систему (набір) музично-поетичних образів виражає певне коло ідей політично¬го характеру та символізує суверенну державу. Державний Гімн України — це національний гімн на музику М.Вербицького.

Державний Гімн як офіційний символ держави виконують під час підняття Державного Прапора, відкриття урочистих засідань, на початку офіційних зустрічей на найвищому рівні, прийняття військової присяги, відкритті спортивних змагань тощо.

Слова Гімну затверджуються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Державний Прапор — це закріплене в законодавстві офіційне полотнище держави, в якому шляхом добору певних кольорів (іноді з використанням малюнків чи написів) виражено ідеї полі¬тичного характеру. Державний Прапор України — стяг з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів:

верхня смуга — синього кольору, нижня — жовтого. Співвідно¬шення ширини прапора до його довжини — 2:3. Державний Прапор піднімається на будинках органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, дипломатичних і консульських представництв України, на прикордонних заста¬вах та митницях, на засобах пересування перших осіб та дипломатичних представників і консулів України, як кормовий пра¬пор на морських суднах України, під час офіційних зустрічей на найвищому рівні, на відкритті спортивних змагань тощо.

Публічний глум над державними символами України караєть¬ся у встановленому законом порядку.

Столицею України є місто Київ.

Конституція — основний закон держави, що визначає найважливіші засади організації суспільства.

Конституція України – уособлення верховенства права, сутності та спрямованості політики нашої держави

Конституція України є найвищим правовим актом нашої держави, її Основним Законом, який водночас визначає основні напрями розвитку суспільства, держави.

По-английски

State symbols of Ukraine

It is foreseen in a century to a 20 Constitution of Ukraine, that the state symbols of Ukraine are State Flag of Ukraine, National Emblem of Ukraine and National Anthem of Ukraine. State symbols become firmly established Verkhovna Rada of Ukraine. Basis of state symbols is state sovereignty.

Державні символи є складовою частиною of більш широкого поняття "державні атрибути", до числа of яких входять також сто¬лиця of держави, офіційна назва of держави, державна мова, державна печатка, національні пісні, почесні значки, державні штандарти.

National Emblem is the office¬envisaged in a legislation noy conventional sign. It is said in Constitution, that large National Emblem of Ukraine is set from ураху¬ванням of small National Emblem of Ukraine and coat of arms of Army On¬a порізького law that is accepted no less as a two трети¬by us from constitutional composition of Verkhovna Rada of Ukraine. Го¬the ловним element of large National Emblem of Ukraine is Sign of the Princely State of Volodymyr Large (small National emblem of Ukraine).

The image of National Emblem takes place on пе¬of чатках public, state administration authorities, судо¬of вих organs, money signs and signs of postal payment, службо¬вих certifications, stamps, forms of public institutions and others like that.

National Anthem - it the зично-поетична emblem of the state, that through the system (set) of musically-poetic characters expresses the certain circle of ideas politically¬to го character and symbolizes a nation-state, is envisaged in the legislation of country of му¬. National Anthem of Ukraine is a national hymn on music М. Вербицького. National Anthem as an official symbol of the state is executed during hoisting a State Flag, opening of the solemn meeting, at the beginning of the formal meeting at the greatest level, acceptance of military oath, opening of sporting competitions and others like that.

The words of Hymn become firmly established a law that is accepted no less as two third from constitutional composition of Verkhovna Rada of Ukraine.

State Flag is the official width of the state, in that by the selection of certain colors (sometimes with the use of pictures or inscriptions) ideas to полі¬of тичного character are expressed, envisaged in a legislation. State Flag of Ukraine - exacted from two isometric horizontal stripes of blue and yellow colors :

overhead stripe - blue color, lower - yellow. Співвідно¬of шення width of flag to his length - 2:3. State Flag rises on the houses of public and management, organs of local self-government, diplomatic and consular representative offices of Ukraine authorities, on frontier заста¬вах and customs, on motor of the first persons and diplomatic representatives and consuls of Ukraine vehicles, as a feed пра¬пор on the marine ships of Ukraine, during the formal meeting at the greatest level, on opening of sporting competitions and others like that.

Public глум above the state symbols of Ukraine of караєть¬this in the order set by a law.

The capital of Ukraine is a city Kyiv.

A constitution is a basic law of the state that determines major principles of organization of society.

A constitution of Ukraine is personification of supremacy of right, essence and orientation of policy of our state

A constitution of Ukraine is the greatest legal act of our state, her by Basic Law, that determines basic directions of development of society, state at the same time.

undefined