Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-украински

У Дніпропетровській області на 10% зменшилась смертність від інфаркту міокарда серед людей працездатного віку

Вчера, 15:20

Версия для печати Оставить комментарий [ 4 ]

Цього вдалося досягти завдяки реалізації обласної та державної програми «Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань у Дніпропетровській області». Програма, зокрема, передбачала вдосконалення роботи кардіологічної служби області.

У 2010 року за сприяння голови облдержадміністрації Олександра Вілкула в Дніпропетровському обласному центрі кардіології і кардіохірургії було проведено реконструкцію відділення інтервенційної кардіології з блоком інтенсивної терапії. У центрі забезпечена цілодобова робота ангіографічної установки для лікування хворих на інфаркт міокарда, яка дозволяє поставити діагноз на етапі амбулаторного обстеження.

«Серцево-судинні захворювання – найбільш поширені серед населення України. На Дніпропетровщині діє спеціальна програма, що спрямована на профілактику та підвищення якості лікування таких захворювань. Для цього закуплені необхідні медикаменти та обладнання. І вже є позитивні результати реалізації цієї програми», – підкреслив голова облдержадміністрації Олександр Вілкул.

У рамках програми на території Дніпропетровщини працюють 19 спеціалізованих центрів, що займаються лікуванням серцево-судинних захворювань, в тому числі із застосуванням тромболітиків – препаратів, які розчинюють тромби у серцевих судинах. Також створена база даних хворих на гострий інфаркт міокарда, що дозволяє об’єктивно оцінити потребу у тромболітиках та інших спеціалізованих препаратах та обладнанні.

Завдяки такому комплексному підходу до вдосконалення роботи кардіологічної служби регіону на Дніпропетровщині зареєстровано зменшення смертності від серцево-судинних захворювань. Зокрема, смертність від інфаркту міокарда людей працездатного віку зменшилась на 10,3% (з 7,8 на 100 тис. дорослого населення у 2007 році до 7 – у 2010 році); зменшився рівень первинної інвалідності від ішемічної хвороби серця на 41,1% (з 5,2 на 10 тис. дорослого населення у 2005 році до 3 – у 2010 році); а також зменшилась поширеність інсульту на 15,4% (з 30,5 на 10 тис.

дорослого населення у 2005 році до 25,8 – у 2010 році). Поліпшилось надання допомоги хворим на інфаркт міокарда, що обумовило зменшення летальності від цієї тяжкої хвороби на 14,1% (з 14,2 в 2007 році до 12,2 – у 2010 році).

За словами начальника головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації Валентини Гінзбург, у разі виникнення болі за грудиною дуже важливо своєчасно звернутися до лікаря: «У Дніпропетровській області створено всі умови, для того щоб за потреби невідкладно розпочати лікування із застосуванням сучасних європейських технологій і вчасно надати потрібну допомогу».

Довідково:

Дніпропетровський обласний клінічний центр кардіології і кардіохірургії – провідний медичний заклад кардіологічного профілю регіону. В центрі активно впроваджуються в практику сучасні методи лікування гострого інфаркту міокарда, зокрема, первинна ангіопластика та стентування коронарних судин. За 8 місяців роботи відділення інтервенційної кардіології була надана допомога 232 пацієнтам з діагнозом гострий коронарний синдром, з них 134-м було проведено стентування коронарних судин.

По-русски

В Днепропетровской области на 10% уменьшилась смертность от инфаркта миокарда среди людей работоспособного возраста

Вчера, 15:20

Версия для печати Оставит комментарий [ 4 ]

Этого удалось достичь благодаря реализации областной и государственной программы "Предотвращение и лечение сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний в Днепропетровской области". Программа, в частности, предусматривала совершенствование работы кардиологической службы области.

В 2010 роке при содействии главы облгосадминистрации Александра Вілкула в Днепропетровском областном центре кардиологии и кардиохирургии была проведена реконструкция отделения интервенционной кардиологии с блоком интенсивной терапии. В центре обеспечена круглосуточная работа ангиографической установки для лечения больных инфарктом миокарда, которая позволяет поставить диагноз на этапе амбулаторного обследования.

"Сердечно-сосудистые заболевания - наиболее распространены среди населения Украины. На Днепропетровщине действует специальная программа, которая направлена на профилактику и повышение качества лечения таких заболеваний. Для этого закуплены необходимые медикаменты и оборудование. И уже есть позитивные результаты реализации этой программы", - подчеркнул глава облгосадминистрации Александр Вілкул.

В рамках программы на территории Днепропетровщины работают 19 специализированных центров, которые занимаются лечением сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе с применением тромболітиків - препаратов, которые розчинюють тромбы в сердечных сосудах. Также созданная база данных больных острым инфарктом миокарда, что позволяет объективно оценить потребность в тромболітиках и других специализированных препаратах и оборудовании.

Благодаря такому комплексному подходу к совершенствованию работы кардиологической службы региона на Днепропетровщине зарегистрировано уменьшение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, смертность от инфаркта миокарда людей работоспособного возраста уменьшилась на 10,3% (с 7,8 на 100 тыс. взрослого населения в 2007 году до 7 - в 2010 году); уменьшился уровень первичной инвалидности от ишемической болезни сердца на 41,1% (с 5,2 на 10 тыс. взрослого населения в 2005 году до 3 - в 2010 году); а также уменьшилась распространенность инсульта на 15,4% (с 30,5 на 10 тыс.

взрослого населения в 2005 году до 25,8 - в 2010 году). Улучшилось предоставление помощи больным инфарктом миокарда, что обусловило уменьшение летальности от этой тяжелой болезни на 14,1% (с 14,2 в 2007 году до 12,2 - в 2010 году).

По словам начальника главного управления здравоохранения облгосадминистрации Валентины Гінзбург, в случае возникновения боли за грудиной очень важно своевременно обратиться к врачу: "В Днепропетровской области созданы все условия, для того, чтобы при необходимости безотлагательно начать лечение с применением современных европейских технологий и вовремя оказать нужную помощь".

Справочно:

Днепропетровский областной клинический центр кардиологии и кардиохирургии - ведущее медицинское заведение кардиологического профиля региона. В центре активно внедряются в практику современные методы лечения острого инфаркта миокарда, в частности, первичная ангиопластика и стентирование коронарных сосудов. За 8 месяцев работы отделения интервенционной кардиологии была предоставленная помощь 232 пациентам с диагнозом острый коронарный синдром, из них 134-м было проведено стентирование коронарных сосудов.