Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

На нашій планеті завжди є можливість опинитись у воді: вона покриває 71 % поверхні земної кулі. Тому древні греки уміння плава-ти вважали таким же обов'язковим, як уміння читати. Проте, практика свідчить, що тонуть в основному саме ті, хто вміє плавати. І це не дивно: як би не вміла людина бігати, стрибати, плавати - життя її не стане більш захищеним без правильного керування своїми можливо-стями. Більш того, збільшення ступенів свободи веде до збільшення ступенів небезпеки.
Нещасні випадки трапляються найчастіше при порушенні заходів безпеки на воді. Аналіз узагальнених даних показує, що більшість ги-не через невміння добре плавати, купання в необладнаних водоймах, під час шторму, внаслідок порушення навігаційних правил, в аварійних ситуаціях на човнах та інших плавзасобах, під час пере-прав, у період паводків і повеней, під час купання в стані алкогольно-го сп’яніння, при попаданні у вир, заплутуванні у водоростях, перевтомі, переохолодженні, необережному поводженні на льоду. Втім,

По-английски

On our planet there always is possibility to find oneself in water : she covers 71 Ourfaces of earth. Therefore ancient Greeks of ability of плава-ти considered the same obligatory, as ability to read. However, practice testifies that sink mainly exactly those, who is able to float. And it not surprisingly: as though not able man to hurry, to jump, to float - life of her will not become more protected without a correct management the можливо-стями. Moreover, the increase of degrees of freedom conduces dangers to the increase of degrees.
accidents meet mostly at violation of safety measures on water. The analysis of aggregate data shows that majority of ги-не it is good to float through the lack of ability, bathing in the unequipped reservoirs, during a gale, as a result of violation of navigation rules, in emergency situations on boats and other плавзасобах, during пере-прав, in a period floods and floods, during bathing in a state of алкогольно-го intoxication, at a hit in a whirlpool, tangling in water-plants, overstrain, supercooling, careless appeal on ice. However