Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

У своїй роботі я спробувала простежити історію становлення й розвитку психології, однієї із сама складна й загадкових наук. Ця наука - привабливий мир явищ, що викликають особливий, винятковий інтерес протягом багатьох століть.

Знання основ психології необхідно кожній людині, це дозволяє людям добре розуміти один одного, діяти спільно.

Значення знань і вмінь поступово зростало, особливо велике стало воно в наші дні. Не випадково існує прямий звязок між інтересом до психології й рівнем соціально-економічного розвитку країн. Самі цивілізовані країни мають у своєму розпорядженні більше число прекрасно підготовлених психологів.

Предметом вивчення психології насамперед є психіка людини й тварин, що включає в себе багато субєктивних явищ. За допомогою одних, таких, наприклад, як відчуття й сприйняття, увагу й память, уяву, мислення й мову, людина пізнає мир. Тому їх часто називають пізнавальними процесами. Інші явища регулюють його спілкування з людьми, безпосередньо управляють діями й учинками.

Їх називають психічними властивостями й станами особистості, включають у їхнє число потреби, мотиви, мети, інтереси, волю, почуття й емоції, схильності й здатності, знання й свідомість. Психологія вивчає людські спілкування й поводження, їхня залежність від психічних явищ і, у свою чергу, залежність формування й розвитку психічних явищ від них.

Людина не просто проникає в мир за допомогою своїх пізнавальних процесів. Він живе й діє в цьому світі, творячи його для себе з метою задоволення своїх матеріальних, духовних і інших потреб, робить певні вчинки. Для того щоб зрозуміти й пояснити людські вчинки, ми звертаємося до такого поняття, як особистість.

Психічні процеси, властивості й стани людини, його спілкування й діяльність розділяються й досліджуються окремо, хоча в дійсності вони тісно повязані один з одним і становлять єдине ціле - життєдіяльність людини.

По-русски

В своей работе я попробовала проследить историю становления и развития психологии, одной из сама сложная и загадочных наук. Эта наука - привлекательный мир явлений, которые вызывают особенный, исключительный интерес в течение многих веков.

Знание основ психологии необходимо каждому человеку, это позволяет людям хорошо понимать друг друга, действовать совместно.

Значения знаний и умений постепенно росло, особенно большое стало оно в наши дни. Не случайно существует прямой звязок между интересом к психологии и уровнем социально-экономического развития стран. Сами цивилизованные страны имеют в своем распоряжении большее число прекрасно подготовленных психологов.

Предметом изучения психологии в первую очередь является психика человека и животных, что включает у себя много субєктивних явлений. С помощью одних, таких, например, как ощущение и восприятие, внимание и память, воображение, мышление и язык, человек познает мир. Поэтому их часто называют познавательными процессами. Другие явления регулируют его общение с людьми, непосредственно управляют действиями и поступками.

Их называют психическими свойствами и состояниями личности, включают в их число потребности, мотивы, цели, интересы, волю, чувство и эмоции, склонности и способности, знания и сознание. Психология изучает человеческие общения и поведения, их зависимость от психических явлений и, в свою очередь, зависимость формирования и развития психических явлений от них.

Человек не просто проникает в мир с помощью своих познавательных процессов. Он живет и действует в этом мире, творя его для себя с целью удовлетворения своих материальных, духовных и других потребностей, делает определенные поступки. Для того, чтобы понять и объяснить человеческие поступки, мы обращаемся к такому понятию, как личность.

Психические процессы, свойства и состояния человека, его общения и деятельность разделяются и исследуются отдельно, хотя в действительности они тесно повязані друг с другом и представляют единое целое - жизнедеятельность человека.