Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

Серед основних цілей сучасної освіти в Україні визначальною є необхідність вироблення оновленого погляду на виховання здорової особистості, здатної до самопізнання, творчості, самовдосконалення, що ґрунтується на свідомому ставленні до свого здоров’я та здоров’я інших людей, як до найвищої соціальної цінності. На сучасному етапі розвитку суспільства реформування освіти призвело до переходу навчання на більш сучасні норми, що вимагало створити відповідні цьому рівню навчальні плани та програми й, у свою чергу, призвело до інтенсифікації та ускладнення навчальної діяльності учнів. Значно зріс обсяг навчального навантаження, інформаційна насиченість занять. Таким чином, навчальне навантаження при постійно наростаючих і мінливих обсягах, складності та новизні інформації, обмеженості часу, зміні кількості та якості джерел інформації обумовлює підвищені вимоги до учнів і може стати фактором ризику для їхнього здоров’я. Особливо для учнів 5-го класу.

Перехід із початкової школи до основної

По-английски

Among the primary purposes of modern education in Ukraine qualificatory is a necessity of making of the renewed look to education of healthy personality, apt at self-knowledge, work, self-perfection that is base on conscious attitude toward the health and health of other people, as to the greatest social value. On the modern stage of development of society of reformation of education resulted in passing of studies to more modern norms, that required to create corresponding to this level curricula and programs and, in turn, resulted in intensification and complication of educational activity of students. The volume of the educational loading, informative saturation of employments, grew considerably. Thus, educational loading at constantly increasing and changeable volumes, complication and novelty of information, limited nature of time, stipulates the increased requirements the change of amount and quality of information generators to the students and can become a risk factor for their health. Especially for the students of 5th class.

Transitions are from initial school to basic