Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

3 РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СП «ШАХТА «ПОЛТАВСЬКА»
3.1 Обґрунтування заходів з реструктуризації СП «Шахта «Полтавська»

Першим етапом проведення реструктуризації є комплексна діагностика виробничо-фінансового стану підприємства і його потенціалу на ринку і обґрунтування необхідності змін.
Комплексна діагностика фінансово-економічних результатів функціонування СП «Шахта «Полтавська» проведена у підрозділі 2.2 показала збереження негативної тенденції зниження ефективності діяльності аналізованого підприємства, що наочно підтверджується падінням обсягів видобутку вугілля, зростанням собівартості 1 т продукції, значною кредиторською заборгованістю, збитковістю виробничої діяльності, яка обумовлена суттєвим перевищенням собівартості однієї тони вугілля над її ціною.
Для визначення загрози банкрутства підприємству була застосована модель запропонована вітчизняними науковцями, оскільки вона найбільш адаптована до умов національної економіки. Серед вітчизняних наукових розробок,

По-русски

3 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СП "ШАХТА "ПОЛТАВСКАЯ"
3.1 Обоснование мероприятий по реструктуризации СП "Шахта "Полтавская"

Первым этапом проведения реструктуризации является комплексная диагностика производственно-финансового состояния предприятия и его потенциала на рынке и обоснования необходимости изменений.
Комплексная диагностика финансово-экономических результатов функционирования СП "Шахта "Полтавская" проведена в подразделении 2.2 показала сохранение негативной тенденции снижения эффективности деятельности анализируемого предприятия, которое наглядно подтверждается падением объемов добычи угля, ростом себестоимости 1 т продукции, значительной кредиторской задолженностью, убыточностью производственной деятельности, которая обусловлена существенным превышением себестоимости одной тона угля над ее ценой.
Для определения угрозы банкротства предприятию была примененная модель предложена отечественными учеными, поскольку она наиболее адаптирована к условиям национальной экономики. Среди отечественных научных разработок