Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

Византийская империя возникла на рубеже двух эпох — крушения поздней античности и рождения средневекового общества в результате разделения Римской империи на восточную и западную части. После падения Западной Римской империи концепция всемирного римского владычества, титул императора и сама идея мировой монархии, а также традиции античной образованности уцелели только на. Востоке — в Византийской империи. В ранний период наивысшего расцвета она достигла в правление императора Юстиниана 1 (527-565). Увеличение территории Византийской империи почти вдвое, широкие законодательные и административные реформы, развитие ремесла и торговли, расцвет науки и других сфер культуры — все это знаменовало превращение Византии при Юстиниане вновь в самое могущественное государство Средиземноморья.
Географическое положение Византии, раскинувшей свои владения на двух континентах — в Европе и Азии, а порою простиравшей свою власть и на области Африки, делало эту империю как бы связущим звеном между

По-украински

Візантійська імперія виникла на рубежі двох епох - крахи пізньої античності і народження середньовічного суспільства в результаті розподілу Римської імперії на східну і західну частині. Після падіння Західної Римської імперії концепція всесвітнього римського володарювання, титул імператора і сама ідея світової монархії, а також традиції античної вченості уціліли тільки на. Сході - у Візантійській імперії. У ранній період найвищого розквіту вона досягла в правління імператора Юстиніана 1 (527-565). Збільшення території Візантійської імперії майже удвічі, широкі законодавчі і адміністративні реформи, розвиток ремесла і торгівлі, розквіт науки і інших сфер культури - усе це знаменувало перетворення Візантії при Юстиніані знову в наймогутнішу державу Середземномор'я.
Географічне положення Візантії, що розкинула свої володіння на двох континентах, - в Європі і Азії, а що часом простягала свою владу і на області Африки, робило цю імперію як би связущим ланкою між