Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Державні символи України В ст. 20 Конституції України передбачено, що державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України. Державні символи затверджуються Верховною Радою України. Основою державних символів є державний суверенітет. Державні символи є складовою частиною більш широкого поняття «державні атрибути», до числа яких входять також сто¬лиця держави, офіційна назва держави, державна мова, державна печатка, національні пісні, почесні значки, державні штандарти.
Державний Герб — це закріплений у законодавстві офіцій¬ний умовний знак. В Конституції сказано, що великий Державний Герб України встановлюється з ураху¬ванням малого Державного Герба України та герба Війська За¬порізького законом, що приймається не менш як двома трети¬нами від конституційного складу Верховної Ради України. Го¬ловним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний герб України).

По-русски

The state symbols of Ukraine In the century of a 20 Constitution of Ukraine are envisaged that the state symbols of Ukraine are State Flag of Ukraine, National Emblem of Ukraine and National Anthem of Ukraine. State symbols become firmly established Verkhovna Rada of Ukraine. Basis of state symbols is state sovereignty. State symbols are component part of more wide concept "state attributes", to the number of that enter also one hundred¬persons of the state, official name of the state, official language, state printing, national songs, honoured icons, state штандарти.
National Emblem is the office¬envisaged in a legislation noy conventional sign. It is said in Constitution, that large National Emblem of Ukraine is set from ураху¬ванням of small National Emblem of Ukraine and coat of arms of Army On¬a порізького law that is accepted no less as a two трети¬by us from constitutional composition of Verkhovna Rada of Ukraine. Го¬the ловним element of large National Emblem of Ukraine is Sign of the Princely State of Volodymyr Large (small National emblem of Ukraine).
Image