Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Вступ

Конституція України 1996 року істотно демократизувала правовий статус людини і громадянина. Це має позитивне значення і для забезпечення правового статусу іноземних громадян, що проживають в Україні. Для розуміння основ їхнього правового статусу в нашій республіці принципове значення має положення ст.

26 Основного Закону про те, що іноземці й особи без громадянства, що знаходяться в Україні на законних підставах, користуються тими ж самими правами і свободами, а також виконують такі ж обов'язку, як і громадяни України, – за виключеннями, установленими Конституцією, законами і міжнародними договорами України. Указується, що іноземцям і особам без громадянства може бути наданий притулок у порядку, установленому законом.

Законодавство України про правовий статус іноземців одне з найбільш демократичних у світі, і повною мірою відповідає світовим стандартам взаємин держави з іноземцями і біженцями.

На території України проживають не тільки її громадяни, але й інші особи, правовий статус яких у визначеній мері відрізняється від правого положення її громадян. Розвиток міжнародних зв'язків України, її успішне входження у світове співтовариство, визнання більшістю країн світу має істотне значення для розширення гуманітарного співробітництва нашої держави з іншими країнами. І, насамперед, у сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

У нашу країну усе більше приїжджає іноземців у наукових, культурних, туристичних і інших цілях. З моменту становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, правової держави вона чітко проводить політику миру і мирного співіснування, що на сучасному етапі наповняється новим змістом у зв'язку з вступом у Раду Європи. Розвиваються зв'язки з країнами СНД.

Політика миру і співробітництва з іншими країнами і народами базується на конституційному законодавстві, спирається на концепцію всілякого забезпечення прав і свобод особи, знаходить висвітлення в законодавстві України, у міждержавних договорах і угодах, у практичній діяльності органів державної влади.

Україна прагне будувати відносини з іншими державами на основі пріоритету загальнолюдських інтересів і цінностей, поваги свободи соціально-політичного вибору, деідеологізації міждержавних зв'язків, прагнення до співробітництва, демілітаризації міжнародних відносин, створення глобальних і регіональних структур міжнародної безпеки, що базується на сполученні взаємних інтересів і потреб. Це реалістична політика, що ґрунтується на повазі до прав людини і громадянина.

На сучасному етапі інтенсивно йде процес зміцнення гуманітарного співробітництва України з іншими країнами, особливо Європейського континенту. Воно охоплює зв'язки держав у використанні масової інформації для забезпечення світу і безпеки народів, розширення міжнародних зв'язків у здійсненні політичних, соціально-економічних, особистих і культурних прав людини.

Взаємодія держав і їхньої владної структур сьогодні особливо необхідно в зв'язку з рішенням у гуманному і позитивному дусі питань возз'єднання родин, висновку шлюбів між громадянами різних держав, розвитком контактів між людьми, організаціями, зміцненням співробітництва в сфері культури, мистецтва, науки, утворення, медицини, в інших областях життєдіяльності.

Важливе роль в ефективній та плідній взаємодії відіграє законодавче закріплення в Україні статусу іноземних громадян, надання їм такого кола прав та свобод, яке відповідає вимогам Світового Співтовариства. Саме цей факт і зумовлює надзвичайну важливість та актуальність теми даної роботи на сучасному етапі.

Теоретичні дослідження проведені у 60–70 х роках вченими колишнього СРСР стосовно правового статусу іноземців на сьогодні або є недостатніми, або не відповідають реаліям часу і потребують перегляду. У вітчизняній монографічній літературі питання правового статусу іноземців в Україні майже не знайшли свого висвітлення. Правовому становищу іноземців присвячені здебільшого окремі розділи навчальних посібників з міжнародного права. Тому питання правового статусу іноземців в Україні потребує самостійного теоретичного дослідження.

Метою даного дослідження є аналіз сучасного українського законодавства з питань правового статусу іноземців в Україні, реалізації ними своїх прав та обов’язків з метою внесення пропозицій щодо удосконалення правового регулювання суспільних відносин в цій сфері.

Методологічною основою дослідження став системний підхід, який виявився у комплексному аналізі правового статусу іноземців в Україні та порядку їх прав та обов’язків. Історичний метод дозволив дослідити розвиток доктрини із зазначених питань. Порівняльний метод застосовувався для виявлення позитивного правотворчого досвіду іноземних держав у досліджуваній сфері правового регулювання та можливості його переймання Україною.

Використання методів моделювання та прогнозування дозволило формулювати редакції норм законодавства України, міжнародних договорів за її участю та запропонувати створення нових нормативно – правових актів України.

1. Теоретичні аспекти правового статусу іноземців в Україні

1.1 Поняття та класифікація іноземців в Україні

Україна стає відкритим суспільством як у загально-соціальному, так і правовому аспекті. У результаті проведеного Україною курсу на подолання тоталітарного ізоляціонізму й інтеграцію країни у світове співтовариство, на території нашої країни стало проживати – постійно чи тимчасово – багато іноземних громадян. Конституція України закріплює, що цим особам гарантуються передбачені законом права і свободи, у тому числі право на звернення до суду і в інші державні органи для захисту приналежних їм особистих, майнових, сімейних і інших прав.

Іноземці користаються в Україні такими ж правами і свободами і виконують такі ж обов'язки, як і громадяни України, за виключеннями, установленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України (ст. 35). У такій редакції даються основи правового статусу іноземців у законі України «Про правовий статус іноземців» від 4 лютого 1994 р. (ст.

Іноземцями називаються громадяни – особи, що належать до громадянства іноземних держав і не є громадянами України, а також особи без громадянства – особи, що не належать до громадянства якої-небудь держави (ст. 1 Закону «Про правовий статус іноземців»).

Правове положення іноземців у будь-якій країні своєрідне, оскільки воно складається як би з двох елементів: правового статусу громадянина своєї держави (чи статусу особи без громадянства в країні постійного, звичайного проживання) і правового статусу власне іноземця . У особи без громадянства він в принципі один. Він визначається державою, на території якої особа перебуває.

Іноземець же, знаходячись за межами своєї держави, зберігає з нею юридичний зв'язок, правовий статус своєї держави, підкоряється її законам, користується її заступництвом і захистом.

По-русски

Вступление

Конституция Украины 1996 года существенно демократизовала правовой статус человека и гражданина. Это имеет позитивное значение и для обеспечения правового статуса иностранных граждан, которые проживают в Украине. Для понимания основ их правового статуса в нашей республике принципиальное значение имеет положение ст.

26 Основного Закона о том, что иностранцы и лица без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях, пользуются теми же правами и свободами, а также выполняют такие же обязанности, как и граждане Украины, - за исключениями, установленными Конституцией, законами и международными договорами Украины. Указывается, что иностранцам и лицам без гражданства может быть предоставленное убежище в порядке, установленном законом.

Законодательство Украины о правовом статусе иностранцев одно из наиболее демократических в мире, и в полной мере отвечает мировым стандартам взаимоотношений государства с иностранцами и беженцами.

На территории Украины проживают не только ее граждане, но и другие лица, правовой статус которых в определенной мэре отличается от правого положения ее граждан. Развитие международных связей Украины, ее успешное вхождение в мировое содружество, признание большинством стран мира имеет существенное значение для расширения гуманитарного сотрудничества нашего государства с другими странами. И, в первую очередь, в сфере обеспечения прав и свобод человека и гражданина.

В нашу страну все более приезжает иностранцев в научных, культурных, туристических и других целях. С момента становления Украины как суверенного, независимого, демократического, правового государства она четко проводит политику мира и мирного сосуществования, что на современном этапе наполняется новым содержанием в связи со вступлением в Совет Европы. Развиваются связи со странами СНГ.

Политика мира и сотрудничества с другими странами и народами базируется на конституционном законодательстве, опирается на концепцию всевозможного обеспечения прав и свобод лица, находит освещение в законодательстве Украины, в межгосударственных договорах и соглашениях, в практической деятельности органов государственной власти.

Украина стремится строить отношения с другими государствами на основе приоритета общечеловеческих интересов и ценностей, уважения свободы социально-политического выбора, деідеологізації межгосударственных связей, стремления к сотрудничеству, демилитаризации международных отношений, создания глобальных и региональных структур международной безопасности, которая базируется на соединении взаимных интересов и потребностей. Это реалистичная политика, которая основывается на уважении к правам человека и гражданина.

На современном этапе интенсивно идет процесс укрепления гуманитарного сотрудничества Украины с другими странами, особенно Европейского континента. Оно охватывает связки государств в использовании массовой информации для обеспечения мира и безопасности народов, расширения международных связей в осуществлении политических, социально-экономических, личных и культурных прав человека.

Взаимодействие государств и их властной структур сегодня особенно необходимо в связи с решением в гуманном и позитивном духе вопросов воссоединения семейств, вывода браков между гражданами разных государств, развитием контактов между людьми, организациями, укреплением сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования, медицины, в других областях жизнедеятельности.

Важно роль в эффективном и плодотворном взаимодействии играет законодательное закрепление в Украине статуса иностранных граждан, предоставления им такого круга прав и свобод, который отвечает требованиям Мирового Содружества. Именно этот факт и предопределяет чрезвычайную важность и актуальность темы данной работы на современном этапе.

Теоретические исследования проведены в 60-70 х годах учеными бывшего СССР относительно правового статуса иностранцев на сегодня или является недостаточными, или не отвечают реалиям времени и требуют пересмотра. В отечественной монографической литературе вопроса правового статуса иностранцев в Украине почти не нашли своего освещения. Правовому положению иностранцев посвящены по большей части отдельные разделы учебных пособий из международного права. Поэтому вопрос правового статуса иностранцев в Украине требует самостоятельного теоретического исследования.

Целью данного исследования является анализ современного украинского законодательства по вопросам правового статуса иностранцев в Украине, реализации ими своих прав и обязанностей с целью внесения предложений относительно усовершенствования правового регулирования общественных отношений в этой сфере.

Методологической основой исследования стал системный подход, который оказался в комплексном анализе правового статуса иностранцев в Украине и порядке их прав и обязанностей. Исторический метод позволил исследовать развитие доктрины из отмеченных вопросов. Сравнительный метод применялся для выявления позитивного правотворческого опыта иностранных государств в исследуемой сфере правового регулирования и возможности его перенимания Украиной.

Использование методов моделирования и прогнозирования позволило формулировать редакции норм законодательства Украины, международных договоров за ее участием и предложить создание новых нормативно - правовых актов Украины.

1. Теоретические аспекты правового статуса иностранцев в Украине

1.1 Понятие и классификация иностранцев в Украине

Украина становится открытым обществом как в общесоциальном, так и правовом аспекте. В результате проведенного Украиной курса на преодоление тоталитарного изоляционизма и интеграцию страны в мировое содружество, на территории нашей страны стало проживать - постоянно или временно - много иностранных граждан. Конституция Украины закрепляет, что этим лицам гарантируются предвиденные законом права и свободы, в том числе право на обращение к суду и в другие государственные органы для защиты приналежних им личных, имущественных, семейных и других прав.

Иностранцы пользуются в Украине такими же правами и свободами и исполняют такие же обязанности, как и граждане Украины, за исключениями, установленными Конституцией, законами или международными договорами Украины (ст. 35). В такой редакции даются основы правового статуса иностранцев в законе Украины "О правовом статусе иностранцев" от 4 февраля в 1994 г. (ст.

Иностранцами называются граждане - лица, которые принадлежат к гражданству иностранных государств и не являются гражданами Украины, а также лица без гражданства - лица, которые не принадлежат к гражданству какого-либо государства (ст. 1 Закона "О правовом статусе иностранцев").

Правовое положение иностранцев в любой стране своеобразно, поскольку оно состоит как бы из двух элементов: правового статуса гражданина своего государства (статусу ли лица без гражданства в стране постоянного, обычного проживания) и правового статуса собственно иностранца . У лица без гражданства он в принципе один. Он определяется государством, на территории которого лицо находится.

Иностранец же, находясь за пределами своего государства, хранит с ней юридическую связь, правовой статус своего государства, подчиняется ее законам, пользуется ее заместительством и защитой.